eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › "Dostawa wyposażenia dla potrzeb realizacji Rządowego programu dla Edukacji "Laboratoria przyszłości"Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa wyposażenia dla potrzeb realizacji Rządowego programu dla Edukacji „Laboratoria przyszłości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330388690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MELCHIORA WAŃKOWICZA 11

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-445

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. (94) 345 17 30

1.5.8.) Numer faksu: (94) 345 37 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@sp17koszalin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp17koszalin.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wyposażenia dla potrzeb realizacji Rządowego programu dla Edukacji „Laboratoria przyszłości”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22ddb207-5361-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004002/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie /program MEN -" Laboratoria Przyszłości"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://sp17.koszalin.ibip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,poczty elektronicznej: administracja@sp17koszalin.com.pl oraz strony internetowej:
http://sp17.koszalin.ibip.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie ul. Melchiora Wańkowicza 11, reprezentowana przez jej Dyrektora .
e-mail: administracja@sp17koszalin.com.pl;
2) w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Jolanta Kubiak , e-mail: iod@zeto.koszalin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; kryteria ustalania czasu, w którym dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP17.26.14.2021.JM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Wyposażenie podstawowe oraz sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku.
1. Drukarka 3D wraz z akcesoriami - 4 szt.
2. Laptop do celów edukacyjnych, do obsługi drukarki 3 D - 4 szt
3. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - 3 szt.
4. Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem - 2 szt.
5. Filament - 10 szt.
6. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami - 2 szt.
7. Statyw z akcesoriami - 2 szt.
8. Mikroport z akcesoriami - 2 szt.
9. Oświetlenie do realizacji nagrań - 1 szt.
10. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami - 2 szt.
11. Gimbal - 2 szt.
12. Aparat fotograficzny z akcesoriami - 2 szt.
13. Mikrofon nagłowny z akcesoriami - 6 szt.
14. Dyktafon - 5 szt.
15. Nagłośnienie - 2 szt.
16. Mikrofon dynamiczny z akcesoriami - 1 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

32341000-5 - Mikrofony

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów ceny i okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa wyposażenia stanowisk i narzędzi.
1. Tablica ścieralna - 10 szt.
2. Szafa na narzędzia - 6 szt.
3. Stół warsztatowy/montażowy/stolarski- 1 szt.
4. Szafa na narzędzia - 1 szt.
5. Stół warsztatowy/montażowy/stolarski - 20 szt.
6 Nakładka na blat stołu uczniowskiego (dodatkowy blat)- 15 szt.
7. Stolik meblowy pod drukarkę 3 D - 4 szt.
8. Fotel obrotowy - 3 szt.
9. Laminarka - 4 szt.
10. Taśma miernicza - 5 szt.
11. Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka z akcesoriami - 1 szt.
12. Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami - 2 szt.
13. Wiertła - 1 kpl
14. Wkłady klejowe do pistoletu - 50 szt.
15. Taker - 1 szt.
16. Miernik uniwersalny (multimetr) - 8 szt.
17. Apteczka - 5 szt.
18. Instrukcje BHP - 10 szt.
19. Czujnik dymu - 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195900-1 - Tablice do pisania i tablice magnetyczne

39113200-9 - Taborety

39151200-7 - Stoły robocze

42611000-2 - Obrabiarki specjalnego zastosowania

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42924310-5 - Pistolety natryskowe

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Specjalistyczne urządzenia i narzędzia , materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki.
1. Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie (Wirtualne laboratorium chemiczne) - 1 szt.
2. Wizualizer kompatybilny z mikroskopem - 2 szt.
3. Mikroskop wraz z akcesoriami - 1 szt.
4. Mikroskop wraz z akcesoriami - 15 szt.
5. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami(Zestaw dla dzieci pomagający w rozwijaniu kreatywności oraz umiejętności w dziedzinach podstaw inżynierii oraz programowania) - 20 szt.
6. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami (Zestaw elementów umożliwiający budowę dwóch robotów walczących)- 30 kpl.
7. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami(Pakiet drewnianych części konstrukcyjnych - 30 kpl.
8. Skaner kombatybilny z drukarką 3D - 4 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

31712200-2 - Mikrosystemy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38510000-3 - Mikroskopy

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów ceny i okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarstwa domowego.
1. Opiekacz - 5 szt.
2. Kuchenka elektryczna/płyta elektryczna z akcesoriami - 1 szt.
3. Zestaw garnków - 3 kpl.
4. Komplet sztućców - 3 kpl.
5. Blender - 3 szt.
6. Mikser - 1 szt.
7. Robot wielofunkcyjny kuchenny - 3 szt.
8. Zestaw noży - 2 kpl
9. Zestaw desek do krojenia - 4 kpl.
10. Zastawa stołowa - 4 kpl.
11. Sito - 3 szt.
12. Durszlak - 3 szt.
13. Stolnica - 5 szt.
14. Wałek - 5 szt.
15. Miski - 5 szt.
16 Ubijaczka - 3 szt.
17. Patelnia - 4 szt.
18. Lodówka - 1 szt.
19. Waga spożywcza - 2 szt.
20. Zlew+kran - 1 szt.
21. Odzież ochronna (fartuch) - 10 szt.
22. Nożyczki uniwersalne - 26 szt.
23. Tekstylia (zestaw nici w 12 odcieniach) - 5 szt.
24. Tekstylia (kordonki w 12 kolorach po 10 sztuk) - 30 szt.
25. Taśma malarska - 5 szt.
26. Tekstylia (Zestaw włóczek w 14 kolorach) - 5 szt.
27. Druty dziewiarskie - 10 szt
28. Zestaw igieł - 30 szt.
29. Maszyna do szycia z akcesoriami - 3 szt.
30. Igły do maszyny do szycia - 4 kpl
31. Szpilki - 10 opak.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39223000-1 - Łyżki, widelce

39241110-7 - Noże stołowe

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711130-9 - Chłodziarki

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów ceny i okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Pomoce projektowe.
1. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami(zestaw 7 brył szkieletowych) - 4 szt.
2. Plansza z akcesoriami (siatki 11 brył geometrycznych) - 4 szt.
3. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami (magnetyczne ułamki i procenty) - 4 szt.
4. Plansza z akcesoriami (6-elementowy komplet przyborów geometrycznych z tablicą) - 3 szt.
5. Plansza z akcesoriami (komplet sześciu przyborów tablicowych dostarczanych wraz z tablicą ścienną) - 1 szt.
6. Plansza z akcesoriami (Plansza dydaktyczna – czworokąty) - 4 szt.
7. Plansza z akcesoriami (Plansza dydaktyczna – trójkąty) - 4 szt.
8. Plansza z akcesoriami (Plansza dydaktyczna –pola i objętości figur przestrzennych) - 4 szt.
9. Plansza z akcesoriami (Plansza dydaktyczna – ułamki) 4 szt.
10. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – miesiące) - 9 szt.
11. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna –Colours & shapes) - 9 szt.
12. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna –Numbers, what time is it?, days, months) - 9 szt.
13. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna–Vegetables & fruits) - 9 szt.
14. Plansza z akcesoriami( Plansza tematyczna –Irregular verbs: be-mean) - 9 szt.
15. Plansza z akcesoriami(Plansza tematyczna –Irregular verbs: meet-write) - 9 szt.
16. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna –The tenses passive voice - ścienna plansza) - 9 szt.
17. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – Adjectives & adverbs) - 9 szt.
18. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – Relative clauses) - 9 szt.
19. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – Unregelmäßige und gemischte Verben) - 2 szt.
20. Plansza z akcesoriami(Plansza tematyczna – Tempora II: Perfekt, Plusquamperfekt) - 2 szt.
21. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna –Tempora I: Präsens, Futur, Imperfek - 2 szt.
22. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna –Unregelmäßige Verben: messen-zwingen) - 2 szt.
23. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczn –die Zahlen, die Tage, die Monate, wie spät ist es?.) - 2 szt.
24. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – das Adjektiv) - 2 szt.
25. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – das Verb) - 2 szt.
26. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – Was machen sie?.) - 2 szt.
27. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – das Obst und das Gemüse) - 2 szt.
28. Plansza z akcesoriami (Wieszak na plansze) - 3 szt.
29. Plansza z akcesoriami (Plansza tematyczna – Twierdzenie Pitagorasa) - 4 szt.
30. Plansza z akcesoriami (Szkielet człowieka ) – 1 szt.
31. Plansza z akcesoriami (Podstawy genetyki) - 1 szt.
32. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami (zestaw elektroniczny 100) - 13 szt.
33. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami (zestaw elektroniczny 300) - 10 szt.
34. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami (zestaw elektroniczny 500) - 3 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów ceny i okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 3 do swz;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 12 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania zmiany, oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę nie jest potrzebny klucz publiczny ani aplikacja do szyfrowania, proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.