eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemów przeciwpożarowych, polegającej na demontażu i utylizacji starych urządzeń oraz wykonaniu wraz z uruchomieniem i zaprogramowaniem nowego SSPOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemów przeciwpożarowych, polegającej na demontażu i utylizacji starych urządzeń oraz wykonaniu wraz z uruchomieniem i zaprogramowaniem nowego SSP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

1.3.) Oddział zamawiającego: WSzdNiPCh

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Tysiąclecia 30

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpsychiatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalpsychiatryczny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemów przeciwpożarowych, polegającej na demontażu i utylizacji starych urządzeń oraz wykonaniu wraz z uruchomieniem i zaprogramowaniem nowego SSP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab61a83d-17a5-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043796/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja /zakup i montaż/ systemów przeciwpożarowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem platformy zakupowej PZP24 pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zgodnie z Regulaminem i Instrukcją obsługi platformy
zakupowej oraz ich aktualizacjami. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne. Instrukcję rejestracji wykonawcy na platformie zakupowej oraz złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu zawierają „Instrukcje użytkowników”, zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html / 2. Wymagania techniczne, jakimi powinien
odpowiadać sprzęt komputerowych wykonawcy, aby móc korzystać z platformy udostępnione są pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210204.pdf / 3. Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz inne informacje są przekazywane przez wykonawcę elektronicznie – za pośrednictwem platformy
przetargowej pod adresem: https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym nazwą i
znakiem niniejszego postępowania /4. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ. Znak sprawy: SSP/P/2022. 5. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,. xps, .odt/ i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym / 3. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkowników platformy PZP24 pod adresem https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_podstawowy_bez_negocjacji_20210302.pdf
/ Ofertę należy sporządzić w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (...) W celu złożenia
oferty należy wejść na stronę platformy zakupowej i odnaleźć interesujące wykonawcę postępowanie oraz
kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „nazwa postępowania” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania. Ofertę można złożyć z opcją
logowania lub bez logowania (należy przejść na dolną część wyświetlonej strony internetowej, i postępować
zgodnie z instrukcjami). Pliki dodane do kreatora oferty za pomocą opcji „upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” zostaną
automatycznie zaszyfrowane przez system platformy. Szczegółowe informacje pod wskazanym powyżej adresem / Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (pozostałe szczegóły w SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ / rozdz. XXI (...)
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, NIP 612-15-42-513; Regon 000294190; Adres (siedziba): Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 075 616 26 48, fax. 075 616 26 83.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres a.dekarz@szpitalpsychiatryczny.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemów przeciwpożarowych, polegającej na demontażu i utylizacji starych urządzeń oraz wykonaniu wraz z uruchomieniem i zaprogramowaniem nowego SSP, znak SSP/P/2022
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
6. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSP/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemów przeciwpożarowych, która polegać będzie na demontażu i utylizacji starych urządzeń SSP oraz wykonaniu wraz z uruchomieniem i zaprogramowaniem nowego systemu / SSP / w obiektach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
2. Zadanie zrealizowane zostanie przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie:
a) wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno Użytkowym w skrócie PFU - Załącznik nr 2 do SWZ
b) umowy, której projektowane postanowienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

31620000-8 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ / Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą oceną na podstawie sumy otrzymanych punktów w dwóch kryteriach/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
1.1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z prawem atomowym – polegające na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowych czujek dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami, transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu oraz ich przechowywaniu w magazynie źródeł promieniotwórczych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w niniejszym postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, który posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i który zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp)

2. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
a) będzie dysponować radiometrem wraz z sondą do wykonywania pomiarów radiometrycznych skażeń
promieniotwórczych demontowanych czujek jonizacyjnych,
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
b.1. co najmniej 2 (dwoma) instalatorami posiadającymi świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, oraz co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą powyższe kwalifikacje w zakresie dozoru,
b.2. osobą posiadającą certyfikat ukończenia kursu w zakresie projektowania systemu sygnalizacji pożarowej
b.3. pracownikiem posiadającym ukończony kurs w zakresie instalowania, programowania i konserwacji zaproponowanego przez wykonawcę systemu sygnalizacji pożaru.

Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 Pzp).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (szczegóły w SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 8 do SWZ.

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców,
- poleganie na zasobach innych podmiotów: zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia stosownych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zażąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
b) wykazu narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
- sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ :
1) Wypełniony Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 do SWZ
2) Wypełnione oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4 do SWZ,
3) Wypełnione oświadczenie obejmujące podstawy z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Załącznik nr 4.a do SWZ
(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu),
4) W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność- Załącznik nr 5 do SWZ,
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Załącznik nr 5.a do SWZ,

5) Jeżeli dotyczy – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp. Załącznik nr 6 do SWZ,

6) Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, wg wymogów załącznika nr 7 do SWZ,

7) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG ,

8) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

9) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 Pzp – w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b. W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zaciąganie zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
d. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców).
e. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, warunek udziału w postępowaniu jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
f. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
g. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z wykonawców.
h. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 Pzp.
i. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zał. nr 3 do SWZ. 1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy(): a. wystąpienia warunków techn. technologicznych lub materiałowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej, o charakterze niezależnym od stron, których nie można było uniknąć, ani którym strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności () napotkania niezinwentaryzowanych () urządzeń, instalacji, innych obiektów budowlanych lub ich fragmentów, brak dostępności na rynku materiałów, lub urządzeń () b. braku możliwości dojazdu i transportu materiałów na teren budowy, spowodowany awariami, remontami lub przebudową dróg dojazdowych poza terenem budowy, c. przerwy w wykonywaniu prac fizycznych wskutek zdarzeń, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie robót, w szczególności takich jak klęski żywiołowe (), epidemie, katastrofy, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, awarie, niespodziewane wypadki, choroba pracownika; d. wystąpienia zmian w przepisach prawa, których nieuwzględnienie groziłoby wadliwym - nienależytym zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia, e. działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania przedmiotu zamówienia, f. działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 1.1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. a) – f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosownie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały. 1.2. Wykonawca może wystąpić / w formie pisemnej / z żądaniem zmiany terminu wykonania robót niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po powzięciu informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę takiego żądania, pod rygorem utraty prawa powoływania się na tę okoliczność w terminie późniejszym. 2. Ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto pozostanie bez zmian... 3. Zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy,..., z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy. 4. Przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy na następców prawnych, ..., z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy. 5. Zmiany osób wskazanych do wykonywania przedmiotu zamówienia. Z zastrzeżeniem gdy dotyczy - posiadania stosownego przygotowania, ... 6. Strony umowy mogą skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp. 7. Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 8. Zmiany postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym paragrafie, mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksów pod rygorem nieważności. 9. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. Wniosek powinien zawierać opis i uzasadnienie proponowanej zmian, jej wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin jej wprowadzenia. 10. Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego w terminie co najmniej 5 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów opisanych w pkt. 9 powyżej nie będą rozpatrywane.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę platformy zakupowej PZP24. (https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) i odnaleźć interesujące wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „nazwa postępowania” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania. Należy postępować zgodnie z instrukcją.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.