eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance" - zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, sprzętu ogrodniczego oraz sprzętu ICTOgłoszenie z dnia 2021-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, sprzętu ogrodniczego oraz sprzętu ICT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZST Trzcianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572043450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 27 Stycznia 100

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672162468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zst@trzcianka.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zst-trzcianka.bip.gov.pl/przetargi/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, sprzętu ogrodniczego oraz sprzętu ICT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3b3a09e-1ab1-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00075359/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostarczenie wyposażenia do pracowni samochodowej oraz sprzętu ogrodniczego i sprzętu ICT do Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” nr projektuRPWP.08.03.01-30-0003/19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190991/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I-ZP.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190874,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 7 lit. A do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

4.5.5.) Wartość części: 172326,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu ogrodniczego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 7 lit. B do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 4943,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu ICT zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 7 lit. C do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38652100-1 - Projektory

4.5.5.) Wartość części: 13604,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 171033,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 171033,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 171033,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811381962

7.3.3) Ulica: Ustrzycka 1

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-324

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 171033,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7598,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8386,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8386,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PH ENERGIA S.C. P. WIELGO, H. WIDOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: WARSZAWSKA 151 KIELCE

7.3.4) Miejscowość: KIELCE

7.3.5) Kod pocztowy: 25-547

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8386,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14750,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14750,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14750,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PH ENERGIA S.C. P. WIELGO, H. WIDOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: WARSZAWSKA 151

7.3.4) Miejscowość: KIELCE

7.3.5) Kod pocztowy: 25-547

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14750,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.