eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pelplin › Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w PelplinieOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SZPITALNA, 2

1.5.2.) Miejscowość: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585361218

1.5.8.) Numer faksu: 585363943

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgrenc@dpspelplin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspelplin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dpspelplin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccc03da3-01e6-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075874/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252327/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAO.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 241641,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu, podlegają odrzuceniu.
W postępowaniu zostały złożone oferty przez dwóch Wykonawców - SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna Barbara Kreft, oraz przez firmę MARIT Julita Laga.
W toku badania prawidłowości kalkulacji, Zamawiający stwierdził rozbieżności w deklarowanej przez Wykonawców stawce VAT dla trzech pozycji tj. pozycji 54 (miód sztuczny stały), dla pozycji 112 (napój gazowany 2l) oraz dla pozycji 114 (napój gazowany 0,5l), wobec czego wezwał Wykonawców do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie. Ponadto, Wykonawca MARIT Julita Laga, został wezwany do wskazania przyczyn braku pozycji 157-160 w formularzu ofertowym, oraz wskazania czy kalkulacja oferty wskazana na stronie 10 formularza ofertowego (całkowita wartość netto i brutto oferty) uwzględnia wszystkie pozycje asortymentowe od 1-177, czy też stanowi wartość z wyłączeniem pozycji 157-160.
Wykonawcy udzielili stosownych wyjaśnień w zakreślonym terminie, który upływał w dniu 1 sierpnia 2022 roku. Wykonawca SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna Barbara Kreft potwierdził, że dla pozycji 112 i 114 oferowana przez niego stawka 0% VAT jest prawidłowa, natomiast w odniesieniu do pozycji 54 wskazał, że stawka VAT wynosi 8% nie 0% i błędna deklaracja stawki jest wynikiem omyłki rachunkowej. Wykonawca MARIT Julita Laga w odpowiedzi wskazał, że stawka dla pozycji 54, 112 i 114 została wskazana prawidłowo, na dowód czego dołączył faktury zakupu. W wyjaśnieniu braku pozycji 157-160 w formularzu ofertowym wskazał, że wartość oferty nie zawierała kalkulacji tych pozycji, a ich brak był spowodowany przeszkodami technicznymi przy drukowaniu formularza ofertowego, który następnie został uzupełniony i złożony w postępowaniu. Wykonawca wskazał również wartość netto brakujących pozycji wynoszącą 626,55 złotych, a brutto 636,67 złotych i o tę kwotę winna zostać zwiększona wartość oferty Wykonawcy.
Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności, Zamawiający doszedł do przekonania, że obie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP tj. zawierają one błędy w obliczeniu ceny lub kosztu - oferta MARIT Julita Laga, została skalkulowana wadliwie, albowiem całkowita wartość oferty nie zawiera kwoty czterech pozycji, które nie zostały ujęte w formularzu ofertowym. W odniesieniu do oferty Wykonawcy SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna Barbara Kreft, Wykonawca sam potwierdził podanie wadliwej stawki VAT dla pozycji 54. Nieprawidłowa stawka VAT wskazana przez Wykonawcę stanowi błąd w obliczeniu ceny, a brak jest możliwości dokonania jej korekty w jako oczywistej omyłki rachunkowej, tym samym również i ta oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zobligowany był do unieważnienia postępowania, albowiem wszystkie oferty podlegały odrzuceniu a postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Z tego względu, postanowiono jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.