eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolanów › "DOPOSAŻENIE URZĘDU GMINY WOLANÓW W SPRZĘT INFORMATYCZNY W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DOPOSAŻENIE URZĘDU GMINY WOLANÓW W SPRZĘT INFORMATYCZNY W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLANÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD GMINY WOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 20

1.5.2.) Miejscowość: Wolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48- 618-60-51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOPOSAŻENIE URZĘDU GMINY WOLANÓW W SPRZĘT INFORMATYCZNY W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34967527-18bb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001023/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 „DOPOSAŻENIE URZĘDU GMINY WOLANÓW W SPRZĘT UNFORMATYCZNY W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wolanow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wolanow.ezamawiajacy.pl
Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem
https://wolanow.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej określonej w SWZ (z tym zastrzeżeniem że adres e-mail nie
dotyczy składania oferty. Oferta pod rygorem nieważności musi zostać złożona za pośrednictwem platformy zakupowej
zamawiającego

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformy zakupowej zamawiającego Market planet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
-Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
-Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
-Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat,
-Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w powyżej.
-Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
Zamawiający informuje, że:
-Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
-Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
-W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1–3 RODO , zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
-Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
-W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.10.2022.AO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 4 szt. Komputerów mobilnych wraz z oprogramowaniem
szczegółowy opis w zał nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 1-3
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
a) Cena oferty- 60 pkt (max 60 %);
b) Okres udzielonej gwarancji jakości – 40 pkt (max 40 %).
5.1. Ocena kryterium „cena oferty” WAGA 60 PKT (60 %) – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

P(Co) = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych,
Co – cena ocenianej oferty,
P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.
1 pkt= 1%
5.2. Ocena kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości” WAGA 40 PKT (40%)- ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 4 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 4 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego:
-Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości, gdzie P(G1) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji jakości:
3 lata- otrzyma 0 punktów P(G1)
4 lata- otrzyma 20 punktów P(G1)
5 lat- otrzyma 40 punktów P(G1)
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
1 pkt= 1%
OKRES RĘKOJMI ZA WADY JEST ZRÓWNANY Z OKRESEM UDZIELONEJ GWARANCJI JAKOŚCI. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego dostaw (sporządzenia protokołu odbioru). Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.
UWAGA:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości,
w przedziale od 3 lat do 5 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji jakości/ rękojmi krótszego niż 3 lat, Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy z proponowanych okresów gwarancji jakości- wówczas przyznane zostanie w tym kryterium 0 pkt.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych latach (w przedziale od 3 do 5 lat).
W przypadku zaoferowania innego niż wskazane wyżej okresy – w miesiącach ocena punktowa przeliczona zostanie na lata. Do wyliczenia punktów brany będzie pod uwagę okres pełnego roku przyjmując rok niższy (pełne 12 miesięcy – 1 rok), nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy w ofercie (np. podanie okresu gwarancji 4 lat i 9 m-cy lub 57 miesięcy będzie traktowane jako 4 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 5 lat – wykonawca uzyska maksymalną ilość pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”


5.3. Ocena oferty- suma punktów z poszczególnych kryteriów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= P(Co)+ P(G1)
P- łączna liczba punktów oferty ocenianej
P(Co)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena oferty’’
P(G1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości”
Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższa łączną ocenę w ww. kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,okres udzielonej gwarancji jakości”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- Dostawa 23 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
Szczegółowy opis w zał nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 1-3
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
a) Cena oferty- 60 pkt (max 60 %);
b) Okres udzielonej gwarancji jakości – 40 pkt (max 40 %).
5.1. Ocena kryterium „cena oferty” WAGA 60 PKT (60 %) – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

P(Co) = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych,
Co – cena ocenianej oferty,
P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.
1 pkt= 1%
5.2. Ocena kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości” WAGA 40 PKT (40%)- ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 4 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 4 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego:
-Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości, gdzie P(G1) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji jakości:
3 lata- otrzyma 0 punktów P(G1)
4 lata- otrzyma 20 punktów P(G1)
5 lat- otrzyma 40 punktów P(G1)
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
1 pkt= 1%
OKRES RĘKOJMI ZA WADY JEST ZRÓWNANY Z OKRESEM UDZIELONEJ GWARANCJI JAKOŚCI. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego dostaw (sporządzenia protokołu odbioru). Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.
UWAGA:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości,
w przedziale od 3 lat do 5 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji jakości/ rękojmi krótszego niż 3 lat, Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy z proponowanych okresów gwarancji jakości- wówczas przyznane zostanie w tym kryterium 0 pkt.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych latach (w przedziale od 3 do 5 lat).
W przypadku zaoferowania innego niż wskazane wyżej okresy – w miesiącach ocena punktowa przeliczona zostanie na lata. Do wyliczenia punktów brany będzie pod uwagę okres pełnego roku przyjmując rok niższy (pełne 12 miesięcy – 1 rok), nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy w ofercie (np. podanie okresu gwarancji 4 lat i 9 m-cy lub 57 miesięcy będzie traktowane jako 4 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 5 lat – wykonawca uzyska maksymalną ilość pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”


5.3. Ocena oferty- suma punktów z poszczególnych kryteriów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= P(Co)+ P(G1)
P- łączna liczba punktów oferty ocenianej
P(Co)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena oferty’’
P(G1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości”
Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższa łączną ocenę w ww. kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,okres udzielonej gwarancji jakości”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3- Dostawa serwera NAS

Szczegółowy opis w zał nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 1-3
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
a) Cena oferty- 60 pkt (max 60 %);
b) Okres udzielonej gwarancji jakości – 40 pkt (max 40 %).
5.1. Ocena kryterium „cena oferty” WAGA 60 PKT (60 %) – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

P(Co) = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych,
Co – cena ocenianej oferty,
P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.
1 pkt= 1%
5.2. Ocena kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości” WAGA 40 PKT (40%)- ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 4 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 4 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego:
-Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości, gdzie P(G1) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji jakości:
3 lata- otrzyma 0 punktów P(G1)
4 lata- otrzyma 20 punktów P(G1)
5 lat- otrzyma 40 punktów P(G1)
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
1 pkt= 1%
OKRES RĘKOJMI ZA WADY JEST ZRÓWNANY Z OKRESEM UDZIELONEJ GWARANCJI JAKOŚCI. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego dostaw (sporządzenia protokołu odbioru). Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.
UWAGA:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości,
w przedziale od 3 lat do 5 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji jakości/ rękojmi krótszego niż 3 lat, Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy z proponowanych okresów gwarancji jakości- wówczas przyznane zostanie w tym kryterium 0 pkt.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych latach (w przedziale od 3 do 5 lat).
W przypadku zaoferowania innego niż wskazane wyżej okresy – w miesiącach ocena punktowa przeliczona zostanie na lata. Do wyliczenia punktów brany będzie pod uwagę okres pełnego roku przyjmując rok niższy (pełne 12 miesięcy – 1 rok), nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy w ofercie (np. podanie okresu gwarancji 4 lat i 9 m-cy lub 57 miesięcy będzie traktowane jako 4 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 5 lat – wykonawca uzyska maksymalną ilość pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”


5.3. Ocena oferty- suma punktów z poszczególnych kryteriów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= P(Co)+ P(G1)
P- łączna liczba punktów oferty ocenianej
P(Co)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena oferty’’
P(G1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości”
Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższa łączną ocenę w ww. kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,okres udzielonej gwarancji jakości”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4- Dostawa 14 szt. zasilaczy awaryjnych
Szczegółowy opis w zał nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 4-5
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
a)Cena oferty- 60 pkt (max 60 %);
b)Okres udzielonej gwarancji jakości – 40 pkt (max 40 %).
5.1.Ocena kryterium „cena oferty” WAGA 60 PKT (60 %) – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

P(Co) = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych,
Co – cena ocenianej oferty,
P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.
1 pkt= 1%
5.2.Ocena kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości” WAGA 40 PKT (40%)- ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 2 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 2 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego:
-Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości, gdzie P(G1) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji jakości:
1 letnia- otrzyma 0 punktów P(G1)
2 letnia- otrzyma 20 punktów P(G1)
3 letnia- otrzyma 40 punktów P(G1)
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
1 pkt= 1%
OKRES RĘKOJMI ZA WADY JEST ZRÓWNANY Z OKRESEM UDZIELONEJ GWARANCJI JAKOŚCI. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego dostaw (sporządzenia protokołu odbioru). Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.
UWAGA:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości,
w przedziale od 1 roku do 3 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji jakości/ rękojmi krótszego niż 1 rok, Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy z proponowanych okresów gwarancji jakości- wówczas przyznane zostanie w tym kryterium 0 pkt.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych latach (w przedziale od 1 do 3 lat).

W przypadku zaoferowania innego niż wskazane wyżej okresy – w miesiącach ocena punktowa przeliczona zostanie na lata. Do wyliczenia punktów brany będzie pod uwagę okres pełnego roku przyjmując rok niższy (pełne 12 miesięcy – 1 rok), nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy w ofercie (np. podanie okresu gwarancji 2 lat i 9 m-cy lub 33 miesięcy będzie traktowane jako 2 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 3 lata – wykonawca uzyska maksymalną ilość pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”

5.3.Ocena oferty- suma punktów z poszczególnych kryteriów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= P(Co)+ P(G1)
P- łączna liczba punktów oferty ocenianej
P(Co)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena oferty’’
P(G1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości”
Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższa łączną ocenę w ww. kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,okres udzielonej gwarancji jakości”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5- Dostawa skanerów płaskich A4 w ilości 2 szt., skanera płaskiego A4 wysokiej wydajności oraz skanera płaskiego A3
Szczegółowy opis w zał nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 4-5
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
a)Cena oferty- 60 pkt (max 60 %);
b)Okres udzielonej gwarancji jakości – 40 pkt (max 40 %).
5.1.Ocena kryterium „cena oferty” WAGA 60 PKT (60 %) – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

P(Co) = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych,
Co – cena ocenianej oferty,
P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.
1 pkt= 1%
5.2.Ocena kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości” WAGA 40 PKT (40%)- ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 2 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 2 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego:
-Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości, gdzie P(G1) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji jakości:
1 letnia- otrzyma 0 punktów P(G1)
2 letnia- otrzyma 20 punktów P(G1)
3 letnia- otrzyma 40 punktów P(G1)
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
1 pkt= 1%
OKRES RĘKOJMI ZA WADY JEST ZRÓWNANY Z OKRESEM UDZIELONEJ GWARANCJI JAKOŚCI. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego dostaw (sporządzenia protokołu odbioru). Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.
UWAGA:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości,
w przedziale od 1 roku do 3 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji jakości/ rękojmi krótszego niż 1 rok, Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy z proponowanych okresów gwarancji jakości- wówczas przyznane zostanie w tym kryterium 0 pkt.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych latach (w przedziale od 1 do 3 lat).

W przypadku zaoferowania innego niż wskazane wyżej okresy – w miesiącach ocena punktowa przeliczona zostanie na lata. Do wyliczenia punktów brany będzie pod uwagę okres pełnego roku przyjmując rok niższy (pełne 12 miesięcy – 1 rok), nie będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy w ofercie (np. podanie okresu gwarancji 2 lat i 9 m-cy lub 33 miesięcy będzie traktowane jako 2 lata i Wykonawca uzyska 20pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”).
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 3 lata – wykonawca uzyska maksymalną ilość pkt w kryterium „Okres udzielonej gwarancji jakości”

5.3.Ocena oferty- suma punktów z poszczególnych kryteriów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= P(Co)+ P(G1)
P- łączna liczba punktów oferty ocenianej
P(Co)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena oferty’’
P(G1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakości”
Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższa łączną ocenę w ww. kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,okres udzielonej gwarancji jakości”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6- Dostawa urządzenia UTM
Szczegółowy opis w zał nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 6
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
a)Cena oferty- 60 pkt (max 60 %);
b) Interfejs webowy w języku polskim - 20 pkt (max 20 %);
c)Dysk twardy SSD na logi - 10 pkt (max 10 %);
d)Obraz maszyny wirtualnej pochodzący od tego samego producenta co producent systemu bezpieczeństwa w celu zbierania i przeglądania logów- 10 pkt (max 10 %);

5.1.Ocena kryterium „cena oferty” WAGA 60 PKT (60 %) – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

P(Co) = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych,
Co – cena ocenianej oferty,
P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.
1 pkt= 1%
5.2.Ocena kryterium ,,Interfejs webowy w języku polskim” [P(A1)] - WAGA 20 PKT (20%)- ocena przeprowadzona zostanie będzie systemem: posiada/nie posiada.
Interfejs webowy w języku polskim - 20 pkt (max 20 %);
Jeżeli urządzenie nie posiada 0 pkt.
Jeżeli urządzenie posiada 20 pkt.

5.3.Ocena kryterium ,,dysk twardy SSD na logi” WAGA 10 PKT (10%)- -Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie, że dysk twardy posiada daną liczbę GB, gdzie P(B1) to liczba punktów za to, że dysk twardy posiada odpowiednią ilość GB:
poniżej 200 GB- 0 pkt
od 200 GB do 500 GB- 5 pkt
powyżej 500 GB- 10 pkt
5.4.Ocena kryterium ,,obraz maszyny wirtualnej pochodzący od tego samego producenta co producent systemu bezpieczeństwa w celu zbierania i przeglądania logów” [P(C1)] - WAGA 10 PKT (max 10 %)- ocena przeprowadzona zostanie będzie systemem: posiada/nie posiada.
Jeżeli urządzenie nie posiada 0 pkt
Jeżeli urządzenie posiada 10 pkt
5.5.Ocena oferty- suma punktów z poszczególnych kryteriów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= P(Co)+ P(A1)+ P(B1)+ P(C1)
P- łączna liczba punktów oferty ocenianej
P(Co)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena oferty’’
P(A1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,interfejs webowy w języku polskim”
P(B1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,dysk twardy SSD na logi”
P(C1)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,obraz maszyny wirtualnej pochodzący od tego samego producenta co producent systemu bezpieczeństwa w celu zbierania i przeglądania logów”
Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższa łączną ocenę w ww. kryteriach.

5.6.Oceny i badania ofert w zakresie części od 6 na podstawie powyższych kryteriów dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa Zamawiającego oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,Interfejs webowy w języku polskim”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,dysk twardy SSD na logi”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ,,obraz maszyny wirtualnej pochodzący od tego samego producenta co producent systemu bezpieczeństwa w celu zbierania i przeglądania logów”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 8 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;(jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym Zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - wg załącznika 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe (dotyczy części 1 i części 2) w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp tj. Wykonawca załącza dokumenty określone w załączniku nr 2 do SWZ (dotyczy części 1 i 2 zamówienia).
Przedmiotowe środki dowodowe, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
-Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
􀀀 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
􀀀 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, dostawy , do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
9.2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
9.3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP w szczególności w zakresie terminu, technologii i pozostałych zmian wskazanych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wolanow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Dla części 1-5
Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium ceny oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę.
Dla części 6
Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium ceny oraz kryterium pozacenowych kryteriów oceny ofert. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.