eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.Ogłoszenie z dnia 2021-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000527546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Józefa Hallera 1

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/527472

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2043e45c-364b-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00028949/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246154/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.36.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wydobycie obiektów, w tym jednego obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego w Kartuzach.
2. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie dna jeziora z przedmiotowych obiektów; zamówienie będzie polegało na odsłonięciu, sprawdzeniu, wydobyciu i utylizacji obiektów innych niż niebezpieczne wskazanych w Raporcie z badań ferromagnetycznych (obiekty zlokalizowane na granicy sektora 1 i 2). Z przywołanych dokumentów wynika m.in. powierzchnia obszaru do analizy, liczba obiektów, zakładana kwalifikacja obiektów, objętość ferromagnetyczna, ich lokalizacja (współrzędne) i głębokość zalegania pod dnem.
3. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wydobycia ewentualnego obiektu wskazanego w Raporcie w sektorze numer 3) oraz Inwentaryzacji. W tej lokalizacji wykonawca jest zobowiązany wykonać jedynie badanie czystości dna – zgodnie z zapisami pkt. 20 Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określający dokładny zakres oraz wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zawarto w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ.
5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98363000-5 - Usługi nurkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153135,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 350550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153135,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydrotechnika Prace Specjalistyczne sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792440533

7.3.3) Ulica: ul. Miśnieńska 61

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-169

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153135,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.