eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieliny › Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą oraz otworu studziennego na działce ewid. nr 1 w miejscowości Kakonin na terenie gminy BielinyOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą oraz otworu studziennego na działce ewid. nr 1 w miejscowości Kakonin na terenie gminy Bieliny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIELINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 17

1.5.2.) Miejscowość: Bieliny

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-004

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@bieliny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą oraz otworu studziennego na działce ewid. nr 1 w miejscowości Kakonin na terenie gminy Bieliny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6504c534-1951-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012326/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą oraz otworu studziennego na działce ewid. nr 1 w miejscowości Kakonin na terenie gminy Bieliny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminabieliny.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminabieliny.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub elektronicznie na adres e-mail: inwestycje@bieliny.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2 Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Bieliny, 26-004 Bieliny,
ul. Partyzantów 17, e-mail: bieliny@bieliny.pl
 dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bieliny ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny (Zamawiający: Gmina Bieliny): Robert Pytlik, tel: +48 795626770, e-mail: iod@abi-net.pl
 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Bieliny prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gminabieliny.ezamawiajacy.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycje pn. Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą oraz otworu studziennego na działce ewid. nr 1 w miejscowości Kakonin na terenie gminy Bieliny.
W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać:
1) Zadanie Nr 1 – ,,Wykonanie otworu wiertniczego - geologicznego pilotażowego (rozpoznawczego) S-2 w celu stwierdzenia obecności warstwy wodonośnej oraz określenia jej dokładnych parametrów hydrogeologicznych”.
2) Zadanie Nr 2 –,,Wykonanie otworu studziennego S-2 dla potrzeb ujęcia wód podziemnych na terenie działki o nr ewidencyjnym 1 w miejscowości Kakonin”.
UWAGA: Decyzja o wykonaniu odwiertu studziennego (Zadanie Nr 2) należy do Zamawiającego i uzależniona jest od uzyskania odpowiednich parametrów wydajności w odwiercie rozpoznawczym.
2. Szczegółowy zakres robót:
1) Wykonanie otworu wiertniczego pilotażowego (rozpoznawczego):
a) geodezyjne wytyczenie lokalizacji otworu rozpoznawczego,
b) dostarczenie oraz montaż w miejscu wierceń niezbędnego sprzętu do wykonania otworu wiertniczego wraz z oprzyrządowaniem właściwym dla prawidłowego wykonania otworu. Prace wiertnicze planuje się wykonać urządzeniem mechanicznym, systemem obrotowym z młotkiem dolnym bez użycia płuczki,
c) wykonanie otworu wiertniczego wg założeń projektu robót geologicznych:
- wiercenie koronką wiertniczą ø = 178 mm, przy użyciu rur osłonowych o średnicy ø = 203 mm do głębokości ok 14 m. W przypadku wystąpienia różnic w profilu geologicznym lub wystąpieniem utworów mocno spękanych osypujących się, głębokość rurowania może ulec zmianie,
- dalsze wiercenie młotkiem dolnym koronką 178 mm do głębokości 120 m,
- dla celów rozpoznawczych i dokumentacyjnych, w trakcie prowadzenia prac wiertniczych,
z odwierconego otworu należy pobrać próbki okruchowe dla określenia rodzaju przewiercanych skał. Próbki będą przechowywane przez wykonawcę robót do czasu przyjęcia przez organ administracji geologicznej dokumentacji wynikowej. Próbki należy pobierać przy każdej zmianie litologicznej, jednak nie rzadziej niż co 2,0 m. W przypadku nawiercenia warstwy wodonośnej próbki należy pobierać nie rzadziej niż co 1,0 m. Pobrane próbki należy umieszczać w znormalizowanych skrzynkach, odpowiednio zabezpieczonych na terenie wiertni,
- uzbrojenie otworu w pompę głębinową i przeprowadzenie pompowania oczyszczającego oraz przeprowadzenie pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym- czas pompowania oraz wydajność pompy głębinowej określi nadzór geologiczny,
- pobór próbki wody podziemnej i wykonanie badań laboratoryjnych pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym zgodnie z zakresem określonym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Badania należy wykonać w laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji,
- w zależności od uzyskanych wyników likwidacja wykonanego otworu rozpoznawczego lub wykonanie otworu studziennego S-2. Ostateczna decyzja dotycząca poszerzenia otworu zostanie podjęta przez nadzór geologiczny w porozumieniu z Zamawiającym. Jakość wody zostanie uznana za zadowalającą jeżeli będzie ją można w łatwy sposób doprowadzić do stanu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
- ewentualna likwidacja otworu, zostanie wykonana natychmiast po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego. W takim przypadku otwór należy zasypać do głębokości 5 m compactonitem a od głębokości 5 m do głębokości końcowej wydobytym urobkiem zgodnie
z zaleganiem warstw litologicznych,
d) prace wiertnicze będą realizowane pod nadzorem geologicznym wyznaczonym przez Zamawiającego,
e) prace wiertnicze zostaną odebrane protokolarnie przez Zamawiającego,
f) po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu poprzedniego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach. Obliczenia w obu kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1) warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływał terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej dwa otwory wiertnicze o głębokości co najmniej 100 m każdy .
4.2) warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, legitymująca się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu (licząc od czasu uzyskania uprawnień). Osoba ta dodatkowo musi posiadać doświadczenie w zakresie kierowania pracami wiertniczymi przy wykonaniu co najmniej 2 otworów wiertniczych o głębokości co najmniej 100 m.
- jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia wyższego dozoru ruchu, specjalności wiertniczej w zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą w ramach poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych. Osoba ta dodatkowo musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej 2 otworów wiertniczych o głębokości co najmniej 100 m w okresie ostatnich 5 lat.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają
wymagane uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale X ust. 1 ppkt 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale IX ust 5 ppkt 2 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert:
1.1) Formularz oferty sporządzony według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
1.2) Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru - załącznik nr 2 -2a i 3 - 3a do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
1.3) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
1.4) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy Wykonawcy lub Wykonawców składających ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
1.5) Jeżeli dotyczy – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika – sporządzony według wzoru - Załącznik Nr 8 do SWZ;
1.6) Jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby – sporządzony według wzoru – Załącznik Nr 7 do SWZ
1.7) Dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:
4 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno O/Bieliny Nr 96 84850009 3005 2692 2000 0006
z dopiskiem: „Wadium" i znak sprawy: ZP 271.15.2022
Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się moment zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej).
2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
- W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale IX wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
3. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 pkt 4) ppkt 4.1) SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określa § 20 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminabieliny.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w:
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- pkt 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 poz.835)
- pkt 2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 15.04.2022 poz.835)
- 3) wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 poz.835).
Wykluczenie następuje na okres trwania wskazanych wyżej okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.