eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gościcino › Prace remontowo budowlane dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Majora Sucharskiego w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace remontowo budowlane dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Majora Sucharskiego w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODASTWOWA im.mjr H.SUCHARSKIEGO W GOŚCICINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SZKOŁA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190403383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wejherowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Gościcino

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-241

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sspgoscicino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spgoscicino.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowo budowlane dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Majora Sucharskiego w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc1ac921-f1fd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218169/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak sprawy - ZP .sp-g .271.01.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowo budowlane dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego
w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22
zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Remont zaplecza technicznego kuchni
2. Remont zaplecza bloku sportowego
3. Remont Sali korekcyjnej
4. Wymiana pionów kanalizacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi
5. malowanie korytarza wraz z pracami towarzyszącymi - kl O
zgodnie z zał nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45431000-7 - Kładzenie płytek

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229424,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty innowacyjne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WOJ.- MAR Mariusz Gustowski Sopieszyno ul. Kwiatowa 8 84-200 Sopieszyno

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5881391781,

7.3.3) Ulica: Ul Kwiatowa 8

7.3.4) Miejscowość: Sopieszyno

7.3.5) Kod pocztowy: 84-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.