eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku hali badawczejOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku hali badawczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"

1.3.) Oddział zamawiającego: Łukasiewicz - IPS "TABOR"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387117950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 181

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-055

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tabor.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tabor.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/508366

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowy instytut badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


rozwój i badania pojazdów szynowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku hali badawczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d699f4e-16d2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00062052/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku hali badawczej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 005/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 260000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie robót budowlanych w hali badawczej znajdującej się na terenie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 181 w Poznaniu. Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych zgonie ze złożoną ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU – Tom III SWZ) oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Instrukcji dla Wykonawców (Tom I SWZ). Zakres zamówienia obejmuje w szczególności prace projektowe, prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, budowę i przebudowę kanałów, budowę toru kolejowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45234100-7 - Budowa kolei

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319800,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze ogłoszenie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu nr 2021/BZP 00183454/01. Z przyczyn technicznych (błąd systemu - system nie wczytuje automatycznie numeru ogłoszenia po zaznaczeniu właściwej opcji) niniejsza informacja nie mogła zostać zamieszczona w przeznaczonej dla niej sekcji ogłoszenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.