eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegom › Dostawa wyposażenia wraz montażem ,instalacją i przeszkoleniem obsługi dla PSP nr 2 im. M. Kopernika z oddziałami przeszklonymi w Strzegomiu w ramach programu pn. "Laboratoria PrzyszłościOgłoszenie z dnia 2021-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia wraz montażem ,instalacją i przeszkoleniem obsługi dla PSP nr 2 im. M. Kopernika z oddziałami przeszklonymi w Strzegomiu w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu z Oddziałami Przedszkolnymi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000691926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Strzegom

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-150

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 / 74 649 12 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psp2@strzegom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp2strzegom.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia wraz montażem ,instalacją i przeszkoleniem obsługi dla PSP nr 2 im. M. Kopernika z oddziałami przeszklonymi w Strzegomiu w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0ce9db9-56b8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00294477/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa wyposażenia dla PSP nr 2 im. w Strzegomiu w ramach programu Labolatoria Przyszłości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/strzegom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020
r. poz. 344). Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej za
pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Moduł „Wyślij wiadomość” nie służy
do składania ofert.
Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert wraz z załącznikami:
https://www.platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/
2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 4. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 5. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 8. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf. 9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a) .zip, b) .7Z. 15. Wśród rozszerzeń powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu, o którym mowa w SWZ występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf. 11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzura informacyjna RODO została zawarta w rozdziale
21 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzura informacyjna RODO została zawarta w rozdziale
21 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PSP2/25/1/12/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz montażem ,instalacją i przeszkoleniem obsługi dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika z oddziałami przeszklonymi w Strzegomiu w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości „ inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki .
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania zamawiającego zwiera – Załącznik na 6 do SWZ dla części 1,
3 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu oraz przeszkolenie obsługi.
4 Zadanie podzielone jest na dwie części , zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.
5 Wszystkie urządzenia muszą posiadać niezbędne wymagane przepisami atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt i urządzenia na okres wskazany przez niego w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy , maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje również bezpłatne serwisy w okresie gwarancji niezbędne do jej utrzymania w okresie gwarancyjnym.
7 Zadanie realizowane w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
kryteriami: cena, gwrancja. Opis kryteriów oceny ofert
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale 12 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz montażem ,instalacją i przeszkoleniem obsługi dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika z oddziałami przeszklonymi w Strzegomiu w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości „ inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki .
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania zamawiającego zwiera Załącznik na 7 do SWZ dla części 2,
3 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu oraz przeszkolenie obsługi.
4 Zadanie podzielone jest na dwie części , zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.
5 Wszystkie urządzenia muszą posiadać niezbędne wymagane przepisami atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim.
6 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt i urządzenia na okres wskazany przez niego w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy , maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje również bezpłatne serwisy w okresie gwarancji niezbędne do jej utrzymania w okresie gwarancyjnym.
7 Zadanie realizowane w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
kryteriami: cena, gwrancja. Opis kryteriów oceny ofert
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale 12 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie wstępne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ aktualne na dzień składania ofert.
2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ - jeśli dotyczy
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, a Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika lub gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.1 1) SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/strzegom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.