eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w Sołectwie StrumianyOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w Sołectwie Strumiany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELICZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Warszawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 263 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wieliczka.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w Sołectwie Strumiany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a515c8a4-5375-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000400/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa rekreacyjno – edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu, oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal, jak również za pomocą poczty elektronicznej.
4. adresy:
- poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu
- ePUAPu: EPUAP:/y885h0evy6/skrytkaESP
- miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. - adres Zamawiającego na platformie EPUAP:/y885h0evy6/skrytkaESP- Nazwa odbiorcy (Zamawiającego) w EPUAP: URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE- adres poczty elektronicznej:
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania zarejestrowanego na miniportalu oraz ID
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adresu e-mail na które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit 4 tys. znaków), pozostałe
informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w punkcie 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce jest Pan Jace Krzyżaniak – Inspektor Ochrony Danych: iod@wieliczka.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) cześć dalsza klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 31 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.58.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w miejscowości Strumiany. Ze względu na ograniczone miejsce, koniecznym jest zarurowanie zlokalizowanego w dnie wąwozu rowu, a na powierzchni zasypu wykonanie ciągu pieszego. Zakres zamówienia dotyczy odcinka od przepustu pod ul. Ks. Kalemby (drogą powiatową nr 2038K) do przepustu pod ul. Stara Wieś (droga gminna), tj. na długości około 250m, w miejscowości Strumiany. Przedsięwzięcie realizowane jest na działkach ewid. nr 60/4, 67/6, 74 w obrębie Strumiany, gmina Wieliczka. Przy czym prace związane z zarurowaniem rowu prowadzone będą na działce nr 60/4. Na działkach nr 67/6 oraz 74 będą prowadzone prace dotyczące połączenia ciągu pieszego z istniejącą infrastrukturą. W wyniku przebudowy rowu, ilość odprowadzanych wód nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do stanu istniejącego. Przyjęte rozwiązania zapewniają zachowanie funkcji jakie pełni rów tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu drogi powiatowej nr 2038K (ul. Ks. Kalemby) oraz odprowadzenia wód gruntowych napływających do rowu.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- przebudowę koryta rowu na długości około 250m wraz z wykonaniem obustronnego drenażu.
- budowę ciągu pieszego na długości około 250m wraz z wykonaniem liniowych i punktowych odwodnień.
- przebudowę infrastruktury technicznej krzyżującej się z trasą rowu (teletechnika).
Budowa ciągu pieszego
Projektowany ciąg pieszy zostanie wykonany na zasypie rurociągu. Ciąg pieszy długości L=241m i szerokości B=3,0m wykonany zostanie z nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja ciągu pieszego typu KR1 zgodnie z typowymi konstrukcjami nawierzchni, dodatkowo wyposażony w obustronne obrzeża chodnikowe. Zarówno od strony ul. ks. Kalemby jak i od strony ul. Stara Wieś ciąg komunikacyjny połączony zostanie z istniejącymi placami utwardzonymi. Od strony ul. ks. Kalemby połączenie z placem poprzez zrównanie rzędnej ciągu pieszego z rzędną placu. Następnie ciąg pieszy wyposażony będzie w rampę o nachyleniu 6% sumarycznej długości 22,5m z trzema półtorametrowymi spocznikami. Rampa na całej długości od strony prawego brzegu, wyposażona będzie w barierę ochronną. Na pozostałym odcinku ciąg pieszy jest położony 1,6m ponad dnem rurociągu a spadek podłużny jego nawierzchni jest równoległy do spadku dna rurociągu. Połączenie ciągu pieszego z placem w rejonie ul. Stara Wieś jest w miejscu gdzie projektowana rzędna terenu zrównuje się z rzędną prawego brzegu, co pozwala na uzyskanie płynnego połączenia nawierzchni ciągu z placem.
W celu przechwycenia wód opadowych z powierzchni ciągu pieszego zaprojektowano osiem odwodnień liniowych, które poprzez studzienkę wyposażoną w osadnik, odprowadzają wodę do rurociągu. Dodatkowo od strony przepustu pod ul. ks. Kalemby, na lewym brzegu wąwozu, w miejscu gdzie przewidziano zrównanie rzędnej ciągu pieszego z wyższym z brzegów wąwozu (brzegiem prawym), zaprojektowano wodościek betonowy długości około L=35m. Wody z wodościeku, za pośrednictwem studzienki z osadnikiem, zostaną odprowadzone do rurociągu. Zaprojektowano również jedno odwodnienie punktowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego, kończącego ciąg pieszy. Odwodnienie punktowe będzie bezpośrednio włączone do rurociągu.
Przebudowa rowu
Sumaryczna długość zarurowanego odcinka rowu wynosi około 250m. Projektowany rurociąg wykonany będzie z rur dwuwarstwowych systemu K2-Kan z PP SN 8 o średnicy Ø1000mm na łącznej długości L=220,8m oraz o średnicy Ø600 na długości L=19,5m. Wyjątkiem będą odcinki łączące rurociąg z istniejącymi przepustami, gdzie zastosowane będą rury odpowiadające średnicą i materiałem przewodom w przepustach oraz ułożone ze spadkiem dna takim samym jak dla przepustów. Dzięki temu zachowane zostaną istniejące warunki przepływu. Odcinek pomiędzy wylotem z przepustu pod ul. ks. Kalemby a komorą betonową S1 zaprojektowano z rur betonowych Ø800mm, długości 3,4m. W celu połączenia projektowanej rury betonowej z rurą przewodową przepustu wykonane zostaną podkucia betonu wokół przewodu w wielkości pozwalającej na nasunięcie kielicha. Drugi koniec projektowanej rury wprowadzony zostanie do prefabrykowanej komory betonowej. W celu zagwarantowania szczelności połączeń, wykonane zostaną pierścienie uszczelniające lane z betonu, na początku i końcu rury. Pierścienie szerokości 0,5m i średnicy 1,4m. Odcinek łączący rurociąg z przepustem pod ul. Stara Wieś zaprojektowano z rury PP SN8 typ K2-Kan z Ø600mm, długości 4,2m i spadkiem 0,03, zgodnym ze spadkiem istniejącego przepustu. Projektowany rurociąg i rurę przewodową przepustu należy połączyć w sposób szczelny np. za pośrednictwem mufy i obejmy. Ze względu na zmienną średnicę przewodu, zmianę spadku dna oraz kierunku, rurociąg wyposażono w prefabrykowaną komorę betonową o wymiarach 1500x1500mm, siedem studzienek PP Ø1600mm oraz jedną studzienkę PP Ø1000mm. Na wyjściu ze studzienki S8 zaprojektowane dwie redukcje mimośrodowe przewodu, następujące po sobie, redukcja Ø1000/800 oraz Ø800/600.
W celu przechwycenia wód opadowych infiltrujących w grunt zasypu wąwozu, zapewnione będzie poprzez drenaże Ø100 w oplocie z geowłókniny, poprowadzone po obu stronach rurociągu. Dreny zostaną wpięte do najbliższej studzienki znajdującej się poniżej.
Przebudowa infrastruktury technicznej
Na trasie przebudowywanego rowu występują skrzyżowania z istniejącymi sieciami, tj. siecią teletechniczną i przyłączem kanalizacyjnym. Ze względu na głębokość posadowienia rurociągu i zastosowaną pod nim podbudowę konieczna jest przebudowa sieci teletechnicznej zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci. Zgodnie z zainwentaryzowanymi rzędnymi przyłącza kanalizacyjnego, przyłącz nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami, a jedynie krzyżuje się z nim, dlatego wystarczającym rozwiązaniem będzie dodatkowe zabezpieczenie przyłącza osłoną z połowy rury betonowej.
Projektowane zarurowanie rowu krzyżuje się z kablem telekomunikacyjnym doziemnym. Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem prefabrykowanego koryta (lub wykonywanego na mokro) należy w miejscu skrzyżowania odkopać w sposób ręczny istniejący kabel telekomunikacyjny i sprawdzić głębokość jego posadowienia oraz czy posiada zabezpieczenie w postaci rury osłonowej. Jeżeli głębokość ułożenia istniejącego kabla będzie spełniać warunek minimalnej odległości pionowej od dna projektowanego koryta to kabel pozostawić, pod warunkiem założenia rury osłonowej. Jeżeli wymagana odległość pionowa nie jest zachowana to należy wykonać przełożenie poprzez pogłębienie ułożenia istniejącego kabla pod zarurowaniem lub poprowadzenie go nad zarurowaniem, przy zachowaniu wymaganych odległości pionowych.
Istniejące wyloty z kanalizacji deszczowych, wyprowadzone na skarpach wąwozu, należy przedłużyć i wpiąć do projektowanego rurociągu.
Jeżeli zajdzie konieczność odcinkowej rozbiórki ogrodzenia w trakcie prowadzenia prac, po ich zakończeniu należy je odbudować.
Należy podkuć przyczółek wylotowy przepustu pod drogą powiatową, do rzędnej umożliwiającej wykonanie nawierzchni ciągu pieszego wraz z podbudową.
Łączna powierzchnia inwestycji wynosi 1 620m2, w tym powierzchnia zasypu rurociągu (1 560m2) oraz powierzchnia ciągu pieszego (800m2).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ oraz nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów. Najwyższa możliwa do uzyskania łączna ilość punktów to 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej
a) jedną robotę polegającą na wykonaniu rurociągu z rur o przekroju min. Ø500 o długości rurociągu co najmniej 100 m;
b) jedną robotę polegającą na wykonaniu ciągu komunikacyjnego (pieszego lub jezdnego) o nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2.
Wykonawca może wykazać wykonanie robót jak w pkt 16.1.4) lit. a) i b) w ramach jednej umowy (jednej roboty) lub w ramach dwóch odrębnych umów (robót).
Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 16.1.4. - Załącznik nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) kosztorys ofertowy - sporządzony w oparciu o załączony do SWZ przedmiar robót. Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego lub załączenie go z omyłkami nienadającymi się do poprawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy).
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. odpis z KRS, odpis CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 29 SWZ.
5) oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 16.1.5.2) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
6) wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 20.12.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp składa a każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
7. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie (np. Wykonawca A wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu rurociągu z rur o przekroju min. Ø500 o długości rurociągu co najmniej 100 m, z kolei Wykonawca B wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu ciągu komunikacyjnego (pieszego lub jezdnego) o nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2). W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób doświadczenia. W takim przypadku zastosowanie mają następujące postanowienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w pkt 8.2.5) SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziału lub zmiany podwykonawców,
3) zmiany kierownika budowy, oraz innych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę (np. choroba, utrata uprawnień, braku przynależności do stosownej Izby), pod warunkiem, iż nie będą to osoby o kwalifikacjach niższych niż wymagane w niniejszym postępowaniu,
4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużającego się wykonawstwa robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej (w tym m. in. niekorzystnych warunków atmosferycznych),
5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),
6) zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody,
7) zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,
8) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiałów wskazanych przez Zamawiającego),
9) na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości,
10) zmiany warunków finansowania,
11) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,
12) zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
13) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych,
15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi,
16) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,
17) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia oraz sprzęt),
18) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
19) dopuszczalne są wszelkie zmiany które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
20) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.
21) Wystąpienia czynników zewnętrznych określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.