eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piwniczna-Zdrój › "Dostawa oleju napędowego dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej - Zdroju oraz dostawa oleju opałowego do MZGKiM w Piwnicznej - Zdroju na rok 2022"Ogłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oleju napędowego dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej - Zdroju
oraz dostawa oleju opałowego do MZGKiM w Piwnicznej – Zdroju na rok
2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000154944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 26

1.5.2.) Miejscowość: Piwniczna-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-350

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@piwniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/mzgkimwpzdroju

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju napędowego dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej - Zdroju
oraz dostawa oleju opałowego do MZGKiM w Piwnicznej – Zdroju na rok
2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc4ab978-543b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006742/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju oraz dostawa oleju opałowego do MZGKiM w Piwniczne-Zdroju na rok 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.malopolska.pl/mzgkimwpzdroju

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym; podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający określony niniejszą ŚWZ; 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zmianami), 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: •na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; •na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); •na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); •prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu:

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): •w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa oleju napędowego dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju w ilości 45 000 l/rok.
1. Dostawy przedmiotu zamówienia dokonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną, za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia i terminowość dostaw.
3. Dostawy odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego. Olej napędowy wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do celów własnych Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga dostaw oleju napędowego zgodnego z norma PN-EN 590 (Paliwa dla pojazdów samochodowych- Oleje napędowe- Wymagania i metody badań) lub równoważnego.
5. Wykonawca zapewni dostawy oleju w jednorazowych dostawach w ilości 2 000 – 3 000 l na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo określi wielkość dostawy. Czas od złożenia zamówienia do wykonania nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze. Godziny dostawy w dni robocze 7.00 – 14.00.
6. Dostawca dostarcza:

- olej napędowy do zbiornika na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, ul. Krakowska 26.

Dostarczający paliwo przedstawiciel Wykonawcy, zobowiązany jest posiadać dokument wydania paliwa z magazynu i okazać go, na żądanie przedstawiciela Zamawiającego. Dokument wydania paliwa z magazynu nie może być wystawiony wcześniej niż 24 godziny poprzedzające dostawę. Brak dokumentów określonych wyżej może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa.

7. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych po każdej dostawie. Faktura musi zawierać: datę dostawy, rodzaj i ilość dostarczonego paliwa, cenę jednostkową brutto za 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, komunikat cenowy producenta o zmianie ceny obowiązującej w dniu dostawy.
8. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone normami jakości i musi być dopuszczony do obrotu. Wykonawca udziela gwarancji na jakość sprzedawanego paliwa.

Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia (Prawo opcji).
9. Wydruk ze strony internetowej producenta paliwa będzie udokumentowaniem ceny obowiązującej na dzień dostawy paliwa. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę 09.12.2021 cena producenta ogłaszana przez PKN Orlen na stronie internetowej orlen.pl – oferowany upust do ceny netto.
10. Dostawy realizowane będą w litrach gotowego wyrobu w temperaturze +15°C.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości i wartości dostaw maksymalnie o 30%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Część 2 - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, przy ul. Krakowskiej 26 oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Ogrodowej 2 w Piwnicznej w ilości 25 000l/rok.

1. Dostawy przedmiotu zamówienia dokonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną, za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia i terminowość dostaw.
3. Dostawy odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga dostaw oleju opalowego zgodnego z norma PN-C-96024 (Przetwory naftowe – Oleje opałowe) lub równoważnych.
5. Wykonawca zapewni dostawy oleju w jednorazowych dostawach w ilości 2 000 –
3 000 l na zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo określi wielkość dostawy. Czas od złożenia zamówienia do wykonania nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze. Godziny dostawy w dni robocze 7.00 – 14.00.
6. Dostawca dostarcza:

- olej opałowy do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul.
Krakowska 26 oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piwnicznej-Zdroju, przy ul. Ogrodowej 2.

Dostarczający paliwo przedstawiciel Wykonawcy, zobowiązany jest posiadać dokument wydania paliwa z magazynu i okazać go, na żądanie przedstawiciela Zamawiającego. Dokument wydania paliwa z magazynu nie może być wystawiony wcześniej niż 24 godziny poprzedzające dostawę. Brak dokumentów określonych wyżej może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa.
7. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych po każdej dostawie. Faktura musi zawierać: datę dostawy, rodzaj i ilość dostarczonego paliwa, cenę jednostkową brutto za 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, komunikat cenowy producenta o zmianie ceny obowiązującej w dniu dostawy.
8. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone normami jakości i musi być dopuszczony do obrotu. Wykonawca udziela gwarancji na jakość sprzedawanego paliwa.
Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia (Prawo opcji).
9. Wydruk ze strony internetowej producenta paliwa będzie udokumentowaniem ceny obowiązującej na dzień dostawy paliwa. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę 09.12.2021 cena producenta ogłaszana przez PKN Orlen na stronie internetowej orlen.pl – oferowany upust do ceny netto.
10. Dostawy realizowane będą w litrach gotowego wyrobu w temperaturze +15°C.
Gęstość w temperaturze 15°C kg/m3 Min. 820 max. 860
Wartość opałowa MJ/kg Min. 42,6
Do 250°C destyluje %(V/V) Max. 65
Do 350°C destyluje %(V/V) Min. 85
Lepkość kinematyczna w tem. 20°C Mm2/s Max. 6
Temperatura płynięcia °C Max. -20
Temperatura mętnienia °C Nie normalizowana
Temperatura zapłonu °C Min. 56
Poz. Po koksowaniu z 10% pozost. dest. % (mm/mm) Max. 0,3
Pozostałość po spopieleniu % (mm/mm) Max. 0,01
Zawartość siarki % (mm/mm) Max. 0,1
Zawartość wody Mg/kg Max. 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych Mg/kg Max. 24
Barwa --------------------- Czerwone
Zawartość znacznika (Solvent Yellow 124) Mg/l Min. 6,0 max. 9,0
Zawartość barwnika (Solvet Red 19) Mg/l Min. 6,3

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości i wartości dostaw maksymalnie o 30%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)
Wyżej opisany warunek odnosi się do obu części zamówienia – część nr 1 i część nr 2.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale V SWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SWZ Zamawiający , działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a)koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (aktualne na dzień składania ofert) – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
6) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 6a i 6b

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1.2. SWZ dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1.2 i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy – Załącznik do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.