eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnickie Pole › Przebudowa drogi gminnej -w miejscowości Gniewomierz w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej –w miejscowości Gniewomierz w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnickie Pole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnickie Pole

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-241

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@legnickiepole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.legnickiepole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej –w miejscowości Gniewomierz w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-625cb1f7-5458-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.legnickiepole.pl/przetargi-zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.legnickiepole.pl/przetargi-zamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: : ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)
c) poczty elektronicznej:
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Broszczak – k.broszczak@legnickiepole.pl
- w pozostałym zakresie: Waldemar Hreczany - org1@legnickiepole.pl
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:
org.1@legnickiepole.pl) - przesyłanie dokumentów i oświadczeń (poza ofertą i dokumentami złożonymi
wraz z ofertą).
8.4. W związku z powyższym Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
8.5. Rejestracja i korzystanie z miniPortalu i ePuap jest bezpłatne.
8.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePuap opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal (dostępny po adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
8.7. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.legnickiepole.pl/przetargi-zamowienia, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 4) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2
RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Wójt Gminy
Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole tel. 76 858 28 10, e-mail
sekretariat@legnickiepole.pl
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mariusza Kanię, z którym można się
skontaktować pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl oraz telefonicznie tel. 697563417
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz organy kontrolujące;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat;
f) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony powyżej), przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich
innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki
informacyjne z:
- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów
składanych na żądanie zamawiającego,
- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a
które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie zamawiającego.
- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299570/01 z dnia 2021-12-03
2021-

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROG.271.24.2021.R.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:
1) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
2) wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej – ul. Asama w miejscowości Legnickie Pole, w ramach której należy przewidzieć budowę m.in. przejścia dla pieszych oraz oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, a w szczególności obejmujące:
- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz innych elementów korpusu drogowego,
- rozbiórkę istniejących zjazdów, chodników,
- rozbiórkę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
- wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,
- roboty ziemne, podbudowa
- przebudowę odcinka drogi gminnej,
- budowę chodników,
- przebudowę zjazdów,
- budowę i przebudowę systemu odwodnienia,
- budowę kanału technologicznego,
- instalacja oświetlenia ulicznego solarnego odcinek przejścia;
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli,
- montaż oświetlenia dedykowane przy przejściu dla pieszych;
- organizacje ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.:
 montaż oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikające z zatwierdzonej SOR,
- przeprowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w zakresie przywrócenia dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania,
- pełnienie nadzoru autorskiego,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie taka potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

4.2.6.) Główny kod CPV: 30145000-7 - Części i akcesoria maszyn liczących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - Cena ( C ) - 60% - 60 punktów
Okres gwarancji/rękoj mi (T) - 40% - 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
6.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno
zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej
i o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej - będą one przeliczane na PLN według
średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według
średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:
- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy. Minimalne wymagania: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń
wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót. Minimalne wymagania: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą pełniąca funkcję kierownika robót Minimalne wymagania: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z Prawem
budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą pełniąca funkcję kierownika robót. Minimalne wymagania: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub
odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Uwagi:
- Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwachczłonkowskich Unii Europejskiej.
- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 220).
- W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
6.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b) albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
6.9. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powołać się na zdolność lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolności lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki
cywilne).
6.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których
mowa pkt 5 SWZ.
b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. SWZ winien spełniać co najmniej jeden
z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie:
-w przypadku określonym w pkt. 6.1.4. lit. a) warunek musi spełniać w całości (samodzielnie)
jeden z Wykonawców
- przypadku określonym w pkt. 6.1.4. lit. b) spełnienie warunku oceniane będzie łącznie.
6.12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli dokumenty, o których mowa wystawione zostały jako dokumenty elektroniczne, przekazuje się te
dokumenty.
7.5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7.6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
7.7. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
7.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
7.9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym ( art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) lub w
ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
(w tym pełnomocnictw) lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lubzachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7.11. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień ich złożenia.
7.12. Wzory załączników dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź złożone na właściwym etapie postępowania – zgodnie z
postanowieniami SWZ.
7.13. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego.
a) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków
udziału.
c) Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
d) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy).
a) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
b) Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do
SWZ.
c) Oświadczenie składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje
podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
a) Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
c) Wykaz robót budowlanych składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d)Podmiotowe środki dowodowe (dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane
należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane),
przekazuje się jako dokument elektroniczny, jeżeli tak zostały sporządzone, a jeżeli zostały
sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie takich dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie,
rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, zawsze- notariusz.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
a) Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
b) Wykaz osób składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
c) Podmiotowe środki dowodowe, przekazuje się jako dokument elektroniczny, jeżeli tak zostały
sporządzone, a jeżeli zostały sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie takich dokumentów opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe
odwzorowanie, rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, zawszenotariusz.
7.5.2. Brak podstaw do wykluczenia:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.2. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części robót, wykonawca
jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w
formularzu ofertowym, z podaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom wraz z określeniem przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są znane
na etapie składania ofert).
12.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za roboty wykonane przez podwykonawców
12.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zadania.
12.6. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach punktu 12 SWZ, szczegółowe
wymagania dotyczące podwykonawców regulują załączony do SWZ projekt umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach wyjątkowych przewidzianych
w art. 455 Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy pod następującymi
warunkami:
1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
2) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności
wskazanych w ust. 4.
3) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy w
szczególności i w następujących sytuacjach:
1) zachodzi konieczność zmiany terminu częściowego wykonania lub terminu końcowego
wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili
podpisania umowy,2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego, lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
4) konieczne okaże się wydłużenie terminu realizacji umowy, z przyczyn organizacyjnych
leżących po stronie Zamawiającego, w związku z niemożliwością realizacji przedmiotu
zamówienia w zakładanym terminie,
5) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
6) z przyczyn losowych, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.