eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żywcu - etap II.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żywcu - etap II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Żywcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070397394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 2

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8612013

1.5.8.) Numer faksu: 33 8612013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp3zywiec@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp3zywiec.superszkolna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żywcu - etap II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3a508a5-042a-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3a508a5-042a-11ed-8000-d680d39e541a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem Platformy e - Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa "Regulamin Platformy e-Zamówienia" dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP-3.224.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu w terminie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r., wymienionych w części 1 załącznika nr 7 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03111300-5 - Nasiona słonecznika

03211900-2 - Produkty z ziaren

03221220-4 - Groch

15321700-1 - Mieszanki soków nieskoncentrowanych

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15331423-8 - Pomidory puszkowane

15331425-2 - Przecier pomidorowy

15331428-3 - Sos pomidorowy

15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

15332290-3 - Dżemy

15332410-1 - Owoce suszone

15420000-8 - Rafinowane oleje i tłuszcze

15612100-2 - Mąka pszenna

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

15615000-2 - Otręby

15623000-1 - Skrobie

15831200-4 - Cukier biały

15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15863200-7 - Herbata czarna

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15872100-2 - Pieprz

15872200-3 - Przyprawy korzenne

15872300-4 - Zioła

15872400-5 - Sól

15892200-9 - Ekstrakty warzywne

15893100-5 - Mieszanki spożywcze

15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i współczynnikiem wag (znaczeniem) do tego kryterium:

oferowana cena brutto - 100%

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna wartość oferty brutto.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itp., zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI SWZ.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

2. Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób:

ilość punktów = oferta z najniższą całkowitą wartością cenową / całkowita wartość cenowa oferty ocenianej x100x100%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium: "oferowana cena brutto". Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w określonym terminie, ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu w terminie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r., wymienionych w części 2 załącznika nr 7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221112-4 - Marchew

03221113-1 - Cebula

03221210-1 - Fasola

03221230-7 - Papryka

03221240-0 - Pomidory

03221250-3 - Cukinia

03221260-6 - Grzyby

03221270-9 - Ogórki

03221300-9 - Warzywa liściaste

03221310-2 - Sałata

03221410-3 - Kapusta

03221420-6 - Kalafior

03221430-9 - Brokuły

03222111-4 - Banany

03222210-8 - Cytryny

03222313-0 - Truskawki

03222321-9 - Jabłka

03222330-5 - Owoce pestkowe

15331142-4 - Kapusta przetworzona

15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i współczynnikiem wag (znaczeniem) do tego kryterium:

oferowana cena brutto - 100%

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna wartość oferty brutto.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itp., zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI SWZ.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

2. Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób:

ilość punktów = oferta z najniższą całkowitą wartością cenową / całkowita wartość cenowa oferty ocenianej x100x100%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium: "oferowana cena brutto". Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w określonym terminie, ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu w terminie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r., wymienionych w części 3 załącznika nr 7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15111100-0 - Wołowina

15112120-3 - Indyki

15112130-6 - Kurczęta

15113000-3 - Wieprzowina

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i współczynnikiem wag (znaczeniem) do tego kryterium:

oferowana cena brutto - 100%

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna wartość oferty brutto.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itp., zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI SWZ.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

2. Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób:

ilość punktów = oferta z najniższą całkowitą wartością cenową / całkowita wartość cenowa oferty ocenianej x100x100%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium: "oferowana cena brutto". Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w określonym terminie, ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu w terminie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r., wymienionych w części 4 załącznika nr 7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

15331170-9 - Warzywa mrożone

15332100-5 - Przetworzone owoce

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i współczynnikiem wag (znaczeniem) do tego kryterium:

oferowana cena brutto - 100%

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna wartość oferty brutto.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itp., zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI SWZ.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

2. Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób:

ilość punktów = oferta z najniższą całkowitą wartością cenową / całkowita wartość cenowa oferty ocenianej x100x100%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium: "oferowana cena brutto". Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w określonym terminie, ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mleka i nabiału do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu w terminie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r., wymienionych w części 5 załącznika nr 7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15898000-9 - Drożdże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i współczynnikiem wag (znaczeniem) do tego kryterium:

oferowana cena brutto - 100%

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna wartość oferty brutto.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itp., zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI SWZ.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

2. Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób:

ilość punktów = oferta z najniższą całkowitą wartością cenową / całkowita wartość cenowa oferty ocenianej x100x100%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium: "oferowana cena brutto". Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w określonym terminie, ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa pieczywa do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu w terminie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r., wymienionych w części 6 załącznika nr 7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811100-7 - Chleb

15811400-0 - Bułeczki

15812200-5 - Ciasta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i współczynnikiem wag (znaczeniem) do tego kryterium:

oferowana cena brutto - 100%

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna wartość oferty brutto.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itp., zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI SWZ.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

2. Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób:

ilość punktów = oferta z najniższą całkowitą wartością cenową / całkowita wartość cenowa oferty ocenianej x100x100%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium: "oferowana cena brutto". Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w określonym terminie, ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca: był zatwierdzony lub zarejestrowany lub posiadał wpis lub dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do jednego lub kilku rejestrów, właściwych ze względu na rodzaj żywności produkowanej i/lub wprowadzanej do obrotu przez Wykonawcę, o których mowa:

a) w art. 61, art. 62 i art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.),

b) w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1753),

c) w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 630),

w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający na rynku spożywczym przestrzegał w zakładzie wymagań higienicznych określonych w art. 59 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z poźn. zm.).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców.

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 XII rozdziału SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty (podmiotowe środki dowodowe):

1) oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 1 SWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ),

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiając dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

2. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Pełnomocnictwo załączone do oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z podaniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem (tj. w formie pisemnej), przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w formie pisemnej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (osoba lub osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenioa z udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym art. 454-455 PZP oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.