eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Dostawa w systemie ci庵造m oleju opa這wego typu lekkiego dla potrzeb jednostek Policji wojew鏚ztwa ma這polskiego w sezonie grzewczym 2022/2023Og這szenie z dnia 2022-08-10


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa w systemie ci庵造m oleju opa這wego typu lekkiego dla potrzeb jednostek Policji wojew鏚ztwa ma這polskiego w sezonie grzewczym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: KOMENDA WOJEW笈ZKA POLICJI W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351081570

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Mogilska 109

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-571

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://malopolska.policja.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa w systemie ci庵造m oleju opa這wego typu lekkiego dla potrzeb jednostek Policji wojew鏚ztwa ma這polskiego w sezonie grzewczym 2022/2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-00c826f6-18a9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00300894

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-10

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00019525/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.14 Dostawa oleju opa這wego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platform; Systemem) pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/, na kt鏎ej udost瘼niane b璠 dokumenty zam闚ienia bezpo鈔ednio zwi您ane z post瘼owaniem.
2) Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
3) Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s za po鈔ednictwem Platformy:
a) Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉daj帷e si na ofert, sk豉dane s przez wykonawc przy u篡ciu zak豉dki „Z堯 ofert” w trakcie etapu sk豉dania ofert/wniosk闚.
b) Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia, uzupe軟ienia, elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane przez wykonawc po z這瞠niu ofert (np. na wezwanie zamawiaj帷ego), sk豉dane s przy u篡ciu zak豉dki „Pytania/informacje”.
c) Ewentualne wnioski o wyja郾ienie tre軼i SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., tak瞠 sk豉dane s przy u篡ciu zak豉dki „Pytania/informacje”.
Za dat wp造wu przyjmuje si dat ich wczytania do Systemu.
4) Poni瞠j zosta豉 okre郵ona instrukcja korzystania z Platformy, tj.:
a) zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych u篡tkownika tj. adresu e-mail oraz has豉 zg這szenie jest automatycznie akceptowane przez system.
b) w zak豉dce „Post瘼owania”, „Lista post瘼owa otwartych” nale篡 wybra niniejsze post瘼owanie oraz korzystaj帷 z polecenia „zg這 si do udzia逝 w post瘼owaniu” przej嗆 do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania u篡tkownika do Systemu.
c) po wype軟ieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informuj帷ego, 瞠 mo瞠 dokona pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, kt鏎a mo瞠 potrwa do 24h (8h roboczych).
d) w zak豉dce „Za陰czniki organizatora” przedmiotowego post瘼owania dost瘼na jest dokumentacja post瘼owania (SWZ oraz pozosta貫 dokumenty). Pobranie dokumentu nast瘼uje po klikni璚iu na wybrany za陰cznik i wci郾i璚iu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich za陰cznik闚 jednocze郾ie nale篡 wybra polecenie „Pobierz paczk”, a nast瘼nie „Pobierz wszystkie za陰czniki organizatora”.
5) Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo- aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie Zakupowej tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 4/1 mb/s,
b) komputer klasy PC lub lub Mac, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z system闚 operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta,
c) zainstalowana dowolna wersja przegl康arki internetowej,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program obs逝guj帷y stosowane przez wykonawc formaty plik闚 (np. Acrobat Reader dla plik闚 w formacie .pdf).
6) Zamawiaj帷y zaleca wczytywanie na Platform plik闚 w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokument闚 podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
7) Zamawiaj帷y okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik za陰czony przez Wykonawc na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przypi皻 do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss), znajduj帷 si po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przes豉nia”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 roku Prawo zam闚ie publicznych, dalej „Pzp” informuj, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojew鏚zki Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, 31-571 Krak闚;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych s nast瘼uj帷e: m. asp. Robert Pasiut, email: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Mogilska 109 31-571 Krak闚
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 wy陰cznie osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepis闚 prawa. Podstaw prawn udost瘼nienia w szczeg鏊no軼i stanowi art. 18 ust. 6 Pzp, z zastrze瞠niem wynikaj帷ym z tre軼i art. 18 ust.5, oraz art. 74 Pzp, a tak瞠 regulacje okre郵one w ustawie z dnia 6 wrze郾ia 2001r. o dost瘼ie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane jedynie przez okres niezb璠ny do realizacji cel闚, dla kt鏎ych zosta造 zgromadzone - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego - , a tak瞠 dla cel闚 archiwizacyjnych przez okres nie d逝窺zy ni wskazany w odno郾ych przepisach prawa krajowego oraz przepisach dotycz帷ych dzia豉lno軼i archiwalnej jednostek Policji;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 podlega造 profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 膨danie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia postepowania o udzielenie zam闚ienia;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych na adres Warszawa 00-193, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) Administrator o鈍iadcza jednocze郾ie, 瞠 stosuje 鈔odki techniczne i organizacyjne zapewniaj帷e ochron danych osobowych zabranych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia w spos鏏 gwarantuj帷y ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.108.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego (typ lekki) do kot這wni jednostek Policji wojew鏚ztwa ma這polskiego na sezon grzewczy 2022-2023, o 陰cznej ilo軼i 79 500 litr闚.
Olej musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
-zawarto嗆 siarki nie wi瘯sza ni 0,1%,
-warto嗆 opa這wa nie mniejsza ni 42 600 kJ/kg,
-temperatura zap這nu nie mniejsza ni 56C,
oraz inne wymagania obowi您uj帷ych norm i przepis闚 prawnych.
Zamawiaj帷y wymaga dostawy oleju transportem w豉snym Wykonawcy i roz豉dunku przy pomocy pompy przy autocysternie.
Ilo軼i oraz miejsce ka盥ej dostawy Zamawiaj帷y okre郵i z wyprzedzeniem do 3 dni.
Podstaw wzajemnych rozlicze b璠zie ilo嗆 dostarczonego oleju opa這wego okre郵ona w litrach w temperaturze referencyjnej 15C.
Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmniejszenia ilo軼i zam闚ionego oleju stosownie do potrzeb oraz wysoko軼i posiadanych 鈔odk闚 finansowych. Zamawiaj帷y o鈍iadcza, i gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% ilo軼i litr闚 zamawianego oleju opa這wego.
Wszelkie szczeg馧y zwi您ane z realizacj dostaw okre郵a projekt umowy (Za陰cznik nr 3 do SWZ).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1) Oceny ofert b璠zie dokonywa豉 komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert. Zamawiaj帷y poprawi w ofercie omy趾i zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Aktualna koncesja na obr鏒 paliwami p造nnymi zgodna z obowi您uj帷ymi przepisami, wydana
przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Do oferty wykonawca do陰cza o鈍iadczenia aktualne na dzie sk豉dania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiaj帷ego. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu, stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2) Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia, w postaci:
a) O鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie o kt鏎ym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6 oraz art. 109. Ustawy Pzp; – Zamawiaj帷y prze郵e wz鏎 dokumentu wraz z wezwaniem.
b) O鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. kopi aktualnej koncesji na obr鏒 paliwami p造nnymi zgodn z obowi您uj帷ymi przepisami wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki”
Z tre軼i o鈍iadcze lub dokument闚 musi wynika, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Do oferty nale篡 do陰czy wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzaj帷y cen hurtow netto oleju.
Je瞠li Wykonawca nie z這篡 w/w 鈔odka dowodowego lub z這穎ny w/w 鈔odek dowodowy b璠zie niekompletny, Zamawiaj帷y wezwie do jego z這瞠nia lub uzupe軟ienia.
Zamawiaj帷y mo瞠 膨da wyja郾ie dotycz帷ych z這穎nego przedmiotowego 鈔odka dowodowego

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzaj帷y cen hurtow netto oleju.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo musi by za陰czone do oferty.
2) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale V.2.1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3) O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
4) Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez poszczeg鏊nych wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia kluczowych zada.
5) Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
6) W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
7) Je瞠li zostanie wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrze瞠niem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian okre郵onych w art. 455 ust. 1-3 Pzp.
2. Zmiany tre軼i umowy mog dotyczy:
1) asortymentu stanowi帷ego przedmiot umowy, poprzez zast徙ienie produktem o takim samym przeznaczeniu oraz co najmniej takich samych parametrach, w przypadku zaistnienia nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
a) nast徙i豉 zmiana sytuacji rynkowej i wycofanie z rynku produktu oferowanego przez Wykonawc oraz zast徙ieniem go innymi, co najmniej o takich samych parametrach;
b) produkty zaoferowane przez Wykonawc w ofercie nie s dost瘼ne na rynku;
c) nast徙i造 przerwy w produkcji lub dostawie przedmiotu umowy powsta貫 z przyczyn nie le膨cych po stronie Wykonawcy.
2) Miejsca dostawy cz窷ci/ca這軼i przedmiotu umowy, poprzez wskazanie innej jednostki Policji na terenie woj. ma這polskiego jako miejsca dostawy, w przypadku je郵i b璠zie to wynika這 z potrzeb Zamawiaj帷ego.
3 Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia do niniejszej umowy mog by dokonane za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie pod rygorem niewa積o軼i.
4 Zmiany o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2 mog zosta wprowadzone w 篡cie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiaj帷ym i akceptacji ustale przez obie strony umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty nale篡 sk豉da za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-16

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.