eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › "Odbiór odpadów komunalnych - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Odbiór odpadów komunalnych - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970598756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poprzeczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 68 358 22 10, + 48 68 358 20 81, +48 68 358 21 36

1.5.8.) Numer faksu: +48 68 358 27 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nadodrzanski.zamowienia@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Odbiór odpadów komunalnych - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c04ee7e-16fd-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102818/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów komunalnych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/noosg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP (zwanej dalej Platformą lub System) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/noosg.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia. Korzystanie z Systemu
możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania: • w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) przeglądarka
internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge
ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze, • w zakresie składania
podpisu kwalifikowanego: a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i
Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu
modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Maksymalny
rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Pozostałe informacje zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 4.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.6.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.7.Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.9.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1)dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;2)do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3)do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;4)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Pozostałe informacje w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości administrowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Komenda Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Poprzeczna 1 , 66-600 Krosno Odrzańskie
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 7 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 6 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 3 - wywóz odpadów 1 razy w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 240 litrów – szt. 1, 1100 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w n/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości administrowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach:
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Parkowa 1, 68-219 Tuplice
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 2 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemników w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co tydzień z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami) natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami)odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l – 4 szt. (papier, tworzywo sztuczne, szkło, bio-odpady).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w n/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości administrowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Placówka Straży Granicznej w Kaliszu:
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Sułkowskiego 9, 62-800 Kalisz
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
b) Pojemnik zamykany o pojemności 340 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemników w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
c) Pojemnik zamykany o pojemności 340 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co 2 tygodnie z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 340 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
e) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co 2 tygodnie z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami) natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l – 1 szt. (zmieszane), 340 l – 3 szt. (papier, tworzywo sztuczne, szkło), 120 l – 1 szt. (bio-odpady).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w n/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości administrowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu:
Miejsce realizacji zamówienia: budynek nr 1, ul. Bohaterów II Armii WP 14,
59-900 Zgorzelec
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemników w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co 2 tygodnie z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co 2 tygodnie z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami) natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w n/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości administrowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Punkt Kontaktowy w Kudowie Zdrój:
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Słone 147, 57-350 Kudowa Zdrój
a) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
b) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemników w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
c) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co 2 tygodnie z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
e) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 120 l – 4 szt. (zmieszane, tworzywo sztuczne, papier, szkło).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w n/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości administrowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku:
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 2 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 2 raz w miesiącu (odbiór pojemnika 2 raz w tygodniu z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 – wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 2 raz w miesiącu z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami ) natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w n/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości administrowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Placówka Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp.:
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Strażacka 36a, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów 4 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
b) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemników w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co 2 tygodnie z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 2 raz w tygodniu z zachowaniem min 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami ) natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu (odbiór pojemnika w pierwszym tygodniu miesiąca lub ostatnim, z zachowaniem 4 tygodni odstępu pomiędzy odbiorami).
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l - 1 szt. (zmieszane), 1100 l - 1 szt. (tworzywo sztuczne), 1100 l – 1 szt. (bio-odpady), 120 l -2 szt. (papier, szkło).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w n/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (zał. nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
 Wykonawcę,
 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. c), sporządzone w sposób określony w rozdziale IX SWZ,
g) opis produktu równoważnego, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany miejsca ustawienia pojemników w przypadku zmiany lokalizacji jednostki organizacyjnej w obrębie tej samej miejscowości,
b) zmiany częstotliwości wywozu odpadów. W szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany miejsca świadczenia usług, gdy nastąpiła zmiana lokalizacji jednostki organizacyjnej w obrębie tej samej miejscowości,
c) zmiany stawki podatku VAT,
d) zmiany w obowiązujących przepisach, w tym akta prawa miejscowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/noosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy powyższym punkcie. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu, art. 7 ust. 3 ww. ustawy.


Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej to składa dokumenty lub oświadczenia wskazane w IX Rozdziale SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.