eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I TERENU ZEWNĘTRZNEGO PROKURATUR OKRĘGU SIEDLECKIEGOOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I TERENU ZEWNĘTRZNEGO
PROKURATUR OKRĘGU SIEDLECKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzeska 97

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 632 24 85

1.5.8.) Numer faksu: 25 632 24 85 w.413

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@siedlce.po.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/po-siedlce

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I TERENU ZEWNĘTRZNEGO
PROKURATUR OKRĘGU SIEDLECKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c32bfc43-1722-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00094763/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi sprzatania pomieszczeń biurowych prokuratur okręgu siedleckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w pkt. XIV SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy
ul. Brzeskiej 97, 08 – 110 Siedlce, tel.: 25 632 28 85, e – mail: biuro.podawcze.posie@prokuratura.gov.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez: e – mail: iod@siedlce.po.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu,
w którym są przetwarzane, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych
w art. 15 RODO; zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 ustawy Pzp;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp;
b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp.
3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych;
dane do kontaktu: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; elektroniczna skrzynka podawcza dostępna na stronie: www.uodo.gov.pl.
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
1) usunięcia danych osobowych – art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3, należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje stosowania ograniczeń

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3024-7.262.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 607301,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sprzątania pomieszczeń biurowych Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

4.2.5.) Wartość części: 129412,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną - (waga 100%)

najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert
cena = ---------------------------------------------------------------------------------------------x waga procentowa x 100
cena oferty liczonej (brutto)
Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie z powyższym wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem tego kryterium oraz zamieszczonego wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Jako uzasadnienie takiego postępowania Zamawiający wskazuje, iż godnie z linia orzeczniczą KIO usługa sprzątania jest rodzajem usług, które wskazywane są jako przykład usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Usługi tego rodzaju zaliczają się do usług bieżącego użytku, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb (utrzymanie czystości obiektów).
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I TERENU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z ODŚNIEŻANIEM DACHÓW OBIEKTÓW PROKURATURY REJONOWEJ W SIEDLCACH

4.2.5.) Wartość części: 186995,41 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną - (waga 100%)

najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert
cena = ---------------------------------------------------------------------------------------------x waga procentowa x 100
cena oferty liczonej (brutto)
Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie z powyższym wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem tego kryterium oraz zamieszczonego wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Jako uzasadnienie takiego postępowania Zamawiający wskazuje, iż godnie z linia orzeczniczą KIO usługa sprzątania jest rodzajem usług, które wskazywane są jako przykład usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Usługi tego rodzaju zaliczają się do usług bieżącego użytku, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb (utrzymanie czystości obiektów).
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

4.2.5.) Wartość części: 80598,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną - (waga 100%)

najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert
cena = ---------------------------------------------------------------------------------------------x waga procentowa x 100
cena oferty liczonej (brutto)
Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie z powyższym wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem tego kryterium oraz zamieszczonego wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Jako uzasadnienie takiego postępowania Zamawiający wskazuje, iż godnie z linia orzeczniczą KIO usługa sprzątania jest rodzajem usług, które wskazywane są jako przykład usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Usługi tego rodzaju zaliczają się do usług bieżącego użytku, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb (utrzymanie czystości obiektów).
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W GARWOLINIE

4.2.5.) Wartość części: 80598,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną - (waga 100%)

najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert
cena = ---------------------------------------------------------------------------------------------x waga procentowa x 100
cena oferty liczonej (brutto)
Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie z powyższym wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem tego kryterium oraz zamieszczonego wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Jako uzasadnienie takiego postępowania Zamawiający wskazuje, iż godnie z linia orzeczniczą KIO usługa sprzątania jest rodzajem usług, które wskazywane są jako przykład usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Usługi tego rodzaju zaliczają się do usług bieżącego użytku, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb (utrzymanie czystości obiektów).
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

4.2.5.) Wartość części: 63285,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną - (waga 100%)

najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert
cena = ---------------------------------------------------------------------------------------------x waga procentowa x 100
cena oferty liczonej (brutto)
Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie z powyższym wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem tego kryterium oraz zamieszczonego wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Jako uzasadnienie takiego postępowania Zamawiający wskazuje, iż godnie z linia orzeczniczą KIO usługa sprzątania jest rodzajem usług, które wskazywane są jako przykład usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Usługi tego rodzaju zaliczają się do usług bieżącego użytku, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb (utrzymanie czystości obiektów).
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ
W Wegrowie

4.2.5.) Wartość części: 66410,94 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• posiada doświadczenie zawodowe, tj zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi, odpowiadające rodzajem i wartością niniejszemu postępowaniu, tj. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o minimalnej powierzchni 1 000 m2 świadczone, na rzecz jednego podmiotu, w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane. lub są wykonywane należycie.
• dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług; Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
2.informacji o braku przynależności przynależności do tej samej grupy kapitałowej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oświadczenie, które potwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki działu w postępowaniu
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
3. Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Polisa Ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
2. zobowiązanie podmiotu lub podmiotów udostępniających zasoby - jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne /konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.
2) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia, (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.