eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 oraz całodobowy monitoring wizyjny budynku przy ul. Bieniewickiej 2aOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 oraz całodobowy monitoring wizyjny budynku przy ul. Bieniewickiej 2a

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011104337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Kazimiery 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-641

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgrochot@zgnzoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnzoliborz.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 oraz całodobowy monitoring wizyjny budynku przy ul. Bieniewickiej 2a

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef2826ef-194f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022447/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Ochrona budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 przez okres 24 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy eZamawiający https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/ oraz
poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie eZamawiający. Wykonawca posiadający
konto na Platformie eZamawiający ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz
do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane na Platformie eZamawiający. 4. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy eZamawiający oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy eZamawiający przestrzegać
postanowień opisanych na platformie. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie eZamawiający, a w przypadku
przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania
będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera
pocztowego Zamawiającego.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania
https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/ oraz Numer postępowania ZP.261.21.2022.PG jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście przetargów PZP, przetargi
„Aktualne” klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów
elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na Platformie eZamawiający. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszympostępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
pgrochot@zgnzoliborz.waw.pl9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty)
oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww.
dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email pgrochot@zgnzoliborz.waw.pl 10. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 11. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,wskazanych w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna
dotyczącaprzetwarzaniadanychosobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchyleniadyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str.1), dalej„RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych
jestZakładGospodarowaniaNieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Marii Kazimiery
1,01-641Warszawa; • wsprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
zInspektoremOchrony Danych,kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej na adres email:iod@zgnzoliborz.waw.pl; •Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1lit. cRODO w celuprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznegoorazzawarciaumowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawnystosowaniasformalizowanychprocedur udzielania zamówień publicznych spoczywający
naZamawiającym; •odbiorcami Pani/Panadanych osobowych będą osoby lub podmioty,
którymudostępniona zostaniedokumentacjapostępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
•Pani/Pana dane osobowebędąprzechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
latod dniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4lata,okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania
przezPanią/Panadanychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowymokreślonymwprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; • wodniesieniu doPani/Panadanych osobowych decyyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany, stosowaniedo art. 22RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani: − na podstawie art.
15RODOprawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − na
podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub
e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1
lit. cRODO.2.JednocześnieZamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.21.2022.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 oraz całodobowy monitoring wizyjny budynku przy ul. Bieniewickiej 2a. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku Nr 5 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4, 5, 7, 8 ustawy PZP
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności wydaną przez MSWiA – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995)
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000,00 zł;
5) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) posiadają doświadczenie w realizacji dwóch usług – każda usługa:
- o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł;
- polegającą na wykonaniu usług ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej;
- wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesiąca.
Wykonawca wykaże się realizacją zamówień z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się okresowo lub ciągle zamawiający będzie brał pod uwagę nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takiej sytuacji część zamówienia faktycznie wykonana musi spełniać postawiony warunek;
b) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pracownicy uczestniczący przy realizacji zamówienia byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. VI, XV SWZ – zgodnie z załącznikami nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Wyjaśnienie: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia informacji z KRS lub CEiDG, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w części VI ust. 1 pkt 4 SWZ;
c) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności wydaną przez MSWiA;
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w tym uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
e) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
f) W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy, i Technologii z dnia 23.12.2020 r. poz. 2415 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1) zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu;
2) wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez Zamawiającego wykonawcom, zaproszonym do udziału w aukcji elektronicznej;
3) przed właściwą aukcją „produkcyjną”, Zamawiający udostępni aukcję „testową”, o czym poinformuje wszystkich wykonawców, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem aukcji elektronicznej na Platformie, udział w aukcji testowej nie jest obowiązkowy;
4) warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
5) w toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym dla etapu I w dziale XVIII SWZ.
6) minimalna wysokość postąpienia będzie wynosić 5.000,00 złotych.
7) ceną wyjściową aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
8) od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.
9) w przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
10) zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
11) w przypadku, gdy po przeprowadzeniu aukcji nie ulegnie zmianie cena najkorzystniejszej oferty, wiążąca jest ocena dokonana przed wysłaniem przez zamawiającego zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej.
12) jeżeli po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną, niż uznana za najkorzystniejszą w drugim etapie oceny ofert, zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony formularz ofertowy, uwzględniając wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w formularzu ofertowym załączonym do oferty.
13) przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych uczestników postępowania, o dokonanym wyborze.
14) zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
15) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, art. 58 pzp W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, art. 58 pzp W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, art. 58 pzp W
przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) oferta powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: − dokumenty, dotyczące własnej firmy,
takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu; − dokumenty wspólne takie jak np.: formularz
ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.