eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów › Dostawa samochodu 9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla DPS w Konstantynowie. Dofin. z PFRONOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu 9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla DPS w Konstantynowie. Dofin. z PFRON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030232276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kard. Stefana Wyszyńskiego 6-12

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-543

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 3414140

1.5.8.) Numer faksu: 83 3414140 w 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpskonstantynow@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskonstantynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Dom Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu 9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla DPS w Konstantynowie. Dofin. z PFRON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91fcebae-17be-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dpskonstantynow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego: dpskonstantynow@poczta.onet.pl Na stronie internetowej Zamawiającego: www.dpskonstantynów.pl udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /DPSKonstantynow/SkrytkaESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zaleca się sporządzenie
oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y
uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy;
b) pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y
o której/ych mowa w lit. a);
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
2) ofertę, wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą
należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przed zaszyfrowaniem. Można
wszystkie pliki skompresować do jednego pliku (np. .zip) i wtedy podpisać.
Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty jednym z ww.
podpisów jest równoznaczne z opatrzeniem podpisem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku.
3) podpisany plik należy zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania. W miniPortalu
przy konkretnym postępowaniu należy kliknąć przycisk z obrazkiem oka po
prawej stronie, wówczas na dole pojawi się funkcja „Szyfrowanie plików –
wybierz pliki do szyfrowania”.
4) zaszyfrowany plik (oferta wraz z załącznikami) należy złożyć w Platformie
ePUAP poprzez „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”. Należy wpisać nr ogłoszenia BZP (Biuletynu Zamówień
Publicznych) podany w miniPortalu przy tym konkretnym postępowaniu,
sprawdzić wprowadzone przez system dane postępowania, wprowadzić dane
nadawcy i wybrać funkcję złożenia oferty. Jako dane odbiorcy należy wybrać:
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie.
Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera Rozdz. I pkt. 16 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera Rozdz. I pkt. 16 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.F.2230/14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu 9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zużycie paliwa

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie, jeżeli: jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie: posiada odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru działalności regulowanej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia zawarte w druku oferta

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte w druku oferta

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

) wypełniony formularz OFERTA - musi być złożony w formie elektronicznej tj.
przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie/a o braku podstaw wykluczenia zawarte w formularzu OFERTA
– musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym;
3) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot
udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu
udostępniającego zasoby.
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.