eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warlubie › "Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie" (V postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie” (V postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Warlubie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Warlubie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-160

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523326040

1.5.8.) Numer faksu: 523326054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@warlubie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warlubie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie” (V postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94e935e7-0135-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00300494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056181/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245758

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.II.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 202808,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa inwestycji: „Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie”.
2. Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 67, jed. ewid. 041411, obr. 0016 Rulewo. Działka jest obecnie
zagospodarowana boiskiem trawiastym oraz mini siłownią zewnętrzną i elementami zabawowymi o nawierzchni porośniętej
trawą, krzewami.
3. Przedmiot inwestycji:
Planowane przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu pod względem sportowo-rekreacyjnym.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się następujące zagospodarowanie:
• budowa siłowni zewnętrznej – 2 elementy – istniejące do przebudowy,
• budowa boiska niepełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej,
• plac zabaw,
• piłkochwyty oraz wygrodzenie placu zabaw,
• wysiew trawy.
4. Przedmiotowy zakres prac nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i nie zachodzi konieczność zmiany
przeznaczenia terenu.
5. Działka, na której ma powstać miejsce sportowo-rekreacyjne nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
6. Istniejąca infrastruktura:
Istniejąca infrastruktura techniczna zlokalizowana na terenie inwestycji nie wymaga przebudowy i nie powoduje kolizji.
7. Projektowane zagospodarowanie terenu:
1) Zakres zagospodarowania terenu sprowadza się do przebudowy istniejącego placu zabaw oraz boiska sportowego.
2) Wody opadowe odprowadzane będą po terenie na działce 67.
3) Dostępność do drogi publicznej istnieje.
4) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie występują.
5) Teren planowanej inwestycji można scharakteryzować jako płaski, porośnięty zielenią niską. Teren działki posiada spadek
w kierunku północno-zachodnim. Działka jest obecnie porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ukształtowanie terenu –
bez zmian.
8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia terenu inwestycji – 1 892,00 m2 ,
2) powierzchnia boiska – 532,00 m2 ,
3) powierzchnia placu zabaw – 154,16 m2 ,
4) siłownia zewnętrzna – 25,15 m2 ,
5) powierzchnia biologicznie czynna – 1 139,76 m2 .
9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawarty jest w załączonych do SWZ następujących dokumentach:
1) Załącznik Nr 1 do SWZ – Przedmiar robót,
2) Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt zagospodarowania terenu,
3) Załącznik Nr 3 do SWZ – Projekt techniczny,
4) Załącznik Nr 4 do SWZ - Specyfikacja techniczna,
5) Załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy.
10. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja3PGR/2021/2903/PolskiLad.
11. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez
Wykonawcę i przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającemu przed datą podpisania umowy.
12. W przypadku określenia, w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SWZ, przedmiotu zamówienia przez wskazanie
technologii, producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający
informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych
materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych z zachowaniem tych samych standardów
technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych.
Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same
cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Zastosowanie produktów
równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Wykaz
zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń, rozwiązań równoważnych musi zostać
załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 Pzp. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
13. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
2) 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,
3) 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu.
14. Zgodnie z art. 310 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 320000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 320000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521213110

7.3.3) Ulica: Malborska 134

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 320000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.