eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › PRZEBUDOWA BUDYNKU OBEJMUJĄCA ZMIANĘ KONSTRUKCJI DACHU ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI BUDYNKU W RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKUOgłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BUDYNKU OBEJMUJĄCA ZMIANĘ KONSTRUKCJI DACHU ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI BUDYNKU W RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030182650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WARSZAWSKA 18

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 3444160

1.5.8.) Numer faksu: 83 3437639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pssebp.internetdsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OBEJMUJĄCA ZMIANĘ KONSTRUKCJI DACHU ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI BUDYNKU W RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20369979-1713-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00082813/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku obejmująca zmianę konstrukcji dachu ze zmianą wysokości budynku w ramach zadania "Przebudowa dachu w budynku"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20369979-1713-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pssebialapodlaska.bip.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: MAKSYMALNY ROZMIAR PLIKÓW PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM DEDYKOWANEGO FORMULARZA DO ZŁOŻENIA, ZMIANY, WYCOFANIA OFERT LUB WNIOSKU WYNOSI 150 MB. PLIKI MUSZĄ BYĆ PRZESŁANE W FORMIE ZASZYFROWANEJ, ZABEZPIECZONEJ HASŁEM, W FORMACIE 7ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ W CELU PROWADZENIA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZAWARCIA UMOWY, A PODSTAWĄ PRAWNĄ ICH PRZETWARZANIA JEST OBOWIĄZEK PRAWNY STOSOWANIA SFORMALIZOWANYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA ZAMAWIAJĄCYM.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W ZAKRESIE ZMIANY KONSTRUKCJI FRAGMENTU DACHU, A TAKŻE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 18. OBEJMUJE ON PRZEBUDOWĘ KONSTRUKCJI DACHOWEJ I JEJ WZMOCNIENIE NAD GŁÓWNĄ BRYŁĄ BUDYNKU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIUM:
CENA OFERTY - 60%
OKRES GWARANCJI - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp, spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

PRZYSTĘPUJĄC DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA KAŻDY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WNIEŚĆ WADIUM W WYSOKOŚCI - 6.000 ZŁ. PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ UL. WARSZAWSKA 18

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.