eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Dostawa sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: (62) 501-42-00

1.5.8.) Numer faksu: 062-757-26-22,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b784e090-5423-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003455/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d45544e1-5b5c-4b13-aa13-e08538e0559b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub adresu e-mail: organizacyjny@powiat.kalisz.pl z zastrzeżeniem działu X ust. 4 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub adresu e-mail: organizacyjny@powiat.kalisz.pl z zastrzeżeniem działu X ust. 4 SWZ.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortalu ePuap, dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Kaliski - Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5,62-800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. (62)5014233,
email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
4) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie
z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zmawiający zobowiązany jest
do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
- przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
- przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.),
- przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
6) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ustawy Pzp.
8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd,
że w zależności od przedmiotu zamówienia Zamawiający może zadać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp, np. brak możliwości udziału w postępowaniu.
9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym
że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników,
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13) Prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
i uzupełnienia podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp., tj. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Główny kod CPV: 30213000-5 – Komputery osobiste.
5. Dodatkowe kody CPV: 302313000-0 – Monitory ekranowe, 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami.
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane
w dokumentacji niniejszego postępowania,
b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Komputer stacjonarny z systemem Microsoft Windows – 9 szt.

2) Monitor – 17 szt.

3) Zasilacz awaryjny serwerowy – 2 szt.

4) Zasilacz awaryjny – 2 szt.

12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenie/sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności przedstawiając pełną informację o produkcie udawadniającą zaoferowanie produktu nie gorszego pod względem każdego wymaganego przez Zamawiającego parametru.
13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia na okres:
a) komputery stacjonarne: minimum 36 miesięcy,
b) monitory: minimum 24 miesięcy,
c) zasilacze awaryjne: minimum 24 miesięcy.
14. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny
i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia sprzętu co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia sprzętu.
15. Oferowany sprzęt nie może być powystawowy/testowy.
16. Oferowany sprzęt musi pochodzić z legalnego źródła – od dystrybutora sprzętu na rynek polski.
17. Oferowany sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
18. Zamawiający z uwagi, iż wyniki publikowane w teście PassMark są zmienne w czasie i mogą się zmienić w trakcie trwania postępowania, dokona oceny/weryfikacji czy zaoferowany przez Wykonawcę procesor spełnia wymogi określone w SWZ (tj. uzyskał minimalną ilość punktów w w/w teście.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium „cena” – waga 60%
Sposób oceny - oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów w kryterium „cena”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej
wg poniższego wzoru:
AC = CN/CB x 60 punktów
gdzie:
AC – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena
CN – cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert
CB – cena w ofercie badanej
2) Kryterium „przedłużenie okresu gwarancji” – waga 40%
Sposób oceny: Wykonawca może przedłużyć minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego który wynosi dla komputerów stacjonarnych 36 miesięcy, dla monitorów i zasilaczy awaryjnych 24 miesiące.
W kryterium „przedłużenie okresu gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
przedłużenie okresu gwarancji o: 3 miesiące - 10 pkt; 6 miesięcy - 20 pkt; 9 miesięcy - 30 pkt; 12 miesięcy - 40 pkt.

Wykonawca może zaproponować przedłużenie terminu gwarancji jedynie
o okres: 3, 6, 9 lub 12 miesięcy. Okres wydłużenia gwarancji tyczy się wszystkich elementów zamówienia.
W przypadku nie wypełnienia oferty w zakresie przedłużenia okresu gwarancji lub wskazanie innego okresu niż 3, 6, 9 lub 12 miesięcy, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przedłużył okresu gwarancji.

2. Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybierze najkorzystniejszą, która otrzyma najwięcej punktów w zastosowanych kryteriach, obliczonych według poniższego wzoru:

AB = AC + F
gdzie:
AB– łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie
Ac– ilość punktów w kryterium cena przyznana badanej ofercie
F – ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji przyznana badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku, kiedy Wykonawca, powołuje się na rozwiązania równoważne: pełna informacja o produkcie udawadniająca zaoferowanie produktu nie gorszego pod względem każdego
wymaganego przez Zamawiającego parametru.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym (sporządzonym wg formularza określonego w załączniku nr 1 do SWZ). Ponadto wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca składa:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa
w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;
3) do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym;
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Do oferty załączone musi być pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę artykułów składających się na przedmiot umowy na artykuły o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego i spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o ile zmiana taka nie będzie wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia dla Wykonawcy, z powodu niedostępności produktu, zmiany parametrów technicznych lub funkcjonalnych artykułów, wycofania ich ze sprzedaży, zaprzestania ich produkcji lub dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp – o czas niezbędny na zrealizowanie dodatkowych dostaw.
Zamawiający w takim przypadku przewiduje również zmianę wysokości wynagrodzenia.
3. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095).
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia lub wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.