eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zapewnienie tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) do sesji Motion Capture (MC) oraz świadczenie usług wsparcia dla grafików komputerowych i przeprowadzenie testów akceptacyjnych"Ogłoszenie z dnia 2021-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zapewnienie tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) do sesji Motion Capture (MC) oraz świadczenie usług wsparcia dla grafików komputerowych
i przeprowadzenie testów akceptacyjnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386888354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leopolda 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-189

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@emag.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://emag.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) do sesji Motion Capture (MC) oraz świadczenie usług wsparcia dla grafików komputerowych
i przeprowadzenie testów akceptacyjnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80224b67-22c7-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299742

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej - Avatar2PJM” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”. Numer identyfikacyjny projektu: GOSPOSTATEG-IV/0002/2020-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199939/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FH/ 01/ 09/ 21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) do sesji Motion Capture (MC) oraz świadczeniu usług wsparcia dla grafików komputerowych
i przeprowadzeniu testów akceptacyjnych.
Zamówienie obejmuje 3 zadania wymienione w załączniku nr 1 do SWZ.
Każdy z wyko¬nawców winien złożyć ofertę w za¬kresie wszystkich zadań. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 865000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 865000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 865000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Migam RKPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360614795

7.3.3) Ulica: ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-540

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 865000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji w zależności od etapu ostatni etap do terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.