eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu audytu, kontroli zarządczej, neuromarketingu, proaktywności dla pracowników Akademii Nauk Stosowanych w ElbląguOgłoszenie z dnia 2023-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu audytu, kontroli zarządczej, neuromarketingu, proaktywności dla pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170711628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polska 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ans-elblag.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4c483da-fe0c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu audytu, kontroli zarządczej, neuromarketingu, proaktywności dla pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4c483da-fe0c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00296003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118441/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne z zakresu bezpieczeństwa, analizy danych, rachunkowości, neuromarketingu, audytu

1.3.16 Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze z zakresu kompetencji miękkich w tym m.in. asertywności, aktywnego słuchania, delegowania zadań

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy: POWR.03.05.00-00.Z103/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238162

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/17/1013/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 31400 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu Analizy ryzyka w audycie i kontroli oraz Kontroli zarządczej i zarzadzania ryzykiem dla kadry dydaktycznej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu:
a) Analizy ryzyka w audycie i kontroli dla 1 osoby kadry dydaktycznej Zamawiającego,
b) Kontroli zarządczej i zarzadzania ryzykiem dla 1 osoby kadry dydaktycznej Zamawiającego.
2) Szczegółowy zakres w tym organizacja i zakres szkolenia, szacunkowa liczba uczestników oraz godziny szkoleniowe określony został w OPZ (Załącznik Nr 2).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80532000-2 - Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

4.5.5.) Wartość części: 2000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu Neuromarketingu dla kadry dydaktycznej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Neuromarketingu dla 1 osoby kadry dydaktycznej Zamawiającego.
2) Szczegółowy zakres w tym organizacja i zakres szkolenia, szacunkowa liczba uczestników oraz godzin szkoleniowych określony został w OPZ (Załącznik Nr 2).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 550 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu Raportowania i analizy danych dla kadry dydaktycznej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Raportowania i analizy danych dla 1 osoby kadry dydaktycznej Zamawiającego.
2) Szczegółowy zakres w tym organizacja i zakres szkolenia, szacunkowa liczba uczestników oraz godzin szkoleniowych określony został w OPZ (Załącznik Nr 2).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80532000-2 - Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

4.5.5.) Wartość części: 2650 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu Proaktywności dla pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Proaktywności dla pracowników dla min. 20 pracowników kadry dydaktycznej Zamawiającego +/-2 os. tj. max. 22 pracowników Zamawiającego.
2) Szczegółowy zakres Proaktywności w tym organizacja i zakres szkolenia, szacunkowa liczba uczestników oraz godzin szkoleniowych określony został w OPZ (Załącznik Nr 2).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 26200 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej, Wykonawcy FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ o wartości 18 000,00 zł przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 2 000,00 zł. Nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18000 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej, Wykonawcy ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER PELCZAR SP.J. ul. Czyżówka 14, lok 09, 30-526 Kraków o wartości 7 740,00 zł przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 550,00 zł. Nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7740 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11000 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z odstąpieniem od zawarcia przedmiotowej umowy przez firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER PELCZAR SP.J., ul. Czyżówka 14, lok 09, 30-526 Kraków w dniu 28-06-2023 r., Zamawiający działając na podstawie art. 263 PZP dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu.
Cena oferty najkorzystniejszej, Wykonawcy FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Ogrodowa 4 34-400 Nowy Targ o wartości 24 980,00 zł przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 5 870,00 zł. Nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5870 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24980 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24266 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24266 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER PELCZAR SP.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350497506

7.3.3) Ulica: Czyżówka 14, lok 09

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-526

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24266 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.