eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w WadowicachOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121214635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338233555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.balonek@domjp2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.domjp2.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/domjp2,m,302651,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa Instytucja Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c9469b9-fc34-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00276649/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach na okres 24 miesięcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239465/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.271.2.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 573674,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

33711900-6 - Mydło

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 560903,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 625995,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 560903,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Ochrony Legion Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DOMENA Serwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122654247

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 4

7.3.4) Miejscowość: Andrychów

7.3.5) Kod pocztowy: 34-120

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 560903,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-08-11 do 2024-08-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.