eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warlubie › "Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie" (V postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie” (V postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Warlubie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Warlubie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-160

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523326040

1.5.8.) Numer faksu: 523326054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@warlubie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warlubie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie” (V postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94e935e7-0135-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056181/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dalej „platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał
na platformie w sekcji “Komunikaty”.
4. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio na platformie przesłanych przez Zamawiającego komunikatów i
wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Warlubie;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Pana Krzysztofa Kiełbasę, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: RI.II.271.11.2023, prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu zawarcia i realizacji umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.II.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa inwestycji: „Budowa boiska oraz placu zabaw w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie”.
2. Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 67, jed. ewid. 041411, obr. 0016 Rulewo. Działka jest obecnie
zagospodarowana boiskiem trawiastym oraz mini siłownią zewnętrzną i elementami zabawowymi o nawierzchni porośniętej
trawą, krzewami.
3. Przedmiot inwestycji:
Planowane przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu pod względem sportowo-rekreacyjnym.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się następujące zagospodarowanie:
• budowa siłowni zewnętrznej – 2 elementy – istniejące do przebudowy,
• budowa boiska niepełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej,
• plac zabaw,
• piłkochwyty oraz wygrodzenie placu zabaw,
• wysiew trawy.
4. Przedmiotowy zakres prac nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i nie zachodzi konieczność zmiany
przeznaczenia terenu.
5. Działka, na której ma powstać miejsce sportowo-rekreacyjne nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
6. Istniejąca infrastruktura:
Istniejąca infrastruktura techniczna zlokalizowana na terenie inwestycji nie wymaga przebudowy i nie powoduje kolizji.
7. Projektowane zagospodarowanie terenu:
1) Zakres zagospodarowania terenu sprowadza się do przebudowy istniejącego placu zabaw oraz boiska sportowego.
2) Wody opadowe odprowadzane będą po terenie na działce 67.
3) Dostępność do drogi publicznej istnieje.
4) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie występują.
5) Teren planowanej inwestycji można scharakteryzować jako płaski, porośnięty zielenią niską. Teren działki posiada spadek
w kierunku północno-zachodnim. Działka jest obecnie porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ukształtowanie terenu –
bez zmian.
8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia terenu inwestycji – 1 892,00 m2 ,
2) powierzchnia boiska – 532,00 m2 ,
3) powierzchnia placu zabaw – 154,16 m2 ,
4) siłownia zewnętrzna – 25,15 m2 ,
5) powierzchnia biologicznie czynna – 1 139,76 m2 .
9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawarty jest w załączonych do SWZ następujących dokumentach:
1) Załącznik Nr 1 do SWZ – Przedmiar robót,
2) Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt zagospodarowania terenu,
3) Załącznik Nr 3 do SWZ – Projekt techniczny,
4) Załącznik Nr 4 do SWZ - Specyfikacja techniczna,
5) Załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy.
10. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja3PGR/2021/2903/PolskiLad.
11. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez
Wykonawcę i przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającemu przed datą podpisania umowy.
12. W przypadku określenia, w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SWZ, przedmiotu zamówienia przez wskazanie
technologii, producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający
informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych
materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych z zachowaniem tych samych standardów
technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych.
Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same
cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Zastosowanie produktów
równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Wykaz
zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń, rozwiązań równoważnych musi zostać
załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 Pzp. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
13. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
2) 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,
3) 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu.
14. Zgodnie z art. 310 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - 60 pkt;
2) Gwarancja (G) - waga kryterium 40 % - 40 pkt;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 % - 60 pkt:
C= cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 60 pkt
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu;
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym;
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Gwarancja (G) - waga 40 % - 40 pkt:
a) Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.
b) Wykonawca podaje w ofercie okres, na który zostanie udzielona gwarancja – w miesiącach.
c) Punkty, w tym kryterium będą przyznawane następująco:
Gwarancja (oferowana) Punktacja
60 --------------------------------0 pkt
>60≤66------------------------10 pkt
>66≤72------------------------20 pkt
>72≤78------------------------30 pkt
>78≤84------------------------40 pkt
d) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę jako
niezgodną z warunkami.
e) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie żadnej wartości, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesięcy.
f) Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, Zamawiający przyjmie go (wpisze do umowy z wybranym
Wykonawcą), jednakże do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięcy – maksymalny okres wskazany przez Zamawiającego.
3. Łączna punktacja = C + G.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o art. 248 Pzp.
7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
- skieruje do realizacji niniejszego zamówienia Kierownika Budowy posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 682 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne im
ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót.
Wyżej wymieniona osoba winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego
wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i
biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez
Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż
tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i
prawnych.
b) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy –Załącznik Nr 1
do Oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 2 do Oferty.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawców:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.) z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 1 PŚD;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 2 do Oferty.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawców to:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawców do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 4 PŚD.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w niniejszej SWZ dokumenty, w szczególności:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
3) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł/00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. 448173 0005 2002 0006 0017 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – Budowa boiska oraz placu zabaw w m. Rulewo,
RI.II.271.11.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania wymaganej kwoty na rachunku
Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2) – 4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, spełniający co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie Gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Warlubie:
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Inwestycja realizowana będzie w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Zgodnie z zasadami regulaminu Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III wypłata wynagrodzenia Wykonawcy przekazywana będzie w następujący sposób:
- zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie 2% wynagrodzenia,
- pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu realizacji inwestycji na podstawie protokołu odbioru
końcowego z zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia wykonawcy inwestycji w całości, nastąpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.