eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milejów-Osada › Kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminyOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzancka 13a

1.5.2.) Miejscowość: Milejów-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-020

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814787610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@milejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fbe2adf-189e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038795/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://milejow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://milejow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej lub poczty elektronicznej - z zastrzeżeniem pkt 11.15.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Maria Kanaszewska tel. 814787651 email. m.kanaszewska@milejow.pl – w sprawach merytorycznych.
Pani Ewelina Czapkowska tel. 814787638 email. zamowienia@milejow.pl – w sprawach technicznych,
11.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie.
11.4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Milejów; https://milejow.ezamawiajacy.pl/, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
11.16. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.17. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.23. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.15) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) Platformy zakupowej
W przypadku wskazanym w pkt a) wykonawca przekazuje dokumenty za pośrednictwem polecenia „Korespondencja”
b) poczty elektronicznej:
W przypadku wskazanym w pkt b) wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty zamawiającego zamowienia@milejow.pl. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią
Pozostała treść znajduje się w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
Pozostała treść znajduje się w rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPR.271.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy.
4.2. Przez kompleksową obsługę gastronomiczną rozumie się – usługę przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wg ustalonego harmonogramu oraz jadłospisu przygotowanego przez Wykonawcę .
4.3. Szacowana liczba posiłków łącznie 124 384 szt. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna /gwarantowana/ ilość posiłków wynosi: 85575
4.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz jednostki organizacyjne Gminy Milejów objęte usługą:
a) przygotowanie i gotowanie posiłków - Zespół Kuchenny Przedszkola Publicznego w Milejowie
b) dostarczanie posiłków - Przedszkole Publiczne w Milejowie
Szkoła Podstawowa w Milejowie (2km)
Szkoła Podstawowa w Jaszczowie (3km)
Szkoła Podstawowa w Białce (9km)
Szkoła Podstawowa w Łysołajach (4km)
Żłobek Bajkowa Przystań w Jaszczowie (3km)

4.5. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy w roku 2022/2023.
4.6. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych jest odpłatne korzystanie z pomieszczeń kuchennych wraz z elementami wyposażenia na zasadach określonych w umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca będzie opłacał czynsz w wysokości 1200 zł netto miesięcznie.
4.7. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z:
− ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021),
− rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., nr 207, poz. 1502)
− ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 2268 ze zm.),
− Księgi Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w Stołówce Przedszkola Samorządowego w Milejowie,
− stosownie do zaleceń i wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
4.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Czas wymiany posiłku wadliwego (T) 40


Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ---------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Punkty za kryterium „Czas wymiany posiłku wadliwego" zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt. Za posiłek wadliwy zostanie uznany każdy posiłek niespełniający wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
− czas wymiany posiłku wadliwego do 20 minut (włącznie) – 40 pkt.,
− czas wymiany posiłku wadliwego do 40 minut (włącznie) – 20 pkt.,
− czas wymiany posiłku wadliwego do 60 minut (włącznie) –0 pkt.,

Uwaga:
W przypadku braku zaoferowania Czasu wymiany posiłku wadliwego lub zaoferowania czasu wymiany posiłku wadliwego dłuższego niż 60 minut – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


17.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + T

gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas wymiany posiłku wadliwego”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany posiłku wadliwego (T)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę, która:
 polegała na wykonywaniu usługi przygotowania gorących posiłków w ilości minimum 250 zestawów dziennie i trwała przez okres co najmniej 6 miesięcy.

UWAGA:
1. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert realizacja usługi trwała co najmniej 6 miesięcy o obejmie w tym okresie minimum 250 zestawów dziennie.
2. Wykonawca powinien w wykazie usług wyraźnie określić zakres usług, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SWZ :
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ wraz z załącznikami.
21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.
§ 12

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454-455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy
w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
- w przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę
- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rabatów i upustów.
3. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://milejow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy, w terminie od
1) przedszkole – od dnia podpisania umowy do 31.07.2023r.
2) szkoły – od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r.
3) żłobek – od dnia podpisania umowy do 31.08.2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.