eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego do pracowni komputerowej na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży - znak sprawy Adm 11A/2022Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego do pracowni komputerowej na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży – znak sprawy Adm 11A/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Srebrniki 17

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-282

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsp-bilikiewicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego do pracowni komputerowej na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży – znak sprawy Adm 11A/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cba726c1-13de-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018262/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego do pracowni komputerowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Szczegółowo opisane w SWZ rozdział IX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm 11A/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komputer przenośny 14" - szczegółowo opisany w załączniku nr 2 i 2A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233132-5 - Napędy dyskowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy.
2) Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego co do wyposażenia w sprzęt komputerowy, drukujący i oprogramowanie biurowe.
3) Przedmiotem opcji jest dodatkowa dostawa przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu cenowym załączniku nr 2 do SWZ jako „zamówienie w ramach opcji”.
4) Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane zgodnie z OPZ oraz na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
5) Zastosowanie opcji może nastąpić w terminie do 31.12.2022r.
6) Ilości wskazane w ramach opcji w poszczególnych częściach w Formularzu cenowym stanowią ilości maksymalne zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości asortymentu w ramach opcji niż podane w Formularzu cenowym.
8) Cena jednostkowa netto zamówienia w ramach opcji musi być taka sama jak cena jednostkowa netto zamówienia podstawowego.
9) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.
10) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
11) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnego, jednostronnego oświadczenia (oświadczenia woli) drogą mailową w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
Komputer przenośny 14" - zamówienie w ramach opcji 7szt. - max wartość opcji brutto 24 500 PLN.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie sieciowe - szczegółowo opisany w załączniku 2 i 2A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową - szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SWZ i Formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) Przedmiotu Umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu urządzenia).
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, gdzie pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie, o braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, przy czym zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w zakresie uwzględniającym okres, w którym realizacja zamówienia nie była możliwa w związku z wystąpieniem „siły wyższej”
2) w przypadku, gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
3) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia objętego niniejszą Umową lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
4) jeżeli w związku z epidemią i wprowadzonymi ograniczeniami w życiu publicznym i gospodarczym w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, realizacja obowiązków wynikających z niniejszej Umowy będzie niemożliwa lub utrudniona z przyczyn niezależnych od stron, odpowiednio do okresu trwania tych okoliczności.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wysokości podatku VAT – jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających stawkę podatku VAT obejmującego Przedmiot Umowy. Zmiana możliwa jest jedynie w zakresie determinowanym zmianą stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kwoty brutto (kwota netto pozostaje bez zmian).
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę niniejszej Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Wszelkie istotne zmiany treści niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od przypadków przewidzianych powyżej, Strony mogą dokonać zmiany umowy na zasadach przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp, w szczególności gdy zmiana Umowy ma charakter nieistotny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.