eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2022 - cz. IIOgłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2022 - cz. II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530561426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774048030

1.5.8.) Numer faksu: 774048044

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brzeg@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzeg.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2022 - cz. II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-568ddb45-17da-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.brzeg.katowice.lasy.gov.pl/
brzeg@katowice.lasy.gov.pl
https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej: brzeg@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się wyłącznie poprzez platformę JOSEPHINE.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi się zarejestrować na platformie JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ .
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pomocą platformy JOSEPHINE, zostały opisane na stronie https://josephine.proebiz.com/pl/. oraz stronie internetowej: https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z platformy JOSEPHINE.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem platformy JOSEPHINE lub na adres email: brzeg@katowice.lasy.gov.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert (udostępniając je na platformie przetargowej), pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie
w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. J. Kilińskiego 1;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą, poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@comp-net.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie będzie polegało w szczególności na:
wykonaniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg leśnych na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Brzeg w roku 2022. Prace będą miały charakter interwencyjny oraz lokalny, co oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni dróg leśnych m. in.: likwidacji ubytków, zastoisk wody, nierówności podłużnych i poprzecznych, różnymi metodami, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający określił sześć sposobów (technologii) konserwacji i utrzymania dróg leśnych, których zastosowanie precyzowane będzie w zleceniu wykonania robót utrzymaniowych, które stanowić będzie integralną część protokołu przekazania obiektu (załącznik nr 2 do SWZ), na podstawie którego Wykonawca przystąpi do prac.
Prace należy wykonać przy użyciu niezbędnego sprzętu budowlanego.
Obiektami na których przewiduje się konserwację jedną z sześciu metod (technologii) są drogi leśne. Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe, żużlowe, wzmacniane gruzem budowlanym oraz gruntowe.
W ramach prac utrzymaniowych przewidziano również:
 profilowanie nawierzchni drogi leśnej bez użycia dodatkowych materiałów,
 odmulanie rowów przydrożnych,
 wymianę rur w przepuście o średnicy 0,50 m.
Zamawiający zastrzega możliwość łączenia kilku metod na jednym odcinku drogi
(np. wbudowanie kruszywa łamanego z profilowaniem nawierzchni drogi i wymianą rury
w przepuście).
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa łamanego poszczególnych frakcji oraz zakup i wbudowanie rur przepustowych betonowych o średnicy 0,50 m na odpowiednio przygotowanym podłożu.
Sposoby konserwacji i uzupełnień nawierzchni dróg leśnych (technologie, zakres prac):
1. Profilowanie (równanie nawierzchni drogi, wraz z wałowaniem i ścięciem poboczy).
2. Odmulanie rowów przydrożnych.
3. Wymiana rur w przepuście o średnicy 0,50 m.
4. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5mm, grubość warstwy 5 cm.
5. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63, grubość warstwy 10 cm.
6. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63, grubość warstwy 20 cm.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zadań zleconych do wykonania w ramach poszczególnych technologii robót (załącznik nr 3 do SWZ), w zależności od bieżących potrzeb konserwacyjno – utrzymaniowych i konieczności ich przeprowadzenia, nie mającą jednak wpływu na ostateczną wartość wynagrodzenia ryczałtowego zapisanego w umowie.
Obowiązywać będzie zasada wbudowania odpowiedniej objętości kruszywa, która będzie stanowić iloczyn: średnia długość x średnia szerokość x średnia grubość warstwy po zagęszczeniu.
Ustalenie zakresu prac związanych z odmuleniem rowów będzie polegać na określeniu długości drogi wzdłuż której przebiega rów wymagający konserwacji.
Ustalenie zakresu prac związanych z wymianą rur w przepuście będzie wynikać z długości wymienianej uszkodzonej rury w konserwowanym przepuście.
Ustalenie zakresu robót polegających na likwidacji uszkodzeń nawierzchni drogi bez użycia dodatkowych materiałów będzie wynikać z określenia powierzchni drogi wymagającej równania nawierzchni.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie oraz szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. Wszystkie uzgodnienia zostaną zapisane w sporządzonym protokole przekazania obiektu, który zostanie zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych w formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SWZ). Bez podpisanego protokołu przekazania obiektu Wykonawca nie może przystąpić do realizacji prac. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji prac.
Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli Zamawiającego (lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów. Zamawiający (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) wskaże Wykonawcy, które materiały będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów bez wymaganej akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu np. WZ potwierdzającego zakup materiałów, które wymagają akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (załącznik nr 5 do SWZ) obejmująca zakres rzeczowy określony w SWZ (wraz z dokonanymi przez Zamawiającego jej modyfikacjami oraz wyjaśnieniami będącymi odpowiedziami na wnioski i zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ) i w przedmiarach robót - które pełnią funkcję pomocniczą przy sporządzaniu kalkulacji ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Wybrany Wykonawca, po podpisaniu umowy, w przypadku rozbieżności zakresu robót nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie do interpretacji zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostanie zobowiązany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, których wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania.
Zakres zamówienia robót utrzymaniowych ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego
z podaniem ilości poszczególnych elementów wg. określonych cen zgodnych ze złożonym formularzem ofertowym.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla pracowników Nadleśnictwa Brzeg oraz firm świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa Brzeg.
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

W przypadku udzielenia zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 zakres robót będzie polegał na wykonaniu prac wg w/w technologii (technologii 1-6) do 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie takie może być udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy po uprzednich negocjacjach.

Szczegółowy opis, zestawienie ilości poszczególnych technologii oraz szczegółowa specyfikacja techniczna stanowią załączniki nr 1, 3 i 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W przypadku udzielenia zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 zakres robót będzie polegał na wykonaniu prac wg poniżej opisanych technologii (technologii 1-6) do 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie takie może być udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy po uprzednich negocjacjach.
Sposoby konserwacji i uzupełnień nawierzchni dróg leśnych (technologie, zakres prac):
1. Profilowanie (równanie nawierzchni drogi, wraz z wałowaniem i ścięciem poboczy).
2. Odmulanie rowów przydrożnych.
3. Wymiana rur w przepuście o średnicy 0,50 m.
4. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5mm, grubość warstwy 5 cm.
5. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63, grubość warstwy 10 cm.
6. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63, grubość warstwy 20 cm.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty na wykonanie zadania – Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa (C) – 60 %,
2) Okres gwarancji (G) – 40 %,
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów
1) W ramach kryterium „Cena ofertowa” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty

2) W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena ofert zostanie przeprowadzona
wg poniższych wytycznych:

Sposób oceny:
- zaproponowany okres gwarancji 6 miesięcy – 0 pkt.
- zaproponowany okres gwarancji 7-8 miesięcy – 20 pkt.
- zaproponowany okres gwarancji 9-11 miesięcy – 30 pkt.
- zaproponowany okres gwarancji 12 miesięcy i więcej – 40 pkt.


Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 6 miesięcy.
W przypadku braku wpisania w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt i przyjmie oferowany okres gwarancji jako 6 miesięcy. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena”
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”,

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, oceniona w oparciu o podane wyżej kryteria, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści specyfikacji.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów to pierwszeństwo wyboru będzie miała oferta z niższą ceną. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę takiej samej ceny i okresu gwarancji to pierwszeństwo wyboru będzie miała oferta, która została złożona wcześniej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru, roboty lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
7.3. wskazania wartości towaru, roboty lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku określonego w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczącego:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli wykaże że:
• dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w kwocie nie mniejszej niż: 150 000,00 zł
• posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 300 000,00 zł ważną przez cały okres obowiązywania umowy lub odnawianą w trakcie trwania umowy.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie:
1.3.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:
1) zrealizował przynajmniej dwie oddzielne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie , remoncie lub konserwacji drogi na łączną kwotę nie mniejszą niż 180 000,00 zł brutto z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, z zastrzeżeniem, że wartość jednej z nich nie może być mniejsza niż 60 000,00 zł brutto.
1.3.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże:
1) dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wydane przed 2003 r.
2) dysponowanie osobami z uprawnieniami do obsługi:
• koparko-ładowarki – min. 1 osoba
• walca – min. 1 osoba
• równiarki – min. 1 osoba
• kierowca samochodu ciężarowego – min. 1 osoba
3) Wykonawca ma prawo wskazać osobę, która posiada więcej niż 1 w/w uprawnienie. W takim przypadku należy wskazać dodatkową osobę posiadającą w/w uprawnienia tak aby łączna liczba wskazanych osób była nie mniejsza niż 4.
1.3.3. Dysponowania potencjałem technicznym;
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje:
Wymagania minimalne:
• samochód ciężarowy samowyładowczy 3 osiowy – 2 szt.
• ciągnik siodłowy wraz z naczepą o DMC 40 ton – 1 szt.
• koparko-ładowarkę – 1 szt.
• walec statyczny samojezdny – 1 szt.
• równiarkę samojezdną – 1 szt.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 6 rozdziału XI SWZ, składanego wraz z ofertą).
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 12 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 5.2.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.2.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków zgodnie z powyższym, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wyżej wymienione terminy wystawienia stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
5.1.1. Wykaz robót budowlanych (zgodnie z pkt 1.3.1 Dział XV SWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. (załącznik nr 9 do SWZ). Oferent winien załączyć dokumenty (dowody) potwierdzające że roboty zostały wykonane z należytą starannością. Wymaga się, aby Oferent zrealizował przynajmniej dwie oddzielne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub konserwacji drogi za kwotę o łącznej wartości nie mniejszą niż 180 000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że wartość jednej z nich nie może być mniejsza niż 60 000,00 zł brutto. Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenia, którymi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmioty, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane,
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji, o których mowa w ppkt. a),
Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – musi podać i uzasadnić przyczyny braku możliwości przedłożenia poświadczenia oraz wykazać, że są to przyczyny obiektywne, czyli niezależne od Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej – w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane usługi wskazane w wykazie.
5.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 10 do SWZ). Jeżeli pełniona funkcja tego wymaga należy najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić kopię posiadanych uprawnień dla osób wyszczególnionych w załączniku 8 zgodnie z pkt 1.3.2 Dział XV SWZ (kierownik budowy i operatorzy maszyn).
5.1.3. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 150 000,00 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.1.4. Opłaconą polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 zł ważną minimum na czas związania z ofertą.
5.1.5. Wykaz sprzętu, którym będzie dysponował wykonawca przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 11 do SWZ) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.3.3. Dział XV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł.
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: BNP Paribas Bank Polska nr:
11 2030 0045 1110 0000 0234 6240; w taki sposób, aby znalazły się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy PZP
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej
(w szczególności art. 455 ustawy Pzp).
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,
w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy i innych w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej
w normach – tj. silne opady deszczu powodujące powódź lub podtopienia na placu budowy, silne wiatry sięgające w porywach powyżej 30m/s
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy (jeżeli zakres ten został ujęty w umowie) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3. Decyzję o zmianie wynagrodzenia podejmuje Zamawiający. Zamawiający jest również uprawniony do zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych.
5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy przetargowej JOSEPHINE dostępnego na stronie https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego został zawarty zakres możliwych do zastosowania środków sankcyjnych, zgodnie z którym stosuje się wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wykonawców wyszczególnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne, o których mowa w przedmiotowej ustawie.
2. Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia wynosi 14 tygodni od dnia podpisania umowy co odpowiada 98 dniom określonym w niniejszym ogłoszeniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.