eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › "Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A w Wołominie".Ogłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A w Wołominie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Wołominie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prądzyńskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 787 29 38

1.5.8.) Numer faksu: (22) 776 23 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@wolomin.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd Rejonowy w Wołominie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A w Wołominie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2ce0af2-17a1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00290091/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A w Wołominie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2ce0af2-17a1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dział VIII. SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dział XXVII. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dział XXVII. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A w Wołominie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena – 60 %
2) Kryterium okres gwarancji jakości – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane dekarskie polegające na pokryciu dachu papą asfaltową na osnowie poliestrowej zgrzewanej do podłoża betonowego, trzywarstwowo (podkładowa + wierzchniego krycia + warstwa naprawcza wierzchniego krycia), których zrealizowana wartość (każdej z umów o roboty budowlane z osobna – także tych obecnie realizowanych) na dzień składania ofert jest nie mniejsza niż 600.000 złotych brutto, oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg Załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia Wykazu robót budowlanych, zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem DOWODÓW określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający załączy do wezwania wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie zgodności oferowanych materiałów eksploatacyjnych z wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych, poprzez załączenie opisu ze szczegółową specyfikacją produktu wraz z analizą porównawczą, z której to specyfikacji będzie jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe niż określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w zakresie przedmiotowych środków dowodowych, złożono:
1) Deklaracji właściwości użytkowych membrany EPDM;
2) Deklaracji właściwości użytkowych styroduru XPS;
3) Deklaracji właściwości użytkowych blachy powlekanej;
4) Deklaracji właściwości użytkowych geowłókniny;
5) Deklaracji właściwości użytkowych płynnej membrany
lub innych równoważnych etykiet.
Zamawiający rekomenduje złożenie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych jako jednego pliku spakowanego do formatu .zip lub .rar. Plik ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca przedstawi opis oferowanych produktów ze szczegółową specyfikacją techniczną produktu wraz z analizą porównawczą wszystkich parametrów technicznych i jakościowych produktu równoważnego w stosunku do asortymentu wskazanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załączniki nr 1a – 1f do niniejszej SWZ, a w przypadku braku możliwości załączenia lub wskazania ww. dokumentów oświadczenia producenta produktu o spełnieniu wymagań producenta urządzenia lub o kompatybilności produktu z urządzeniem, do którego dany materiał eksploatacyjny ma być zastosowany .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga, aby w zakresie przedmiotowych środków dowodowych, złożono:
1) Deklaracji właściwości użytkowych membrany EPDM;
2) Deklaracji właściwości użytkowych styroduru XPS;
3) Deklaracji właściwości użytkowych blachy powlekanej;
4) Deklaracji właściwości użytkowych geowłókniny;
5) Deklaracji właściwości użytkowych płynnej membrany
lub innych równoważnych etykiet.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. W przypadku wykazywania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia ww. warunku łącznie przez Wykonawców.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XX. Wadium
1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
c.d. w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dział XI. SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 16 umowy - wzór - załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę składa się za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.