eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Specjalistyczne szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw związanych z wytwarzaniem i używaniem materiałów pirotechnicznychOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw związanych z wytwarzaniem i używaniem materiałów pirotechnicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw związanych z wytwarzaniem i używaniem materiałów pirotechnicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c745ea35-17c4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00151340/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Specjalistyczne szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw związanych z wytwarzaniem i używaniem materiałów pirotechnicznych w ramach Projektu pt. "Skuteczni w działaniu - współpraca służb ...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Skuteczni w działaniu - współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej" współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (nr 80/PL/2020/FBW).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: monika.jedrys@ra.policja.gov.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera zsynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: ................
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna informacja w tym zakresie zawarta jest w SWZ opublikowanym na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
Sylwia Fila
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
c) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
 prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
 prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 44/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specjalistyczne szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw związanych z wytwarzaniem i używaniem materiałów pirotechnicznych w realizowane ramach projektu pt. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” o nr 80/PL/2020/FBW dofinansowanego z Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie Porozumienia finansowego nr 80/PL/2020/FBW

Zakres tematyczny: zaawansowane techniki detekcji i identyfikacji materiałów pirotechnicznych i substancji wybuchowych (HME) przy zastosowaniu najnowszych technologii. Procedury i sposoby pozyskiwania materiałów pirotechnicznych z różnych źródeł, w tym także z wyrobów których posiadanie nie wymaga zezwolenia. Sposoby przetwarzania legalnych wyrobów do postaci improwizowanych urządzeń wybuchowych. Preparatyka materiałów pirotechnicznych. Neutralizacja materiałów pirotechnicznych różnymi technikami oraz śledztwo po wybuchu materiałów pirotechnicznych (zbieranie, analiza, interpretacja i zabezpieczenie śladów) wraz z wykonywaniem dokumentacji. Uzupełnienie wiedzy z zakresu materiałów pirotechnicznych jako materiałów wybuchowych, substancji chemicznych oraz ich dostępności. Znajomość z zakresu zagrożeń związanych z materiałami pirotechnicznymi w tym wrażliwość na bodźce, reaktywność, toksyczność etc. Realizacja zadań minera – pirotechnika w środowisku HME/CBRNE tj. profilowanie zagrożenia, stosowanie różnych środków ochrony indywidualnej, elementy śledztwa powybuchowego HME/CBRNE, problemy taktyczne i ich rozwiązania, implementacja standardowego sprzętu do zadań w środowisku HME/CBRNE, współdziałanie z innymi służbami.

Uczestnicy: 10 osób (2 grupy po 5 osób) w tym samym terminie.

Czas trwania szkolenia: 9 kolejnych dni kalendarzowych, min 80 godzin.

Planowany termin szkolenia: w terminie do 30.09.2022 roku, przy czym dokładny termin szkolenia będzie ustalany w kontaktach roboczych z wyłonionym Wykonawcą.

Wykonawca szkolenia zapewni, w każdym dniu szkoleniowym, minimum 2 instruktorów w trakcje realizacji poszczególnych bloków tematycznych z wyłączeniem zajęć teoretycznych w poniższej konfiguracji.
a) 2 instruktorów z zakresu działań Minersko–Pirotechnicznych (jeden instruktor na każdą 5-osobową grupę szkoleniową);
b) min. 1 instruktor z zakresu chemii, technologii materiałów wybuchowych (drugi instruktor z zakresu chemii, technologii materiałów wybuchowych lub instruktor Minerstwa-Pirotechniki);
c) min. 1 instruktor z zakresu urządzeń detekcyjno – pomiarowych (drugi instruktor z zakresu urządzeń detekcyjno – pomiarowych lub instruktor Minerstwa-Pirotechniki).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres merytoryczny szkolenia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym jednocześnie Załącznik nr 1 do umowy oraz we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ opublikowanymi na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
cena oferty brutto - 60 %
doświadczenie instruktorów łącznie - 40 %

Przy dokonywaniu oceny zespół posłuży się następującymi wzorami
a) dla kryterium cena:

CN
C = -------- x 60 pkt
CO

gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium cena,
CN - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
CO - cena oferty ocenianej (brutto).

b) dla kryterium doświadczenie instruktorów „D” – 20%
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni
w zakresie zagrożeń CBRN-E – do 5 lat - 0 punktów
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni
w zakresie zagrożeń CBRN-E – od 6 do 10 lat – 10 punktów
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni
w zakresie zagrożeń CBRN-E – od 11 do 15 lat – 20 punktów
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni
w zakresie zagrożeń CBRN-E – od 16 do 20 lat – 30 punktów
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni
w zakresie zagrożeń CBRN-E – powyżej 21 lat – 40 punktów

Wykonawca zobowiązany jest wpisać w Formularzu ofertowym wszystkich instruktorów przeznaczonych do realizacji szkolenia.
Na potwierdzenie spełnienia warunku dla kryterium wskazanego w punkcie b – tj. doświadczenie instruktorów, Wykonawca dołączy: oświadczenie własne lub referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie musi wynikać zakres badanego kryterium oraz dane instruktora.
W przypadku wskazania dwóch i więcej instruktorów, do wyliczenia punktów za kryterium doświadczenie prowadzących szkolenie, Zamawiający przyjmie średnią arytmetyczną będącą ilorazem badanego doświadczenia i ilości instruktorów.


łączna ilość punktów ocenianej oferty (łączna punktacja):
W=C+ D

gdzie:
W – łączna punktacja,
C – punkty za wartość oferty brutto,
D – punkty za doświadczenie instruktorów

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej i przedstawia najkorzystniejszy stosunek ceny i ilości przeprowadzonych przez instruktorów szkoleń. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie instruktorów

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: – zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: – zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: – wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) 2 instruktorami z zakresu działań Minersko–Pirotechnicznych (jeden instruktor na każdą 5-osobową grupę szkoleniową);
b) min. 1 instruktorem z zakresu chemii, technologii materiałów wybuchowych (drugi instruktor z zakresu chemii, technologii materiałów wybuchowych lub instruktor Minerstwa-Pirotechniki);
c) min. 1 instruktorem z zakresu urządzeń detekcyjno – pomiarowych (drugi instruktor z zakresu urządzeń detekcyjno – pomiarowych lub instruktor Minerstwa-Pirotechniki).

Wymogi dotyczące kadry instruktorskiej z zakresu Minerstwa-Pirotechniki:
1) staż na stanowisku Instruktor Minerstwa – Pirotechniki w Policji bądź w innych strukturach służbowych (uprawnienia CSP Legionowo) posiadającymi doświadczenie z zakresu prowadzenia eksperymentów procesowych związanych w wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych i wybuchowych min. 5 lat;
2) współautorstwo w co najmniej 3 programach szkoleniowych w zakresie neutralizacji materiałów i substancji pirotechnicznych i wybuchowych dla służb mundurowych, lub udział w co najmniej jednym projekcie międzynarodowym związanym ze zwalczaniem przestępstw z użyciem materiałów wybuchowych lub identyfikacją amunicji;

Wymogi dotyczące kadry instruktorskiej z zakresu chemii, technologii materiałów wybuchowych:
1) doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych odnośnie do zagrożeń CBRN-E min. 5 lat;
2) doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z substancji wybuchowych typu HME
3) współautorstwo w co najmniej 3 programach szkoleniowych w zakresie zagrożeń grupy CBRN-E dla służb mundurowych;
4) doświadczenie z realizacji prac związanych z budową i obsługą stanowisk poligonowych służących do szkoleń z zakresu CBRN-E;
5) umiejętność obsługi urządzeń do określenia ilościowego i jakościowego substancji chemicznych używanych w SPKP;
6) wykształcenie kierunkowe w specjalności ratownictwa chemicznego i materiałów wysokoenergetycznych oraz bezpieczeństwa procesów chemicznych;

Wymogi dotyczące kadry instruktorskiej z zakresu użytkownika urządzeń detekcyjno-pomiarowych
1) umiejętność użytkowania i serwisowania aparatów analitycznych użytkowanych przez Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji;
2) wykształcenie kierunkowe w specjalności materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego,
3) co najmniej 2 krotny udokumentowany udział jako instruktor podczas kursów dotyczących pobierania próbek i analizy w tym w środowiskach silnie skażonych.

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć NA WEZWANIE zamawiającego:
 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie ZŁOŻONEGO WRAZ Z OFERTĄ oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 do SWZ i na podstawie wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ składanych NA WEZWANIE zamawiającego.

Warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) 2 instruktorami z zakresu działań Minersko–Pirotechnicznych (jeden instruktor na każdą 5-osobową grupę szkoleniową);
b) min. 1 instruktorem z zakresu chemii, technologii materiałów wybuchowych (drugi instruktor z zakresu chemii, technologii materiałów wybuchowych lub instruktor Minerstwa-Pirotechniki);
c) min. 1 instruktorem z zakresu urządzeń detekcyjno – pomiarowych (drugi instruktor z zakresu urządzeń detekcyjno – pomiarowych lub instruktor Minerstwa-Pirotechniki).

W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musza złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w formie papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się elektroniczne odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Poświadczenia cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (tj. wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub jeden z wykonawców, który umocowany został do prezentowania w postępowaniu członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający będzie żądał NA WEZWANIE od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

UWAGA: NIE NALEŻY SKŁADAĆ WYKAZU OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ Z OFERTĄ!

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu, wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
3. Jeżeli podmiotowy środek dowodowy/przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie został sporządzony jako dokument elektroniczny oraz wystawiony przez upoważnione podmioty:
 przekazuje się ten dokument
Przez dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty należy rozumieć zaświadczenia wydawane przez organy publiczne i osoby trzecie. Pojęcie „dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty” nie obowiązuje zatem oświadczeń wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby oraz podwykonawcy.

4. Jeżeli podmiotowy środek dowodowy/przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (tj. skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
5. Jeżeli podmiotowy środek dowodowy/przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie zostały sporządzone jako dokumenty elektroniczne oraz wystawione/sporządzone przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby:
 dokumenty te przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert wykonawca zobowiązany jest ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ dla instruktora/instruktorów wskazanego/wskazanych w Formularzu ofertowym dokumenty potwierdzające:
1) staż instruktora w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni w zakresie zagrożeń CBRN-E.

Na potwierdzenie spełnienia warunku dla kryterium wskazanego w punkcie 1 – tj. doświadczenie instruktorów, Wykonawca dołączy: oświadczenie własne lub referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie musi wynikać zakres badanego kryterium oraz dane instruktora.

Z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych jednoznacznie musi wynikać, że wskazane w Formularzu ofertowym osoby posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni w zakresie zagrożeń CBRN-E. Przedmiotowe środki dowodowe muszą odpowiadać:
1) stażowi instruktora/instruktorów w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie wyższej uczelni w zakresie zagrożeń CBRN-E wskazanemu/wskazanym w Formularzu ofertowym, które stanowi kryterium oceny ofert. Staż instruktora świadczy o doświadczeniu instruktora i stanowi kryterium oceny ofert (doświadczenie instruktorów „D” – 40%).

2. Powyższe przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert i nie będą podlegały uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.).
3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu, wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
6. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie został sporządzony jako dokument elektroniczny oraz wystawiony przez upoważnione podmioty:
 przekazuje się ten dokument
Przez dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty należy rozumieć zaświadczenia wydawane przez organy publiczne i osoby trzecie. Pojęcie „dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty” nie obowiązuje zatem oświadczeń wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby oraz podwykonawcy.
7. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (tj. skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
9. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie zostały sporządzone jako dokumenty elektroniczne oraz wystawione/sporządzone przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby:
 dokumenty te przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy wypełniony we wszystkich pozycjach
2) Przedmiotowe środki dowodowe – na potwierdzenie, zgodności z kryterium określonym w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. V.2. SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w związku z powołaniem się na te zasoby celem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - składa wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdz. XVII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby),potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy dopuszczalne są w sytuacjach przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: NIE
2) Liczba części zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia wynosi: - nie dotyczy
3) Powód nie dokonania podziału zamówienia na części: Zamówienie tworzy jedną tematyczną, spójną całość. Nie ma możliwości wyodrębniania osobnych części, które nie miałyby związku z pozostałą częścią realizowanego zamówienia. W związku z tym, podział na części zamówienia nie jest możliwy i mógłby zagrozić należytemu wykonaniu zamówienia.
Zamawiający:
1) nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8,
4) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
5) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7) wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa
w art. 95 ustawy Pzp:
1. Wykonawca zobowiązuje się do nawiązania stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, przy wykonywaniu czynności polegających na sporządzaniu dokumentacji dot. niniejszego szkolenia (listy obecności, ankiety ewaluacyjne, zaświadczenia, certyfikaty itp.).
2. Nawiązanie stosunku pracy powinno rozpocząć się nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji umowy i trwać do końca jej realizacji.
3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę
przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do zatrudnienia w jej miejsce innej osoby, która będzie realizować czynności, o których mowa w ust. 1.
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:
a) pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby, z którymi został nawiązany stosunek pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju nawiązanego stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
b) pisemnego oświadczenia zatrudnionego pracownika potwierdzającego wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1;
c) potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii dokumentów stwierdzających nawiązany stosunek pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę/dokument stwierdzający nawiązany stosunek pracy powinny zastać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data nawiązania stosunku pracy, rodzaj nawiązanego stosunku pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
d) .....

Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę, co najmniej 500 000 tysięcy złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz ze zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej i opłaconej polisy OC

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.