eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Świadczenie usług asystenckich - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług asystenckich - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002680460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.chelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.chelm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenckich - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c4c9a4d-188b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020211/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi opieki społecznej: świadczenie usług asystenckich w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Edycja 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wsp/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl Instrukcja użytkownika systemu miniportal stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub Identyfikatorem postępowania.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@mopr.chelm.pl
4. Informacje oraz dokumenty lub oświadczenia, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej miniPortal.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w ww. terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls,ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochrony os. fiz. w zw. z przetwarzaniem d.o. i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie d.o.) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) admin. d. o. Wykonawcy jest Dyrektor MOPR w Chełmie, ul. Kolejowa 8, tel. 82 565 82 59, fax. 82 564 22 50, e-mail: sekretariat@mopr.chelm.pl, 2) sposoby kontaktu z iodo w Ośrodku to: 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8, pok. 25, tel. 82 565 82 59, e-mail: iodo-kk@mopr.chelm.pl, 3) jest administratorem d.o. Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postęp.; 4) d.o. Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ., prowadzonego na podst. art. 275 pkt 1 Pzp w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Świadczenie usług asystenckich dla osób pełnoletnich z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami w ramach Programu MRiPS pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2022 finansowanego ze środków FS.”
5) odbiorcami d.o. Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; 6) d.o. Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7) obowiązek podania przez Wykonawcę d.o. bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 8) w odniesieniu do d.o. Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9) Wykonawca posiada:
- na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do d.o. dotyczących Wykonawcy;
- na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania d.o., o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania d.o. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego d.o. narusza przepisy RODO;
10) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia d.o.;
- prawo do przenoszenia d.o., o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania d.o., gdyż podstawą prawną przetwarzania d.o. Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udziel. zam. publ.
12) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia d.o., o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udziel. zamów. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
13) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania d.o. do czasu zakończenia postęp. o udziel. zam. publ.
14) w przypadku d.o. zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPR.WFA.ZPS.3410-6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników programu – mieszkańców miasta Chełm w łącznym wymiarze 2 332 godzin, przez podmiot wymieniony w art. 361 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który dysponuje minimum 5 osobami spełniającymi warunki Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
• cena – 50%
• doświadczenie – 20%
• spełnienie warunku z art. 94 ustawy Pzp – 15%
• posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej – 15%.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nc = Cn/Cbn × Kp × Wc
gdzie:
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena oferty,
Cbn - cena badanej oferty,
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 50%
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 50 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punkty za kryterium „Doświadczenie ”.
Kryterium „Doświadczenie” rozumiane jako okres prowadzenia działalności w zakresie udzielania bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (Od), zostanie ocenione odpowiednio na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, który należy dołączyć do oferty.
Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
a) Wykonawca prowadzi nieprzerwanie działalność w w/w zakresie poniżej 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert – 0 pkt.
b) Wykonawca prowadzi nieprzerwanie działalność w w/w zakresie powyżej 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert – 5 pkt.
c) Wykonawca prowadzi nieprzerwanie działalność w w/w zakresie powyżej 1 roku, przed upływem terminu składania ofert – 10 pkt.
d) Wykonawca prowadzi nieprzerwanie działalność w w/w zakresie powyżej 2 lat, przed upływem terminu składania ofert – 15 pkt.
e) Wykonawca prowadzi nieprzerwanie działalność w w/w zakresie powyżej 3 lat, przed upływem terminu składania ofert – 20 pkt.
Nie wskazanie w formularzu oferty (załączniku nr 2 do SWZ) okresu prowadzenia działalności w w/w zakresie i nie dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego ww. okres skutkować będzie otrzymaniem przez Wykonawcę 0 pkt za to kryterium.
4. Punkty za kryterium „Spełnienie warunku art. 94 ustawy Pzp” będą przyznane na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, w następujący sposób:
- spełnia warunek art. 94 pkt ustawy Pzp (złożył załącznik nr 6 do SWZ) – 15 pkt,
- brak spełnienia warunku art. 94 ustawy Pzp (nie złożył załącznika nr 6 do SWZ) – 0 pkt.
Nie dołączenie do oferty oświadczenia (załącznika nr 6 do SWZ) skutkować będzie otrzymaniem przez Wykonawcę 0 pkt za to kryterium.
5. Punkty za kryterium „Posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej”
Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie odpowiedni zapis w statucie lub dokumentach rejestrowych Wykonawcy o posiadaniu statusu PES. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej (statut lub inny dokument rejestrowy) należy dołączyć do oferty.
Wykonawca niespełniający warunku „Posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej” otrzyma 0 pkt, natomiast wykonawca spełniający kryterium otrzyma 15 pkt.
Nie dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. kryterium skutkować będzie otrzymaniem przez Wykonawcę 0 pkt za to kryterium.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryteriach oceny oferty oraz spełniającą warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zamierza wybrać najkorzystniejsze oferty wg ww. kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie rozumiane jako okres prowadzenia działalności w zakresie udzielania bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: spełnienie warunku art. 94 ustawy Pzp

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 5 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: posiadające statutowy (rejestrowy) zapis o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) co najmniej jedną osobę do koordynowania i nadzorowania przebiegu usług asystenckich, legitymującą się wykształceniem minimum średnim oraz posiadającą udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku osoby nadzorującej pracę zespołu;
b) co najmniej 5 osób do wykonywania usług asystenckich, spełniających poniższe kryteria:
- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej (Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
albo
- posiadające co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
• nie podlega wykluczeniu,
• spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załączników nr 3 i 4 do SWZ.
1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 6.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 SWZ.
6.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.3. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
2.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
2.2. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
6.3. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadania jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w tym odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.– w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 4 pkt 4.2.1) SWZ.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 4 pkt. 4.2.2) SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. SWZ,
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2. SWZ (jeżeli dotyczy),
3) Oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 94 ustawy Pzp, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ (dotyczy stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych zgodnie z Rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych). Składany wyłącznie w celu uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale 14 pkt 14.4 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie ubiega się o naliczenie punktów w tym kryterium – nie składa załącznika.
4) Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej (statut lub inny dokument rejestrowy). Składany wyłącznie w celu uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale 14 pkt 14.5 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie ubiega się o naliczenie punktów w tym kryterium – nie składa dokumentu.
5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ
6) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 7.4 SWZ (jeżeli dotyczy),
7) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c)jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 6.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 6.4. SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/y, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany osobowe:
a) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SWZ spowodowane:
– niewywiązywaniem się z obowiązków wynikających z umowy,
– inną przyczyną niezależną od Wykonawcy (np. rezygnacją itp.),
- śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym.
W przypadku wystąpienia ww. okoliczności zmiana osób będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą ilości godzin usług i osób niepełnosprawnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego spowodowana np.: śmiercią, rezygnacja, chorobą podopiecznego - w tym przypadku zmiana będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie o odpowiednią kwotę.
3) zmiany oznaczeń stron, zmiany danych adresowych, teleadresowych bądź innych danych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy;
4) zmiany treści programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 mającej wpływ na realizację niniejszej umowy w tym również w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy;
5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, przy czy zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa;
6) zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające zmiany terminów realizacji zadań, przy czym zmiany terminów mogą być dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności;
7) zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, epidemie, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11.Środki ochrony prawnej przewidziane są w Dziale IX ustawy. Przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
12. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
13. Wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) następuje na okres trwania tych okoliczności określonych w pkt 5.4.SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.