eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milejów-Osada › Kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminyOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milejów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019550

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Partyzancka 13a

1.4.2.) Miejscowość: Milejów-Osada

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-020

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 814787610

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@milejow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306136

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00300552/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy.
4.2. Przez kompleksową obsługę gastronomiczną rozumie się – usługę przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wg ustalonego harmonogramu oraz jadłospisu przygotowanego przez Wykonawcę .
4.3. Szacowana liczba posiłków łącznie 124 384 szt. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna /gwarantowana/ ilość posiłków wynosi: 85575
4.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz jednostki organizacyjne Gminy Milejów objęte usługą:
a) przygotowanie i gotowanie posiłków - Zespół Kuchenny Przedszkola Publicznego w Milejowie
b) dostarczanie posiłków - Przedszkole Publiczne w Milejowie
Szkoła Podstawowa w Milejowie (2km)
Szkoła Podstawowa w Jaszczowie (3km)
Szkoła Podstawowa w Białce (9km)
Szkoła Podstawowa w Łysołajach (4km)
Żłobek Bajkowa Przystań w Jaszczowie (3km)

4.5. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy w roku 2022/2023.
4.6. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych jest odpłatne korzystanie z pomieszczeń kuchennych wraz z elementami wyposażenia na zasadach określonych w umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca będzie opłacał czynsz w wysokości 1200 zł netto miesięcznie.
4.7. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z:
− ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021),
− rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., nr 207, poz. 1502)
− ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 2268 ze zm.),
− Księgi Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w Stołówce Przedszkola Samorządowego w Milejowie,
− stosownie do zaleceń i wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
4.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.

Po zmianie:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa gastronomiczna dożywianie dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy.
4.2. Przez kompleksową obsługę gastronomiczną rozumie się – usługę przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wg ustalonego harmonogramu oraz jadłospisu przygotowanego przez Wykonawcę .
4.3. Szacowana liczba posiłków łącznie 124 384 szt. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna /gwarantowana/ ilość posiłków wynosi: 85575
4.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz jednostki organizacyjne Gminy Milejów objęte usługą:
a) przygotowanie i gotowanie posiłków - Zespół Kuchenny Przedszkola Publicznego w Milejowie
b) dostarczanie posiłków - Przedszkole Publiczne w Milejowie
Szkoła Podstawowa w Milejowie (2km)
Szkoła Podstawowa w Jaszczowie (3km)
Szkoła Podstawowa w Białce (9km)
Szkoła Podstawowa w Łysołajach (4km)
Żłobek Bajkowa Przystań w Jaszczowie (3km)

4.5. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy w roku 2022/2023.
4.6. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych jest odpłatne korzystanie z pomieszczeń kuchennych wraz z elementami wyposażenia na zasadach określonych w umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca będzie opłacał czynsz w wysokości 1200 zł netto miesięcznie.
4.7. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z:
− ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021),
− rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., nr 207, poz. 1502)
− ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 2268 ze zm.),
− Księgi Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w Stołówce Przedszkola Samorządowego w Milejowie,
− stosownie do zaleceń i wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
4.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.
4.12 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu odbycia wizji lokalnej Wykonawca składa wniosek do Zamawiającego (Załącznik Nr 9 do SWZ). Zamawiający wyznacza termin odbycia wizji lokalnej w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli nie jest to możliwe w innym wskazanym przez Zamawiającego terminie. Wizja lokalna odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 11:00

Po zmianie:
2022-08-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 11:30

Po zmianie:
2022-08-24 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-16

Po zmianie:
2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.