eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ, KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ, KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO
IM. JANA KIEPURY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140151727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Goplańska 42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-954

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mteatr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mteatr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ, KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO
IM. JANA KIEPURY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3766fc6b-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045872/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury przez okres 24 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3766fc6b-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3766fc6b-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3.Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-3766fc6b-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Wykonawca składa ofertę przez platformę ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie ul. Goplańska 42.
• w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres: 02- 954 Warszawa, ul. Goplańska 42 z dopiskiem „IOD”.
• dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z:
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.; dalej także jako „pzp”),
• rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415)
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.)
• dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; dane udostępniane są w oparciu o przepis art. 18 oraz 74 pzp; ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, gdy jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust. 5 pzp; odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być też podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub inne porozumienia w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie przekazywania i archiwizacji danych;
• dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem wzięcia w nim udziału w zależności od przedmiotu zamówienia, administrator może żądać ich podania na podstawie ustawy pzp oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w szczególności aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 ze zm.),
• dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu;
• w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. w państwach trzecich, z zastrzeżeniem ograniczenia dostępu do danych w szczególnych przypadkach, gdy jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust. 5 pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: (1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, (2) do sprostowania danych, (3) do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; (4) do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, (5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – gdy dotyczy, (6) do przenoszenia danych, (7) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), (8) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – gdy dotyczy;
• źródłem pochodzenia danych może być odpowiednio: (1) bezpośrednio osoba, której dane dotyczą, lub (2) Wykonawca; w przypadku, gdy źródłem pochodzenia danych jest Wykonawca, którego dane osobowe bezpośrednio nie dotyczą, administrator informuje, że kategorie odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane, obejmuje dokumentacja przedłożona przez Wykonawcę na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia.
• Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/03/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie swym zakresem obejmuje ochronę mienia oraz osób znajdujących się na terenie obiektu, jakim jest MTM/Kino Praha, pozostającym w użytkowaniu Zamawiającego na działce gruntowej nr ew. 40/1, 40/2, 39 z obrębu 4–15-03 przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: WA3M/00432700/2 oraz WA3M/00212512, w skład którego wchodzą:
1) pomieszczenia obiektu MTM/Kina Praha, w których zamawiający świadczy usługi kulturalne: teatralne i kinowe oraz gastronomiczne tj.: parter, hol wejściowy, w którym znajduje się także stacjonarny punkt kasowy, piętro obejmujące foyer, gdzie jest prowadzona działalność gastronomiczna, 2 sale kinowe (przy czym tylko jedna jest kinem; druga garderobą
i zapleczem technicznym dla teatru; trzecia salą teatralną), szatnia;
2) dodatkowe pomieszczenia techniczne, stanowiące zaplecze sal kinowych oraz teatralnych (projektornia kinowa, toalety, serwerownia);
3) pomieszczenia biurowe.

Łączna powierzchnia chronionych pomieszczeń wynosi 1876,18m2, a liczba osób które jednocześnie może przebywać w tych w pomieszczeniach wynosi 600.

Świadczone usługi będą odbywały się w systemie ciągłym, tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia przez pracownika ochrony posiadającego, odpowiednie do zakresu wykonywanych zadań kwalifikacje, spełniającego określone wymagania zdrowotne, umundurowanego oraz wyposażonego w identyfikator.
Zamawiający przewiduje konieczność realizacji zamówienia w następującym zakresie:
 stałe stanowisko ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia znajdujących się na terenie nieruchomości Kino Praha, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - 1098 godzin w ciągu realizacji umowy,
 Liczba pracowników: 2 osoby = 1 os. na 24h dyżuru; 1 os. na 12h dyżuru w godz. 10:00-22:00.
Dyżury powinny być świadczone jedynie przez pracowników kwalifikowanych.
Zamawiający, ze względu na charakter zamówienia, nie dopuszcza do wykonywania czynności osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wykonawca powinien zapewnić stały dyżur 1 grupy interwencyjnej = dwóch uzbrojonych pracowników (zgodnie z odpowiednimi przepisami).
Wykonawcy powinni przedstawić cenę ofertową uwzględniającą podwyżkę wynagrodzenia minimalnego wprowadzaną od 1 lipca 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru oferty:
Cena – 100% (najniższa cena = 100 punktów).
Zgodnie z art. 246 ust.2 Ustawy w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert tj. w tym przypadku oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca posiadał niezbędną do wykonania zamówienia, ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie zrealizował lub w przypadku świadczeń trwających również realizuje dwa zamówienia dotyczące ochrony mienia i osób w budynkach użyteczności publicznej pełniących funkcje kulturalne np.: domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe polegające na całodobowej ochronie czynnego i funkcjonującego obiektu prowadzącego repertuarowe przedstawienia lub inne wydarzenia kulturalne z salą widowiskową z co najmniej 150 stałymi miejscami dla widzów o wartości łącznej obu zamówień nie mniejszej niż 400 000 zł netto. Zamówienia, o których mowa powyżej powinny być świadczone w sposób stały w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy (okres świadczenia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 pzp (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać następujące wymagania:
a) gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę postępowania, termin ważności wadium;
b) gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);
c) do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie.
6. W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
69 1020 1026 0000 1402 0205 5796 prowadzony w PKO BP podając w tytule przelewu „Wadium w postępowaniu TP/03/23".
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, środki pieniężne muszą znaleźć się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności:
a) zmiany osób upoważnionych do realizacji Umowy. Nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SWZ. Po przekazaniu obiektu każda zmiana pracownika będzie wymagała zgody Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usługi zaktualizowany załącznik nr 4 do umowy, tj. wykaz pracowników, załączając dodatkowo kserokopię legitymacji nowego pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o niekaralności pracownika. Zmiana wykazu osób nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy;
b) zmianę podwykonawcy, o ile Wykonawca powierzy część zamówienia do realizacji podwykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy.
3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 6 ust.1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2207), wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie proporcjonalnie do aktualnie obowiązujących przepisów, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie proporcjonalnie do aktualnie obowiązujących przepisów.
5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(t.j Dz. U. 2023 poz. 46), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w trybie art. 455 ust.2 pzp.
8. Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie proporcjonalnie do aktualnie obowiązujących przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty będą składane za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1, Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. . Dz. U. z 2022 poz.1510 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy grupy interwencyjnej Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Brak podziału wynika z konieczności zapewnienia kompleksowej obsługi ochrony,
z zachowaniem jednolitego umundurowania i wsparcia patrolu interwencyjnego. Powierzenie usług ochrony kilku podmiotom spowodowałoby zwiększone trudności z realizacją i nadzorem nad realizacją zamówieniem, brak spójności umundurowania, brak współdziałania ochrony w ramach wszystkich obiektów oraz wzrost kosztów realizacji zamówienia poprzez konieczność zapewnienia niezależnych patroli interwencyjnych przez każdego z wykonawców.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert określając w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - zgodnie z art. 246 ust.2 PZP.
5. Zgodnie z art. 131 ust. 2 Ustawy, Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 12 czerwca 2023 r. na godzinę 16:00. Wizja lokalna jest obligatoryjna. Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalnej
w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 Ustawy. Przedstawiciele Wykonawców powinni stawić się punktualnie przed rozpoczęciem wizji lokalnej w wyznaczonym miejscu, tj. w obiekcie Kina Praha w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26. Z przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (podpisany przez uczestników wizji lokalnej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.