eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mordy › Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2021-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mordy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Mordy

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 6415402

1.5.8.) Numer faksu: (25) 6415115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mordy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mordy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.mordy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43e2c84d-5369-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002926/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296775/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.22.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 208635,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej czynnej na potrzeby Miasta i Gminy Mordy do punktów poboru energii (dalej PPE) wymienionych w „Zestawieniu punktów poboru energii” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, polegające na sprzedaży przez Wykonawcę energii elektrycznej czynnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami jakościowymi obsługi odbiorców.
2. Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej czynnej w 2022 roku wynosi odpowiednio:
a) dla taryfy C11o - 112 854 kWh,
b) dla taryfy C11 - 66 224 kWh,
c) dla taryfy C12a - 83 154 kWh
d) dla taryfy B21 - 154 842 kWh
e) dla taryfy G11 – 197 kWh,
to jest łącznie dla wszystkich punktów poboru energii 417 271 kWh.
3. Zestawienie punktów poboru energii (Załącznik nr 1 do SWZ) stanowią odpowiednio:
a) Tabela 1.1. - Oświetlenie uliczne - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy;
b) Tabela 1.2. - Pozostałe obiekty - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy;
c) Tabela 1.3. - Obiekty ZO w Mordach - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Zespół Oświatowy w Mordach, ul. Kilińskiego 13, 08-140 Mordy;
d) Tabela 1.4 - Obiekty SP w Radzikowie Wielkim - obejmująca PPE dla których odbiorcą jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim, ul. Szkolna 5, Radzików Wielki, 08-140 Mordy.
4. Wskazane w pkt 2 oraz w kolumnie 14 „Zestawienia punktów poboru energii” prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy dla poszczególnych PPE są wartościami szacunkowymi. Rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowych roszczeń z tytułu takich zmian.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości punktów PPE (w zakresie nie większym niż +/- 5%) w przypadku zmian w infrastrukturze technicznej lub zmian organizacyjnych lub prawnych , których nie można było wcześniej przewidzieć. Umowa na dostawę energii elektrycznej obejmować będzie dostawy energii elektrycznej do ewentualnych nowych podłączeń Zamawiającego do sieci OSD, jeśli wystąpi taka konieczność.
6. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do PPE objętych przedmiotem zamówienia. Odczyty wskazań liczników dokonywane są w okresach miesięcznych. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Okres wypowiedzenia dla umów kompleksowych wynosi 3 miesiące. Zamawiający nie posiada zawartych umów lojalnościowych.
7. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) dla wszystkich punktów poboru energii Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa. Zamawiający posiada umowy na dystrybucję energii elektrycznej z wyżej wymienionym OSD.
8. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej, dla PPE które podlegały już zmianie sprzedawcy, jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk, na podstawie umowy sprzedaży obowiązującej do dnia 31.12.2021 r. Natomiast dla PPE dla których Zamawiający posiada umowy kompleksowe (pierwsza zmiana sprzedawcy) sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów - Oddział w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.
9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać zawartą generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD PGE Dystrybucja S.A.
10. Wybrany Wykonawca (sprzedawca energii elektrycznej) zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.