eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w WadowicachOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121214635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338233555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.balonek@domjp2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.domjp2.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c9469b9-fc34-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00276649/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach na okres 24 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/domjp2,m,302651,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip.malopolska.pl/domjp2,m,302651,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html oraz https:/miniPortal (uzp.gov.pl)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania, która będzie potwierdzeniem dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego na stronie Zamawiającego – www.bip.malopolska/domjp2. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawców za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: k.balonek@domjp2.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Karolinę Balonek, tel. 513 608 404, email: k.balonek@domjp2.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte są w pkt. 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte są w pkt. 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.271.2.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

33711900-6 - Mydło

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-11 do 2024-08-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: najniższa cena całkowita zamówienia (waga kryterium: 60%) oraz jakość (waga kryterium: 40%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 5 i 6 SWZ oraz spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był podmiotem prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wpisanym do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę stałego kompleksowego sprzątania lokalu użytkowego nie będącego obiektem produkcyjnym i magazynowym (lub zespołów takich lokali) o powierzchni łącznej minimum 1000 m2 przez okres minimum 12 miesięcy (w przypadku usług nadal wykonywanych do okresu 12 miesięcy włącza się wyłącznie część usług już wykonaną).
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 273 ustawy PZP zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Ponadto, celu weryfikacji spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia Wykazu usług wg. Wzoru, który stanowi Załącznik nr 6 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania/ spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Odpisu lub informacji z właściwego rejestru zawodowego lub handlowego, w którym wpisany jest Wykonawca (lub innego dokumentu wystawionego w kraju siedziby Wykonawcy, innym niż Rzeczypospolita Polska), w celu wykazania niespełnienia warunku wykluczenia określonego art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że:
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1/125 ust. 5 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków

2. Dowodów potwierdzających informacje ujawnione w Wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) złożonym wraz z ofertą według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Poprzez główne usługi należy rozumieć usługi polegające na usłudze stałego kompleksowego sprzątania lokalu użytkowego nie będącego obiektem produkcyjnym i magazynowym (lub zespołów takich lokali) o powierzchni łącznej minimum 1000 m2 przez okres minimum 12 miesięcy (w przypadku usług nadal wykonywanych do okresu 12 miesięcy włącza się wyłącznie część usług już wykonaną). Dowody powinny wskazywać, czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem może być poświadczenie (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług powinno być ono wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie wykonawcy wraz z uzasadnieniem przyczyn braku poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie zostały wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą dokumentów:
1. celu weryfikacji spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia Wykazu usług wg. Wzoru, który stanowi Załącznik nr 6 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

3.Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO BP SA nr 03 1020 2528 0000 0202 0446 2586. z dopiskiem „wadium - sprzatanie” (dla usprawnienia przebiegu postępowania Zamawiający zaleca załączyć potwierdzenie wpłaty należności do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
7.1. upływu terminu związania ofertą;
7.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
7.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
8.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
8.2. którego oferta została odrzucona;
8.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
8.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
10.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
10.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeśli dotyczy Usługi),
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5) W przypadku zmiany ceny materiałów (środków higienicznych i czystości) związanych z realizacją zamówienia:
1) Strony uprawnione będą do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy najwcześniej po 12 miesiącach obowiązywania umowy w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 4 % ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku;
2) pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od dnia rozpoczęcia umowy i będzie wyliczona jako iloczyn ceny pozostałej do zapłaty i wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7 pkt 1, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.
3) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1 lub zmiany organu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt. 1 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i organu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi wskaźnik lub organ, o których mowa w pkt. 1,
4) Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że wzrost wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1 ma wpływ na cenę materiałów (środków czystości i higienicznych) związanych z realizacją zamówienia będących podstawą opracowania przez Wykonawcę oferty,
5) Wykonawca jest obowiązany wykazać okoliczności potwierdzające zmianę należnego wynagrodzenia i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia,
6) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy i nie częściej niż co jeden rok,
7) postanowień § 15 ust. 7 w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w § 12 ust. 3,
8) przez zmianę ceny materiałów (środków czystości i higienicznych) rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
9) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie § 15 ust. 1 i ust. 7 niniejszej umowy zobowiązany jest do proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,
<pkt. 9 będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom>.
10) niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 26 pkt 9 będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10 niniejszej umowy.
<pkt. 10 będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom>.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.