eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mircze › "Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo- gospodarczy/kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo- gospodarczy/kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO MIRCZE W MIRCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950015003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hrubieszowska 55

1.5.2.) Miejscowość: Mircze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846519002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mircze@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mircze.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo- gospodarczy/kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8aa9501-1882-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00189946/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo-gospodarczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze/zamowienia-publiczne4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej email: mircze@lublin.lasy.gov.pl, alfred.draczkowski@lublin.lasy.gov.pl, m.przebierowski@lublin.lasy.gov.pl, oraz przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /pgl_lp_0517/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne iorganizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem (BZP lub ID postępowania z miniPortalu).
4.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę składa się w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.) W przypadku podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający rekomenduje złożenie tej oferty w formacie .pdf (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades. ). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: http://miniportal.uzp.gov.pl . Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia określone w pkt 13.4 SWZ (sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5.Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania), niezbędny do zaszyfrowania oferty dostępny jest naminiPortalu - na stronie prowadzonego postępowania.
6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy PZP, wymagane informacje zostały przedstawione w dokumentach zamówienia tj. w dziale 21 SWZ oraz w załączniku nr 16 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy PZP, wymagane informacje zostały przedstawione w dokumentach zamówienia tj. w dziale 21 SWZ oraz w załączniku nr 16 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku gospodarczego w Mirczu na biurowo-gospodarczy/ kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z ostatecznym pozwoleniem na budowę [ decyzja nr 86/2022 z dnia 21.07.2022 r.] . Prace obejmują przebudowę i adaptację istniejących pomieszczeń gospodarczych dla celów administracyjnych przez dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Aktualnie obiekt jest użytkowany wg dotychczasowej funkcji – stanowi zaplecze gospodarcze nadleśnictwa.
Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych , budowlanych, sanitarnych, elektrycznych w tym zwiększenie wysokości użytkowej pomieszczeń od wysokości wymaganej dla pomieszczeń użyteczności publicznej. Wykonanie nowej funkcji pomieszczeń wymaga też wymiany i dostosowania parametrów przegród zewnętrznych i stropu ( współczynnik przenikania ciepła Uc), parametrów stolarki okiennej i drzwiowej ( współczynnik U) do obowiązujących przepisów. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
• dokonanie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie
• dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym przyjęciem jej do państwowego zasobu geodezyjnego prowadzonego przez właściwego Starostę Powiatowego.
Przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie obejmować będzie następujące roboty:
- wykonanie nowych posadzek;
- wykonanie nowych ścianek działowych;
- wykonanie nadproży;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie okładzin ścian i stropu z płyt gipsowo-kartonowych;
- okładziny ścian z płytek i marmolitu;
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i ogrzewania elektrycznego;
- wykonanie docieplenia części budynku metodą lekko-mokrą;
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – podłączenie budynku do siec kanalizacyjnej;
- wykonanie przyłącza wodociągowego - podłączenie budynku do sieci wodociągowej
W budynku zaprojektowano następujące rozwiązania funkcjonalne kancelarii:
- wiatrołap – 3,27 m²;
- poczekalnia – 6,16 m²;
- wc ogólnodostępny -5,63 m²;
- pokój socjalny- 11,50 m² ;
- kancelaria – 13,71 m²;
- pomieszczenie gospodarcze – 6,41 m²;
- kancelaria – 13,71 m²;
- pomieszczenie gospodarcze - 6,41 m²
Razem pomieszczenia kancelarii – 66,80 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2. Zamówienia, o których mowa będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robotami budowlanymi podobnymi do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa objęte będą prace obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku do SWZ. Zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) Strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.
3 Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
4. Zamówienia, o których mowa będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Każde udzielone postępowanie zostanie sfinalizowane podpisaną umową o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60 %,
2) Przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 5 lat - z wagą 40%,

2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = (Cn/Co)x100 pkt x 60 %

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 2do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium „przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 5 lat (G)”
Zgodnie z pkt. 3.1 ppkt 5 SWZ Zamawiający zastrzega, że okres nieodpłatnej gwarancji jakości nie może być krótszy niż 3 lata, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
W ramach kryterium „przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 5 lat (G)”, Wykonawca otrzyma punkty, gdy zadeklaruje w formularzu ofertowym wydłużenie okresu gwarancji do 5 lat. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
• Gwarancja poniżej 3 lat: oferta zostanie odrzucona.

• Gwarancja = 3 lata: oferta otrzyma 0 (zero) punktów.
• Gwarancja = 5 lat i powyżej: oferta otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.

Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego - jako niezgodnej z treścią SWZ.
Zamawiający przyzna punkty maksymalnie za 5 lat gwarancji, dalsze wydłużanie tego terminu nie będzie miało wpływu na ocenę ofert. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat, do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęty zostanie 5 letni okres gwarancji.
3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej obliczonej wg wzoru:
Ocena = C + G , gdzie:
C - liczba punktów w kryterium „Cena oferty”
G - liczba punktów w kryterium „Przedłużony okres gwarancji do 5 lat ”
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Po tak obliczonej ilości punktów zostanie ustalona kolejność ofert, w tym oferta najkorzystniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji do 5 lat

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 200 000,00 zł.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (dwa odrębne kontrakty)
˗ odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie budynków użyteczności publicznej, budynków użyteczności zbiorowej lub budynków o charakterze administracyjno-biurowym o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda,
Roboty winny być odpowiednio potwierdzone, że zostały wykonane w sposób należyty.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: na czas realizacji zamówienia, co najmniej:
˗ jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, posiadający minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
3) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SWZ):
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP - (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
2.Podmiotowe środki dowodowe wymienione wyżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. Dokumenty wyżej wskazane powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SWZ):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert. 2) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z u przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty .
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zdaniu pierwszym (pkt 3), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
2.Podmiotowe środki dowodowe wymienione wyżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. Dokumenty wyżej wskazane powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna.
2.Z uwagi na obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy) - składa wraz z ofertą oświadczenie na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo Zamawiający w ramach weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia, może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków jak na przykład ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł, ( cztery tyś zł)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr. rachunku: 12 1540 1144 2016 4416 4274 0001 dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo- gospodarczy/kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń.”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.
ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.1 lit.a) SWZ (oświadczenia wstępne - art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe Konsorcjum.
Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Konsorcjantów w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3.Z uwagi na obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa wraz z ofertą oświadczenie na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści Umowy w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia, który może ulec zmianie w przypadku:
-opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu [umowa zostanie podpisana po upływie 30 dni od daty otwarcia ofert],
-opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
-wstrzymania robót przez Zamawiającego,
-wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub technicznej przedmiotu umowy w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,
-przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn organizacyjnych bądź finansowych zależnych od Zamawiającego,
-przerw w realizacji robót, spowodowanych warunkami atmosferycznymi negatywnie wpływającymi na jakość lub trwałość wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności zalanie terenu wodą, które będą potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy (za niesprzyjające warunki atmosferyczne uważa się trwające nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry, długotrwałe opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, pożar oraz z działań sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, które determinują realizację robót w szczególności z powodu przestrzegania przepisów BHP, wymaganej technologii ich wykonania określonej umową, STWiORB, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz nie jest możliwe przestawienie kolejności poszczególnych robót poprzez modyfikację dotychczasowego harmonogramu robót),
-rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
-zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy,
-wykonania robót zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niż opisana w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
-przyczyn wynikających ze zmiany sytuacji finansowej w następstwie np. opracowania planów oszczędnościowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w szczególności na rynku surowca drzewnego, utraty płynności finansowej, a w następstwie powyższego konieczność redukcji zakresu rzeczowego umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu,
-wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji,
-działania siły wyższej w rozumieniu prawa cywilnego,
-zmiany przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.
-zmian regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania mowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zmian oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
4) zmian Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający;
5) zmiany osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj. Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
6) zmian wynagrodzenia, które może ulec zmianie w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).
7) zmian określonych w art. 455 ustawy PZP.
2.Warunki zmiany umowy:
-inicjowanie zmian – na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
-zgoda obu Stron,
-forma zmian – podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W nawiązaniu do Sekcji VI pkt 6.5 Zamawiający informuje, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny oferty. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.