eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Modernizacja SKD w budynkach Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej i ZawierciuOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja SKD w budynkach Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SOSNOWCU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_sosnowiec@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja SKD w budynkach Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5482ccd7-13e5-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00238970/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie modernizacji systemu SKD w I/ZUS Zawiercie i Dąbrowa Górnicza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

7. Zamawiający, na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 280 ust. 3 Ustawy pzp, zastrzega jako informacje o poufnym charakterze rzuty poszczególnych kondygnacji budynków Inspektoratów – Załącznik nr 11 do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający nakłada na Wykonawców obowiązek zachowania poufności treści tych dokumentów.
Przedmiotowe dokumenty Wykonawca może uzyskać po złożeniu wniosku o ich udostępnienie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa się na adres poczty elektronicznej: zap_sosnowiec@zus.pl. Część SWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy w formie elektronicznej poprzez przesłanie, zabezpieczonego hasłem, pliku zawierającego rzuty budynków Inspektoratów. Hasło umożliwiające otwarcie zabezpieczonych plików zostanie przesłane w osobnej wiadomości.
W celu skutecznego złożenia takiego wniosku o udostępnienie części poufnej SWZ należy:
1) podać pełne dane wnioskodawcy wraz z adresem poczty elektronicznej na który zostaną przesłane poufne dokumenty,
2) dołączyć do wniosku oświadczenie o zachowaniu tajemnicy prawnie chronionej, opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do SWZ.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
2. W celu uzyskania pełnego dostępu do Platformy zakupowej tj. możliwości składania ofert, wymiany informacji z Zamawiającym czy przekazywania dokumentów lub oświadczeń, konieczne jest jednorazowe założenie konta na Platformie zakupowej.
3. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu,
w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
5. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus
7. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
8. W sytuacji awarii Platformy zakupowej lub niedostępności Platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zap_sosnowiec@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową.
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
1) listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa
2) przez e-mail: ODO@zus.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu”, znak postępowania: 380000/271/04/2022-ZAP) i nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, chyba że inaczej wynikać będzie z przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, co jest związane z czasem w jakim Umowa wraz z załącznikami podlega obowiązkowi jej archiwizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do uzyskania informacji w nim wymienionych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobom, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
4) gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złoży w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie zawarte w Formularzu oferty o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 380000/271/5/2022-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu podległych administracyjnie pod Oddział ZUS w Sosnowcu wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych zgodnych z dokumentacją techniczną i projektową, zmierzających do realizacji zadania polegającego na Modernizacji systemów kontroli dostępu znajdujących się w budynkach powyższych Inspektoratów.
2. Przedmiot zamówienia, realizowany będzie w następujących obiektach Zamawiającego:
1) Budynek Inspektoratu ZUS w Dąbrowie Górniczej Al. Kościuszki 48;
2) Budynek Inspektoratu ZUS w Zawierciu ul. Blanowska 2.
3. Zakres robót obejmuje wykonanie w każdym z budynków wskazanych w ust. 3 poniższych prac z podziałem na branże:
1) Architektura i konstrukcja:
a) roboty demontażowe,
b) wykonanie pochwytów stalowych,
c) wykonanie bramek dostępowych,
d) dostawa i montaż drzwi aluminiowych,
e) dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnętrznych p.poż.
f) roboty towarzyszące,
g) miejscowe uzupełnienia nawierzchni tynków wraz z malowaniem,
h) wywiezienie i utylizacja gruzu.
2) Elektryczna:
a) wykonanie elementów systemu kontroli dostępu wraz z okablowaniem,
b) podłączenie wymienianych oraz nowych drzwi ppoż. do systemu kontroli dostępu wraz z okablowaniem,
c) integracja systemu z systemem SSP,
d) wykonanie zasilania 230 V,
e) uruchomienia i pomiary,
f) szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności serwisowe (przeglądy, konserwacje
i naprawy) zapewniające utrzymanie zainstalowanych urządzeń, a także wykonanych instalacji w stałej sprawności technicznej w okresie udzielonej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według niżej podanego wzoru: O = C + G + T
gdzie:
O – ocena łączna
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto oferty
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium Skrócenie czasu realizacji prac.
Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ dostępnej na stronie https://portal.smartpzp.pl/zus

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu realizacji prac

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.
d) zdolności technicznej – Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył,
- co najmniej 1 robotę budowlaną, o zakresie przedmiotowym zbliżonym do zakresu wskazanego w dokumentacji projektowej tj. modernizacji SKD oraz wymiany drzwi p.poż. a wartość tej roboty wynosiła minimum 200.000,00 zł brutto,
lub
- co najmniej 2 roboty budowlane, realizowane w ramach dwóch oddzielnych kontraktów, oddzielnie dla:
• modernizacji SKD o wartości nie mniejszej niż 130.000,00 zł. brutto,
• wymiany drzwi ppoż. o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł. brutto.
e) zdolności zawodowej – Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje personelem niezbędnym do realizacji Przedmiotu zamówienia. Skieruje do realizacji zamówienia minimum 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy
pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. dokumenty wskazane powyżej w pkt. 2) – 4) odnoszące się do innych podmiotów na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 118 Ustawy pzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia;
6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane powyżej w pkt. 2) – 4) dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie równej co najmniej 50.000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. wykaz robót budowlanych – wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
3. dowody określające, czy roboty budowlane o których mowa w pkt. 2 zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ, oświadczenie wstępne należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje zawarte w oświadczeniu wstępnym będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
3. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Nie jest dopuszczalne poświadczenie za zgodność z oryginałem przez samego
pełnomocnika, radcę prawnego lub adwokata;
5. oświadczenie o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
3. Okres ważności dokumentu stanowiącego wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą - pierwszym dniem jego ważności musi być dzień otwarcia ofert. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu do składania ofert.
4. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, o uznaniu wpłaconego wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a
nie data złożenia dyspozycji przelewu w banku Wykonawcy. Zaleca się więc dokonanie przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do uznania kwoty wadium na rachunku bankowym
Zamawiającego.
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium lub jego kopia, został załączony do oferty.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Dokument wadium wnoszonego w formie niepieniężnej winien zawierać następujące elementy:
1) określenie Przedmiotu zamówienia;
2) określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji (musi obejmować okres związania ofertą, początek od upływu terminu składania ofert);
3) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium);
4) wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca gwarancję lub poręczenie);
5) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Sosnowcu);
6) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją oraz płatność na pierwsze pisemne żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta na jego konto);
7) nieodwołalność poręczenia lub gwarancji (poręczyciel lub gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia lub gwarancji);
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia lub gwarancji);
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
Dziale IX Ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie składają ofertę w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą między Zamawiającym, a pełnomocnikiem, który uzyskał pełnomocnictwo od pozostałych Wykonawców występujących wspólnie.
7. Warunki w zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z Wykonawców musi spełniać z osobna. W przypadku gdy wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum, Zamawiający wykluczy z postępowania całe konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały szczegółowo opisane we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ dostępnej na stronie https://portal.smartpzp.pl/zus

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.