eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Budowa oświetlenia drogowego we Włodawie w ramach 2 zadań inwestycyjnych.Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego we Włodawie w ramach 2 zadań inwestycyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Włodawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. J. Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wlodawa.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodawa.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego we Włodawie w ramach 2 zadań inwestycyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-817cb8e6-1878-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010535/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul.Konwaliowej, Diamentowej, Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Ceramicznej, Rubinowej, Malinowej, Klinkierowej, Glazurowej, Ceglanej, Porcelanowej we Włodawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa dostępna na profilu nabywcy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej na w/w Platformie dostępnej na profilu nabywcy . W zakresie
pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod
numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępna na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i
organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący, oraz akceptuje zasady korzystania z platformy zakupowej wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne,
a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez posiadania konta. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar, h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB,
i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zamieszczonym na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za
pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy w zakładce dedykowanej postępowaniu - https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl ,poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie.
Więcej informacji w sekcji IX ogłoszenia i rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ZPA.271.11.2022 „Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Włodawa w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie 1) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowejwe Włodawie – etap I; Zadanie 2) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Konwaliowej we Włodawie", prowadzonym w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – procedura podstawowa; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71-75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: • na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; • na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPA.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1) „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowej we Włodawie – etap I”. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego polegającą na:
- ustawieniu łącznie 15 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych prostych z wysięgnikiem na fundamentach 15 szt.; - montażu łącznie 15 szt. opraw LED na wysięgnikach; - wykonaniu badań i pomiarów elektrycznych;
- ułożenie kabla energetycznego YAKXs 0,6/1kV 4x25mm2 o długości 2 606,26 m; - ułożenie kabla energetycznego YAKXs 0,6/1kV 4x35mm2 o długości 334,88 m; - ułożenie kabla energetycznego YKY 0,6/1kV 2x1,5mm2 o długości 88,4 m. Adres zamówienia: Drogi wewnętrzne: dz. nr ewid. 403; 391/3; 391/2; 391/1; 247; 205; 204/2; 203/2; 184/5; 180/10; 179/19; 185; 202/1; 201/1; 198/1; 182/10; 180/5; 179/13, 292/6; 295/13; 296/4; 298/11; 296/6; 293/4; 295/10; 293/3; 292/4; 291/1; 1056; 842; 1002; 848; 860/3; 852; 850; 854, obręb 2 – 0002, jedn. ewid.: Włodawa – 061901_1;

4.2.5.) Wartość części: 205313,01 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie wyznaczonych kryteriów oceny ofert: cena - 60 % i Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia - 40 %. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Za najkorzystniejszą
ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert i otrzyma największą ilość punktów
(O) obliczoną na podstawie wzoru: O = C + G , gdzie: O- łączna ilość punktów oferty ocenianej, C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia”.17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie, C- ilość punktów za kryterium cena, Cn - najniższa cena ofertowa, spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej.
17.3 Punkty w kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia objęte przedmiotem zamówienia liczone będą w okresach miesięcznych. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów, pozostali Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:
Go
G =----------- x 40 pkt
G max.
gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, G max. - najdłuższy oferowany kres gwarancji ( max 60 miesięcy), Go - okres
gwarancji podany w badanej ofercie. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres ten wynosi minimalną ilość miesięcy gwarancji, jak wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia ”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy) .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2) „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Konwaliowej we Włodawie”, polega w szczególności na : - ustawieniu łącznie 5 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych prostych z wysięgnikiem na fundamentach 5 szt.; - montażu łącznie 5 szt. opraw LED na wysięgnikach 5 szt.;
- wykonaniu badań i pomiarów elektrycznych; - ułożenie kabla energetycznego YAKXs 0,6/1kV 4x25mm2 o długości 268,32 m;
- ułożenie kabla energetycznego YKY 0,6/1kV 2x1,5mm2 o długości 44,2 m.
Adres zamówienia: Droga gminna: nr 104284L – ul. Konwaliowa, dz. nr ewid. 1166; 1177/3; 2527, obręb 1 – 0001, jedn. ewid.: Włodawa – 061901_1

4.2.5.) Wartość części: 49915,17 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie wyznaczonych kryteriów oceny ofert: cena - 60 % i Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia - 40 %. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Za najkorzystniejszą
ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert i otrzyma największą ilość punktów
(O) obliczoną na podstawie wzoru: O = C + G , gdzie: O- łączna ilość punktów oferty ocenianej, C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia”.17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie, C- ilość punktów za kryterium cena, Cn - najniższa cena ofertowa, spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej.
17.3 Punkty w kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia objęte przedmiotem zamówienia liczone będą w okresach miesięcznych. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów, pozostali Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:
Go
G =----------- x 40 pkt
G max.
gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, G max. - najdłuższy oferowany kres gwarancji ( max 60 miesięcy), Go - okres
gwarancji podany w badanej ofercie. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres ten wynosi minimalną ilość miesięcy gwarancji, jak wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia ”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy) .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: - min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lub właściwej izby samorządu zawodowego).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający poza oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SWZ (składanym wraz z ofertą), nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego zgodnie z (Załącznikiem Nr 8 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. 1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy). 4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy). 5) Potwierdzenie
umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby: a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a) Zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).Pełnomocnictwo
o którym mowa w 13.4 pkt 5) lit c) i pkt 6) składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca dla zadania 1 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3000 PLN (słownie zł: trzy tysiące złotych 00/100), 12.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu;
- gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 12.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego; nr konta: 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158 z dopiskiem: „Wadium – ZPA.271.11.2022 „Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Włodawa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zadanie 1) „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowej we Włodawie – etap I”; 12.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: - nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, - kwotę wadium, - termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy. 12.8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla zadania 2.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 SWZ: 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym. c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: • w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku • w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 2. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 3. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 4. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 5. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej
i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 6. przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa – rozdział 11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dodatkowe dot. środków komunikacji elektronicznej z sekcji III ogłoszenia a opisane w rozdziale 11 SWZ: Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty wskazane w pkt. 13.4. SWZ, w formie elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpisy
kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)(EU) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.” W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby plików, tj. Podpisanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. UWAGA! Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Dokumenty składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego składa się w formie elektronicznej (opatrzenie podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Więcej informacji w rozdziale 11 SWZ. C.d. zmian umowy: 8. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 9. zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania. 10. wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.