eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mordy › Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mordy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Mordy

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 6415402

1.5.8.) Numer faksu: (25) 6415115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mordy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mordy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43e2c84d-5369-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002926/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.mordy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.mordy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia, środki dowodowe i inne dokumenty Wykonawcy sporządzają pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym złożenie ofert, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://pzp.mordy.pl
zwanej dalej Platformą ZP. Instrukcja zakładania konta na Platformie ZP, Instrukcja korzystania z Platformy ZP, oraz Regulamin korzystania z Platformy ZP są zamieszone pod adresem https://pzp.mordy.pl/#/help.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy ZP. Przed przystąpieniem do składania ofert wykonawca powinien uzupełnić strefę wykonawcy prawidłowymi danymi firmy.
3. Korzystanie z Platformy ZP jest bezpłatne.
4. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Opera
2) Konto poczty elektronicznej
3) Dostęp do Internetu
4) Zainstalowana przeglądarka plików .pdf (np. Acrobat Reader)
5) Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
6) Dozwolone formaty załączników:
.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
7) Oferta i dokumenty o których mowa w pkt 1 powinny zostać sporządzone i podpisane w sposób wskazany w pkt 1, przed przesłaniem ich za pomocą Platformy ZP.
8) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL automatycznie za pośrednictwem Platformy ZP. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ZP ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania ofert, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym.
5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy ZP. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje przepisów art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
7. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z postępowaniem była opatrzona znakiem postępowania, tj. IN.271.22.2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, tel. (25)-641-54-02, e-mail: sekretariat@mordy.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Zalewski, e-mail iod@mordy.pl, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm), dalej ustawy Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym ww. przepisach, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej czynnej na potrzeby Miasta i Gminy Mordy do punktów poboru energii (dalej PPE) wymienionych w „Zestawieniu punktów poboru energii” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, polegające na sprzedaży przez Wykonawcę energii elektrycznej czynnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami jakościowymi obsługi odbiorców.
2. Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej czynnej w 2022 roku wynosi odpowiednio:
a) dla taryfy C11o - 112 854 kWh,
b) dla taryfy C11 - 66 224 kWh,
c) dla taryfy C12a - 83 154 kWh
d) dla taryfy B21 - 154 842 kWh
e) dla taryfy G11 – 197 kWh,
to jest łącznie dla wszystkich punktów poboru energii 417 271 kWh.
3. Zestawienie punktów poboru energii (Załącznik nr 1 do SWZ) stanowią odpowiednio:
a) Tabela 1.1. - Oświetlenie uliczne - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy;
b) Tabela 1.2. - Pozostałe obiekty - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy;
c) Tabela 1.3. - Obiekty ZO w Mordach - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Zespół Oświatowy w Mordach, ul. Kilińskiego 13, 08-140 Mordy;
d) Tabela 1.4 - Obiekty SP w Radzikowie Wielkim - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim, ul. Szkolna 5, Radzików Wielki, 08-140 Mordy.
4. Wskazane w pkt 2 oraz w kolumnie 14 „Zestawienia punktów poboru energii” prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy dla poszczególnych PPE są wartościami szacunkowymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowych roszczeń z tytułu takich zmian.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości punktów PPE (w zakresie nie większym niż +/- 5%) w przypadku zmian w infrastrukturze technicznej lub zmian organizacyjnych lub prawnych , których nie można było wcześniej przewidzieć. Umowa na dostawę energii elektrycznej obejmować będzie dostawy energii elektrycznej do ewentualnych nowych podłączeń Zamawiającego do sieci OSD, jeśli wystąpi taka konieczność.
6. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do PPE objętych przedmiotem zamówienia. Odczyty wskazań liczników dokonywane są w okresach miesięcznych. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Okres wypowiedzenia dla umów kompleksowych wynosi 3 miesiące. Zamawiający nie posiada zawartych umów lojalnościowych.
7. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) dla wszystkich punktów poboru energii Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa. Zamawiający posiada umowy na dystrybucję energii elektrycznej z wyżej wymienionym OSD.
8. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej, dla PPE które podlegały już zmianie sprzedawcy, jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk, na podstawie umowy sprzedaży obowiązującej do dnia 31.12.2021 r. Natomiast dla PPE dla których Zamawiający posiada umowy kompleksowe (pierwsza zmiana sprzedawcy) sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów - Oddział w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.
9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać zawartą generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD PGE Dystrybucja S.A.
10. Wybrany Wykonawca (sprzedawca energii elektrycznej) zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Częścią XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa), chyba że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
2. W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidziane we wzorze umowy stanowiącym w Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.mordy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.