eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynkach należących do Sądów Rejonowych w Wałczu i Szczecinku oraz w siedzibie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynkach należących do Sądów Rejonowych w Wałczu i Szczecinku oraz w siedzibie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warynskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-541

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@koszalin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://koszalin.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynkach należących do Sądów Rejonowych w Wałczu i Szczecinku oraz w siedzibie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75be8c72-17a8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091298/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w Sądzie Okręgowym w Koszalinie oraz w Sądach Rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Szczecinku i Wałczu

1.1.4 Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w buudynku Opinidawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system dostępny pod adresem:https://ezamowienia.ms.gov.pl.Do pełnego i prawidłowego korzystania z Syst.przez Użytkowników Zewn.konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewn.Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.Korzystanie z Syst.-sprzęt minim.wymagań:-posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie oprogramowania:w zakresie podstawowych funkcjonalności–przegląd, pobieranie i załączanie
dokumentów:a)przeglądarka internetowa Mozilla Firefoxver.65 i późniejsze,GoogleChromever.66 i późniejsze lub Operawver.58 i
późniejsze,Microsoft Edgever18 i późniejsze,Internet Explorer11,b)Lista zalecanych przeglądarek internetowych:Google Chrome,Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,c)system operacyjny Windows10 i późniejsze; w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:a)zainstalowane środowisko Java w wersji min.1.8(jre) b)w przypadku przeglądarek Opera,Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarkiSzafirSDKWeb,c)oprogramowaniaSzafirHost w systemie operacyjnym.Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu.Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na
witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.Użytkownikom
Zewn.Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu,polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu,uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego,Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:inwestycje@koszalin.so.gov.pl(nie
dotyczy składania ofert).Maks.rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośred.Systemu wynosi 100 MB.Za pośred.Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum(ZIP)zawierający wiele pojedynczych plików.W przypadku przekazania w postępowaniu dokumentu elektron.w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifik.podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png,.jpg,.jpeg,.gif,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.odt,.ods,.odp,.odf,.pdf,.zip,.rar,.7zip,.txt,.ath,.xml,.dwg,.xades,.tar,.7z,.eml,.msg.Oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie, nie jest widoczna dla Zamawiającego,ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana.Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Po terminie składania ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, wszelkie wnioski, dokumenty przekazywane są elektronicznie za pomocą poczty e-mail: inwestycje@koszalin.so.gov.pl.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Koszalinie z siedzibą przy ul. Waryńskiego 7, tel. 94 3428750, e-mail: administracja@koszalin.so.gov.pl.Może Pani/Pan kontaktować się w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych tel. 94 3428779 lub na adres e-mail: iod@koszalin.so.gov.pl.Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.W przypadku dojścia do zawarcia Umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związ. z
wykonaniem Umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez strony Umowy w celu i okresie jej realizacji,
a także w celach związanych z rozliczaniem Umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w
okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych
przez te przepisy.Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Mogą one zostać również przekazane podmiotom współpracującym z administratorem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji.Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata- przez cały czas obowiązywania tej umowy.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego posiadają:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2151-4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Wałczu

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

35123300-5 - System kontroli czasu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w danej części zamówienia. Ocenie będą podlegać tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert, według poniższych wzorów (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku): a) cena brutto oferty – waga 60%
b) termin gwarancji na wykonane prace (w miesiącach) – waga 40%
Sposób oceny został opisany w SWZ pkt 19.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Szczecinku

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

35123300-5 - System kontroli czasu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w danej części zamówienia. Ocenie będą podlegać tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert, według poniższych wzorów (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku): a) cena brutto oferty – waga 60%
b) termin gwarancji na wykonane prace (w miesiącach) – waga 40%
Sposób oceny został opisany w SWZ pkt 19.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w siedzibie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w Koszalinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

35123300-5 - System kontroli czasu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w danej części zamówienia. Ocenie będą podlegać tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert, według poniższych wzorów (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku): a) cena brutto oferty – waga 60%
b) termin gwarancji na wykonane prace (w miesiącach) – waga 40%
Sposób oceny został opisany w SWZ pkt 19.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 6-9 rozporządzenia, żąda oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);2) Oświadczenie
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców,
którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – wzór stanowi załącznik nr 6 - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 7) Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający określa kwotę wadium na kwotę:
a) część I zamówienia: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
b) część II zamówienia: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
c) część III zamówienia: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Z obowiązkowym dopiskiem na którą część zamówienia wadium zostało wniesione: „Wadium ZP-2151-4/2022 – część .............(I/II/III) zamówienia” W przypadku składania oferty na całe zadanie, Wykonawca może wpłacić całą kwotę wadium w wysokości 6 500,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium podlega sumowaniu, można wówczas wpłacić wadium w wysokości za części na które Wykonawca składa ofertę – należy wówczas obowiązkowo wskazać w opisie wpłaty które części zamówienia zostały zabezpieczone wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: A.Zmiana przedmiotu zamówienia.B.Zmiana postanowień umowy dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień itp. C.Zmiana terminu. D. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego; E. Zmiana wynagrodzenia. F. Zmiana podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy. Szczegóły zmian opisane są w §3 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.