eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ, KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.Ogłoszenie z dnia 2023-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ, KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO
IM. JANA KIEPURY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140151727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Goplańska 42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-954

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mteatr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mteatr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3766fc6b-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ, KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO
IM. JANA KIEPURY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3766fc6b-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00296160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045872/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury przez okres 24 miesięcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252726

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/03/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 438321,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie swym zakresem obejmuje ochronę mienia oraz osób znajdujących się na terenie obiektu, jakim jest MTM/Kino Praha, pozostającym w użytkowaniu Zamawiającego na działce gruntowej nr ew. 40/1, 40/2, 39 z obrębu 4–15-03 przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: WA3M/00432700/2 oraz WA3M/00212512, w skład którego wchodzą:
1) pomieszczenia obiektu MTM/Kina Praha, w których zamawiający świadczy usługi kulturalne: teatralne i kinowe oraz gastronomiczne tj.: parter, hol wejściowy, w którym znajduje się także stacjonarny punkt kasowy, piętro obejmujące foyer, gdzie jest prowadzona działalność gastronomiczna, 2 sale kinowe (przy czym tylko jedna jest kinem; druga garderobą
i zapleczem technicznym dla teatru; trzecia salą teatralną), szatnia;
2) dodatkowe pomieszczenia techniczne, stanowiące zaplecze sal kinowych oraz teatralnych (projektornia kinowa, toalety, serwerownia);
3) pomieszczenia biurowe.

Łączna powierzchnia chronionych pomieszczeń wynosi 1876,18m2, a liczba osób które jednocześnie może przebywać w tych w pomieszczeniach wynosi 600.

Świadczone usługi będą odbywały się w systemie ciągłym, tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia przez pracownika ochrony posiadającego, odpowiednie do zakresu wykonywanych zadań kwalifikacje, spełniającego określone wymagania zdrowotne, umundurowanego oraz wyposażonego w identyfikator.
Zamawiający przewiduje konieczność realizacji zamówienia w następującym zakresie:
 stałe stanowisko ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia znajdujących się na terenie nieruchomości Kino Praha, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
 stałe stanowisko ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia znajdujących się na terenie nieruchomości Kino Praha, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - Całkowita liczba godzin świadczonych usług wynosi 13 176 godzin (12 miesięcy x 1098 godzin).
 Liczba pracowników: 2 osoby = 1 os. na 24h dyżuru; 1 os. na 12h dyżuru w godz. 10:00-22:00.
Dyżury powinny być świadczone jedynie przez pracowników kwalifikowanych.
Zamawiający, ze względu na charakter zamówienia, nie dopuszcza do wykonywania czynności osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wykonawca powinien zapewnić stały dyżur 1 grupy interwencyjnej = dwóch uzbrojonych pracowników (zgodnie z odpowiednimi przepisami).
Wykonawcy powinni przedstawić cenę ofertową uwzględniającą podwyżkę wynagrodzenia minimalnego wprowadzaną od 1 lipca 2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

98341140-8 - Usługi dozorowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 517310,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 517310,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 517310,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Aspekt sp. zoo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142734143

7.3.3) Ulica: Gwiaździsta 15a lok. 400

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-651

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Działania grup interwencyjnych - podwykonawca nie został określony przy składaniu ofert.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 517310,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. . Dz. U. z 2022 poz.1510 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy grupy interwencyjnej Wykonawcy.
2. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Brak podziału wynika z konieczności zapewnienia kompleksowej obsługi ochrony, z zachowaniem jednolitego umundurowania i wsparcia patrolu interwencyjnego. Powierzenie usług ochrony kilku podmiotom spowodowałoby zwiększone trudności
z realizacją i nadzorem nad realizacją zamówieniem, brak spójności umundurowania, brak współdziałania ochrony w ramach wszystkich obiektów oraz wzrost kosztów realizacji zamówienia poprzez konieczność zapewnienia niezależnych patroli interwencyjnych przez każdego z wykonawców.
3. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert określając w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - zgodnie z art. 246 ust.2 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.