eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie aplikacji mTAX FREE PL,Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie aplikacji mTAX FREE PL,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142636274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-601

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.mnich@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cirf.gov.pl/start

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie aplikacji mTAX FREE PL,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dc1d6b4-16f1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00097979/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rozbudowa systemu TaxFree o funkcjonalność aplikacji mobilnej dla podróżnego - dostawa wraz z wdrożeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/cirf

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/cirf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych w CIRF za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej jedynie wyjątkowo w sytuacji wskazanej w pkt. 14.15 TOM
I SWZ.
4.System jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/cirf
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania
do Systemu.
6. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres marcin.mnich@mf.gov.pl (nie dotyczy
składania ofert).
7. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający
wiele pojedynczych plików.
8. Za przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
9. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar,
.7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie aplikacji mTAX FREE PL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Wytworzenie aplikacji mTAX FREE PL, które będzie obejmowało:
2) Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie aplikacji mTAX FREE PL, a w szczególności:
a) wykonanie Aplikacji na platformy: Android oraz iOS,
b) zapewnienie współpracy Aplikacji z usługą sieciową Zamawiającego,
c) zapewnienie zgodności Aplikacji z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
3) Wykonanie testów aplikacji mTAX FREE PL.
4) Wytworzenie i dostarczenie dokumentacji aplikacji mTAX FREE PL.
5) Przeprowadzenie przeszkoleń dla wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie: kompilacji Aplikacji, publikacji w Sklepach, konfiguracji i diagnostyki Systemu oraz możliwości rozbudowy Aplikacji o dodatkowe języki.
6) Publikacja i uruchomienie możliwości korzystania z Aplikacji mTAX FREE PL w Sklepach co najmniej Google Play i AppStore, z wykorzystaniem kont developerskich udostępnionych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2 Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej ;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 (trzy) dostawy aplikacji wykorzystujących komunikację ze zdalnymi usługami sieciowymi typu REST lub SOAP na platformy Android i iOS.

e) zdolności zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone zgodnie z opisem poniżej.
Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2 lit. e) IDW, wskaże osoby którymi będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1. Projektant Aplikacji: w ciągu ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, uczestniczył w projektowaniu co najmniej 2 aplikacji wykorzystujących komunikację ze zdalnymi usługami sieciowymi typu REST lub SOAP na platformy Android i/lub iOS spełniające wymagania WCAG 2.1.
2. Programista : w ciągu ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, uczestniczył w wytworzeniu co najmniej 2 aplikacji wykorzystujących komunikację ze zdalnymi usługami sieciowymi typu REST lub SOAP na platformy Android i/lub iOS spełniające wymagania WCAG 2.1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 10.2 IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10.6, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10.6. pkt 1 IDW, składa każdy z nich.
4. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia
w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania Umowy do okoliczności będących skutkiem siły wyższej,
3) wystąpią rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Strony;
4) zmiany terminów realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy wynikających
z OPZ, w sytuacji gdy w toku realizacji Umowy ujawnią się nieznane Stronom na dzień zawierania Umowy okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminów wskazanych w OPZ (w szczególności: przedłużająca się procedura odbioru, konieczność przygotowania informacji/dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy);
5) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu, lub które wynikają z okoliczności leżących po stronie infrastruktury Zamawiającego lub usługi sieciowej Zamawiającego;
6) sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy adekwatnie do przyczyn technicznych lub funkcjonalnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/cirf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz wyklucza się Wykonawcę, który korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz korzysta i będzie korzystał przy realizacji zamówienia z podwykonawców i dostawców, o których mowa w art. 5k ust. 1 ww. rozporządzenia Rady, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.