eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zapolice › Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAPOLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Strażacki 5

1.5.2.) Miejscowość: Zapolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-161

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438231982

1.5.8.) Numer faksu: 438231982

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zapolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zapolice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d52113e-049a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020965/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z
Wykonawcami: urzad@zapolice.pl lub a.ziolkowska@zapolice.pl
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy w sekcji IX Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibą ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, nr tel. 43 823-19-82, e-mail: urzad@zapolice.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zapolice jest Pani Małgorzata Barcka, nr tel.: 43 823-19-82 w. 34, e-mail: urzad@zapolice.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
7) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
8) Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI.271.18.2023.AZK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEWOZY:
1) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki - Zapolice. Długość trasy: 21,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 50
2) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 15,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 107.
3) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 12,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 5.
4) Zapolice – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 22,5 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 52.
5) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Zapolice. Długość trasy: 19,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 48.
6) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 6,5 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 31.
7) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 21,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 50.
8) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 25,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 100.
9) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 15,0 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 107.
10) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 12,0 km, ilość kursów: 1, łączna ilość dzieci: do 5.
11) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 6,5 km, ilość kursów: 2, łączna ilość dzieci: do 31.
Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca w formularzu cenowym określił szczegółowo stawki za przewóz uczniów na każdej trasie, przyjmując następujące szacunkowe wartości w skali lat szkolnych 2023/2024 i 2024/2025:
1) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 7812,0 km.
2) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 11160,0 km.
3) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 4464,0 km.
4) Zapolice – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 8370,0 km.
5) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Zapolice. Długość trasy: 7068,0 km.
6) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 2418,0 km.
7) Zapolice - Jelno - Branica – Rembieszów – Kalinowa – Ligota – Rembieszów – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 15624,0 km.
8) Zapolice – Holendry – Paprotnia – Marżynek – Młodawin Dolny – Młodawin Górny – Wygiełzów – Rojków – Ptaszkowice – Zapolice. Długość trasy: 18600,0 km.
9) Zapolice – Strońsko – Beleń-Kolonia – Beleń – Pstrokonie – Woźniki – Zapolice. Długość trasy: 11160,0 km.
10) Zapolice – Jeziorko – Zapolice. Długość trasy: 4464,0 km.
11) Zapolice – Świerzyny – Marcelów – Zapolice. Długość trasy: 4836,0 km.
Szacunkowa dzienna długość tras przewozów wynosi 258,0 km. Szacunkowa łączna długość tras przewozów w ciągu realizacji zadania wynosi 95976,0 km. Do szacunków przyjęto przelicznik: 258,0 km dziennej długości tras przewozów x 372 dni nauki szkolnej w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025.
Przewidywane szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), w zależności od liczby dni nauki szkolnej w roku szkolnym lub zmian wynikających z organizacji zajęć wpływających na ilość kursów, a także zmianę tras przewozu – ich modyfikowaniu, zwiększaniu lub umniejszaniu.
W przypadku nieprzewidzianej w dacie zawarcia umowy braku całkowitej możliwości realizacji umowy, spowodowanej okolicznościami mającymi znamiona siły wyższej, wynikającymi z epidemii (w szczególności z restrykcji i ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do świadczenia usługi w wysokości 1,00 zł netto (słownie: Jeden zł 00/100 netto) za kilometr, za każdy dzień, w którym usługa nie była wykonana, z przyczyn określonych w niniejszym ustępie.
W przypadku nieprzewidzianej w dacie zawarcia umowy braku częściowej możliwości realizacji umowy, spowodowanej okolicznościami mającymi znamiona siły wyższej, wynikającym z epidemii (w szczególności z restrykcji i ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego), powodującej uszczuplenie dziennego kilometrażu o co najmniej 50 km, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do świadczenia usługi w wysokości 1,00 zł netto (słownie: Jeden zł 00/100 netto) za kilometr, za każdy dzień, w którym kilometraż uległ uszczupleniu o co najmniej 50 km, z przyczyn określonych w niniejszym ustępie.
Z tytułu modyfikacji tras przewozu polegających na ich umniejszeniu, z powodu innego niż epidemia, Wykonawca nie może rościć praw do części wynagrodzenia, które przysługiwało mu przed zmianą.
Wykonawca z chwilą rozpoczęcia realizacji usługi przewozowej przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności przewozowe i przewożonych uczniów z punktu zbiorczego do Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach oraz ze Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach do punktu zbiorczego w danej miejscowości, zgodnie z dopuszczalną ilością przewożonych uczniów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, a także w trakcie trwania przewozu, przez osobę inną niż kierowca pojazdu wykonujący kurs.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych pojazdami oznakowanymi zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów zastępczymi środkami transportu, w pełni pokrywając związane z tym wydatki.

2. Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
1) Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w szczególności kierowców oraz opiekunów przy pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę to kierowanie pojazdami oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu.
2) Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
3) Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych: W toku przeprowadzanej analizy, opierając się na własnym doświadczeniu, kryteriach ekonomicznych i społecznych oraz sytuacji na rynku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, a także biorąc pod uwagę wzrost cen paliwa związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, stwierdzono, że podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału na części przedmiotowego postępowania nie ogranicza udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu prac podobnych do prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w powyżej polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej będą prace z zakresu transportu dzieci wraz z opieką
3) Zakres rzeczowy prac stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ppkt 1 nie przekroczy wartości 10 % wartości niniejszego zamówienia.
4) Zamówienia, o których mowa w ppkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
5) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego prac, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu.
6) Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres prac wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastepczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.). zwaną dalej ustawą o transporcie drogowym Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
5. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę polegającą na przewozie osób o wartości co najmniej 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych brutto) wraz z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu usług. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Uwaga:
• Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

2) iż dysponuje lub dysponować będzie, co najmniej:
a) 4 pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, które dopuszczone są do ruchu na terytorium RP w tym:
• co najmniej 2 autobusy o ilości miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszej niż 52;
• co najmniej 1 autobus o ilości miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszej niż 54;
• co najmniej 1 pojazd o ilości miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszej niż 18.
Pojazdy oferowane do przewozu uczniów i dzieci muszą być dopuszczone do ruchu sprawne technicznie – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), posiadać aktualne badania techniczne, być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC i posiadać ubezpieczone miejsca dla pasażerów. Ocenę spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 złotych brutto. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Uwaga:
• Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
4. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty”- załącznik SWZ, która zawiera cenę wyliczoną w
sposób opisany w rozdziale XVII SWZ.
2) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć
pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności
3) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu
zasobów wskazujące na okoliczności opisane
w rozdziale V ust. 9 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
5) Oryginał wniesienia wadium jeżeli wadium wnoszone jest w formie niepieniężnej
6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7). Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów
rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do osoby
działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.. Postanowienia stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP
8) formularz cenowy: załącznik nr 1a do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej. Przez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu który zabezpieczenia wadialnego dokonał)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Gminy Zapolice prowadzony w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z dopiskiem „Przewóz uczniów" i nr referencyjny: GKI.271.18.2023.AZK
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 5 ppkt 1 SWZ w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie realizował kluczowy zakres robót. Pozostałe warunki udziału podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmiany umowy opisano w załączniku nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcji III.3.6):
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Zamawiający informuje dodatkowo, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ :
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego .
Wykluczenie wykonawcy nastąpi na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.