eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszowiec › Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby zapewnienia uczestnikom, w szczególności z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi całodobowego pobytu wraz z rehabilitacją w ŚDS OlszowcuOgłoszenie z dnia 2021-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby zapewnienia uczestnikom, w szczególności z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi całodobowego pobytu wraz z rehabilitacją w ŚDS Olszowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731654744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56

1.5.2.) Miejscowość: Olszowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-332

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scwi@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: scwi.ugu.wp

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.scwi.eu/?page_id=422

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Organizacja pozarządowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby zapewnienia uczestnikom, w szczególności z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi całodobowego pobytu wraz z rehabilitacją w ŚDS Olszowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00af72a6-31e6-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00239800/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby zapewnienia uczestnikom, w szczególności z autyzmem ,niepełnosprawnościami sprzężonymi całodobowego pobytu wraz z rehabilitacją w ŚDS Olszowcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00241575/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2838256,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby zapewnienia uczestnikom, w szczególności z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi całodobowego pobytu wraz z rehabilitacją w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olszowcu.
5.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Rozbudowę budynku użyteczności publicznej w Olszowcu w zakresie:
a) roboty ogólnobudowlane obejmujące:
1) roboty ziemne – wykopy i fundamentowanie,
2) ściany nadziemia
3) stropy, schody
4) dach – konstrukcja i pokrycie
5) ścianki działowe
6) stolarka i ślusarka
7) tynki i oblicowanie
8) podłoża i posadzki
9) malowanie
10) elewacje
11) roboty zewnętrzne – weranda
b) zakup i montaż windy osobowej
c) roboty instalacyjne:
1) instalacja c.o.
2) instalacja wodociągowa i i p/poż
3) instalacja kanalizacyjna
4) instalacja wod-kan- roboty towarzyszące
5) instalacja zewnętrzna wodociągowa
6) instalacje elektryczne
7) instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych
8) instalacje siły i wentylacji
9) instalacje oddymiania AFG
10) rozdzielnia R1
11) zespół sterowania wentylacją –ZWS
12) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
13) zasilanie kablowe NN
d ) zagospodarowanie terenu wokół budynku.
e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.