eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.Ogłoszenie z dnia 2021-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000527546

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gen. Józefa Hallera 1

1.4.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00257777

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00246154/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące: 1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 612) , tj. posiada aktualny certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą. 2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże że:
a) do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponować co najmniej 1 (słownie: jedną) ekipą nurków. Pod pojęciem „ekipa nurków” należy rozumieć zespół składający się z:
• jednego kierownika prac podwodnych. Kierownik prac podwodnych,
o którym mowa w art. 8 ust 1. Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, posiadającego dyplom kierownika prac podwodnych co najmniej III klasy,
• co najmniej 2 nurków posiadających uprawniania nurka klasy III lub wyższej (II klasy, I klasy lub nurka saturowanego)
Zgodnie z art. 23 ust. 1. ustawy o wykonywaniu prac podwodnych obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną do objętych przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na usunięciu z dna naturalnego akwenu obiektu (jezioro, morze, rzeka) o masie nie mniejszej niż 5 ton.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) Części V SWZ.

Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące: 1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 612) , tj. posiada aktualny certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą. 2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże że:
a) do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponować co najmniej 1 (słownie: jedną) ekipą nurków. Pod pojęciem „ekipa nurków” należy rozumieć zespół składający się z:
• jednego kierownika prac podwodnych. Kierownik prac podwodnych,
o którym mowa w art. 8 ust 1. Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, posiadającego dyplom kierownika prac podwodnych co najmniej III klasy,
• co najmniej 2 nurków posiadających uprawniania nurka klasy III lub wyższej (II klasy, I klasy lub nurka saturowanego)
Zgodnie z art. 23 ust. 1. ustawy o wykonywaniu prac podwodnych obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) usługę, polegającą na usunięciu obiektu lub obiektów z dna akwenu (jezioro, morze, rzeka, itp.) o łącznej masie co najmniej 5 ton.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) Części V SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Podmiotowe środki dowodowe w celu w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 Części IV SWZ:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią wskazaną w załączniku nr 7 do SWZ).
b) wykaz usług (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Po zmianie:
Podmiotowe środki dowodowe w celu w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 Części IV SWZ:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią wskazaną w załączniku nr 7 do SWZ).
b) wykaz usług (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-11-05 11:00

Po zmianie:
2021-11-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-11-05 12:00

Po zmianie:
2021-11-09 12:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.