eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zaprojektowanie i budowa instalacji strukturalnej w VII LO i SP 6 w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa instalacji strukturalnej w VII LO i SP 6 w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381754873

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 13 lok. 7U

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-062

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cui.bialystok.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.cui.bialystok.pl/zamowieniapubliczne/zaprojektowanie-i-budowa-instalacji-strukturalnej-w-vii-lo-i-sp-6-w-bialymstoku-1.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wdrażanie i utrzymanie systemów informatyczych, budowa i administrowanie sieci teleinformatycznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa instalacji strukturalnej w VII LO i SP 6 w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1281ce3-fb84-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028282/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie prac instalacyjnych w budynkach szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239468/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUI-VII.271.1.32.2022.AA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 331000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i budowa instalacji strukturalnej i zasilającej w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wierzbowej 7 w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1.1. do SWZ - „Program Funkcjonalno-Użytkowy instalacji strukturalnej i dedykowanej instalacji zasilającej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 7 w Białymstoku przy ul. Wierzbowej 7” oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w obiektach czynnych. Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną konieczność zachowania ciszy oraz pracy zmianowej. Zamawiający, zgodnie z zapisami Programów funkcjonalno-użytkowych, będzie wymagał od Wykonawcy udzielenia co najmniej 25-letniej gwarancji reasekurowanej przez producenta okablowania na system okablowania strukturalnego. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji na cały przedmiot zamówienia, określonej w umowie, punktowanej w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdz. XIX SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 236000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i budowa instalacji strukturalnej i zasilającej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Wesołej 11A w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku Nr 1.2 do SWZ - „Program Funkcjonalno-Użytkowy instalacji strukturalnej i dedykowanej instalacji zasilającej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Białymstoku przy ul. Wesołej 11A”; oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w obiektach czynnych. Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną konieczność zachowania ciszy oraz pracy zmianowej. Zamawiający, zgodnie z zapisami Programów funkcjonalno-użytkowych, będzie wymagał od Wykonawcy udzielenia co najmniej 25-letniej gwarancji reasekurowanej przez producenta okablowania na system okablowania strukturalnego. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji na cały przedmiot zamówienia, określonej w umowie, punktowanej w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdz. XIX SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 95000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 271830,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 473550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 271830,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAKRO-TECH Kamil Romanowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 542 260 6986

7.3.3) Ulica: Orląt Lwowskich

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-698

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271830,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 105780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAKRO-TECH Kamil Romanowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 542 260 6986

7.3.3) Ulica: Orląt Lwowskich

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-698

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.