eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zapolice › Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025Ogłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAPOLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Strażacki 5

1.5.2.) Miejscowość: Zapolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-161

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438231982

1.5.8.) Numer faksu: 438231982

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zapolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zapolice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d52113e-049a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00299470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020965/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250271

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKI.271.18.2023.AZK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEWOZY:
1) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki - Zapolice. Długość trasy: 21,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 50
2) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 15,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 107.
3) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 12,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 5.
4) Zapolice – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 22,5 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 52.
5) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Zapolice. Długość trasy: 19,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 48.
6) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 6,5 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 31.
7) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 21,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 50.
8) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 25,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 100.
9) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 15,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 107.
10) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 12,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 5.
11) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 6,5 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 31.
Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca w formularzu cenowym określił szczegółowo stawki za przewóz uczniów na każdej trasie, przyjmując następujące szacunkowe wartości w skali lat szkolnych 2023/2024 i 2024/2025:
1) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 7812,0 km.
2) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 11160,0 km.
3) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 4464,0 km.
4) Zapolice – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 8370,0 km.
5) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Zapolice. Długość trasy: 7068,0 km.
6) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 2418,0 km.
7) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 15624,0 km.
8) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 18600,0 km.
9) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 11160,0 km.
10) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 4464,0 km.
11) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 4836,0 km.
Szacunkowa dzienna długość tras przewozów wynosi 258,0 km. Szacunkowa łączna długość tras przewozów w ciągu realizacji zadania wynosi 95976,0 km. Do szacunków przyjęto przelicznik: 258,0 km dziennej długości tras przewozów x 372 dni nauki szkolnej w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025.
Przewidywane szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), w zależności od liczby dni nauki szkolnej w roku szkolnym lub zmian wynikających z organizacji zajęć wpływających na ilość kursów, a także zmianę tras przewozu – ich modyfikowaniu, zwiększaniu lub umniejszaniu.
W przypadku nieprzewidzianej w dacie zawarcia umowy braku całkowitej możliwości realizacji umowy, spowodowanej okolicznościami mającymi znamiona siły wyższej, wynikającymi z epidemii (w szczególności z restrykcji i ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do świadczenia usługi w wysokości 1,00 zł netto (słownie: Jeden zł 00/100 netto) za kilometr, za każdy dzień, w którym usługa nie była wykonana, z przyczyn określonych w niniejszym ustępie.
W przypadku nieprzewidzianej w dacie zawarcia umowy braku częściowej możliwości realizacji umowy, spowodowanej okolicznościami mającymi znamiona siły wyższej, wynikającym z epidemii (w szczególności z restrykcji i ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego), powodującej uszczuplenie dziennego kilometrażu o co najmniej 50 km, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do świadczenia usługi w wysokości 1,00 zł netto (słownie: Jeden zł 00/100 netto) za kilometr, za każdy dzień, w którym kilometraż uległ uszczupleniu o co najmniej 50 km, z przyczyn określonych w niniejszym ustępie.
Z tytułu modyfikacji tras przewozu polegających na ich umniejszeniu, z powodu innego niż epidemia, Wykonawca nie może rościć praw do części wynagrodzenia, które przysługiwało mu przed zmianą.
Wykonawca z chwilą rozpoczęcia realizacji usługi przewozowej przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności przewozowe i przewożonych uczniów z punktu zbiorczego do Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach oraz ze Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach do punktu zbiorczego w danej miejscowości, zgodnie z dopuszczalną ilością przewożonych uczniów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, a także w trakcie trwania przewozu, przez osobę inną niż kierowca pojazdu wykonujący kurs.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych pojazdami oznakowanymi zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów zastępczymi środkami transportu, w pełni pokrywając związane z tym wydatki.

2. Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
1) Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w szczególności kierowców oraz opiekunów przy pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę to kierowanie pojazdami oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu.
2) Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
3) Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych: W toku przeprowadzanej analizy, opierając się na własnym doświadczeniu, kryteriach ekonomicznych i społecznych oraz sytuacji na rynku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, a także biorąc pod uwagę wzrost cen paliwa związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, stwierdzono, że podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału na części przedmiotowego postępowania nie ogranicza udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 725578,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 984716,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 725578,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe JAR TOUR Jarosław Wróblewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8350006711

7.3.4) Miejscowość: Biała Rawska

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 725578,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.