eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wa豚rzych › Remont prosektorium dla obiekt闚 szpitalnych przy ulicy Batorego i Soko這wskiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko這wskiego w Wa豚rzychu



Og這szenie z dnia 2022-08-08

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont prosektorium dla obiekt闚 szpitalnych przy ulicy Batorego i Soko這wskiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko這wskiego w Wa豚rzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Soko這wskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Soko這wskiego 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wa豚rzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont prosektorium dla obiekt闚 szpitalnych przy ulicy Batorego i Soko這wskiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko這wskiego w Wa豚rzychu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5f51f3f2-16ed-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00295508

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00064382/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Remont prosektorium dla obiekt闚 szpitalnych przy ul. Soko這wskiego i Batorego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne umo磧iwiaj帷e korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przegl康arka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dost瘼nej wersji, z w陰czon obs逝g j瞛yka Javascript, akceptuj帷a pliki typu „cookies” oraz 陰cze internetowe o przepustowo軼i co najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo軼i ekranu 1024x768 pikseli.
2. W celu za這瞠nia Konta U篡tkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez U篡tkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Wyst瘼uje limit obj皻o軼i plik闚 lub spakowanych folder闚 w zakresie ca貫j oferty do ilo軼i 10 plik闚 lub spakowanych folder闚 przy maksymalnej wielko軼i 150 MB.
4. Sk豉daj帷 ofert zaleca si zaplanowanie z這瞠nia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zd捫y w terminie przewidzianym na jej z這瞠nie w przypadku si造 wy窺zej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne zwi您ane z brakiem np. aktualnej przegl康arki, itp.
Wi璚ej informacji na temat wymaga technicznych i organizacyjnych sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje sie w Instrukcji dla wykonawc闚 platformazakupowa.pl oraz Regulaminie platformazakupowa.pl, stanowi帷ych Za陰cznik nr 10 i 10a do SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, 瞠:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zwi您ku z przeprowadzaniem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia na „Remont prosektorium dla obiekt闚 szpitalnych przy ulicy Batorego i Soko這wskiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko這wskiego w Wa豚rzychu” - Zp/37/TP/22 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Soko這wskiego w Wa豚rzychu ul. Soko這wskiego 4, 58-309 Wa豚rzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
1. Informujemy, 瞠 Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt mo磧iwy jest za po鈔ednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osob zast瘼uj帷 IODO, kontakt za po鈔ednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wype軟ienie obowi您k闚 prawnych ci捫帷ych na jednostkach sektora finans闚 publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego: „Remont prosektorium dla obiekt闚 szpitalnych przy ulicy Batorego i Soko這wskiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko這wskiego w Wa豚rzychu” - Zp/37/TP/22 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019r. Prawo zam闚ie publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z p騧n. zm.). Przes豉nk legalizuj帷 przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyj徠kowych przypadkach w tym samym celu b璠ziemy r闚nie przetwarza dane osobowe dotycz帷e wyrok闚 skazuj帷ych lub narusze prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w zwi您ku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wy瞠j ustawy. Przes豉nk legalizuj帷 przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10........ w zwi您ku z ograniczon ilo軼i znak闚 dalsze szczeg馧owe informacje znajduj si w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/37/TP/22

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest remont prosektorium dla obiekt闚 szpitalnych przy ulicy Batorego i Soko這wskiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko這wskiego w Wa豚rzychu.
Zakres prac obj皻ych przedmiotem zam闚ienia oraz wymagania Zamawiaj帷ego zosta造 szczeg馧owo wskazane w ni瞠j wymienionych za陰cznikach, b璠帷e integralnymi cz窷ciami SWZ:
1) Za陰cznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zam闚ienia
2) Za陰cznik nr 1b do SWZ – Dokumentacja projektowa
2) Za陰cznik nr 1c do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob鏒 (Specjalno嗆 budowlana)
3) Za陰cznik nr 1d do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob鏒 (Specjalno嗆 – instalacje sanitarne)
4) Za陰cznik nr 1e do SWZ – Przedmiar
Przygotowuj帷 ofert, Wykonawca winien dok豉dnie zapozna si z zawarto軼i wszystkich dokument闚 sk豉daj帷ych si na dokumentacj zam闚ienia, kt鏎 nale篡 odczytywa wraz z modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj帷ego w trakcie trwania post瘼owania.

Z uwagi na fakt prowadzenia rob鏒 w czynnym obiekcie zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 wykonawca przed przyst徙ieniem do wykonywania rob鏒 obj皻ych zam闚ieniem jest zobowi您any do opracowania i dostarczenia zamawiaj帷emu harmonogramu realizacji rob鏒. Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 harmonogram realizacji rob鏒 wykonawca zobowi您any jest uzgodni z Kierownikiem Dzia逝 Obs逝gi Szpitala przed rozpocz璚iem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji rob鏒 nie powodowa nadmiernych uci捫liwo軼i dla pacjent闚 jak i funkcjonowania pracy Szpitala.

Zamawiaj帷y zastrzega, i roboty budowlane b璠帷e przedmiotem niniejszego post瘼owania s
przeznaczone do u篡tku przez osoby fizyczne w tym pracownik闚 zamawiaj帷ego w zwi您ku, z czym
wymaga wykonania rob鏒 z uwzgl璠nieniem wymaga w zakresie dost瘼no軼i dla potrzeb wszystkich
u篡tkownik闚, w tym zapewnienia dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych.

Informacje dodatkowe :

1) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre郵onego w ofercie zobowi您any jest do wykonania i oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia rob鏒 na czas ich realizacji i zapewni bezpieczne doj軼ie i dojazd do terenu rob鏒 jak i do obiektu, kt鏎y jest przedmiotem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego. Odzia造 szpitalne mieszcz帷e si w obiekcie b璠帷ym przedmiotem zam闚ienia, b璠 w trakcie prowadzonych prac prowadzi swoj normaln dzia豉lno嗆. Wykonawca musi dostosowa swoje prace pod wzgl璠em bezpiecze雟twa, mo磧iwo軼i wykonywania obowi您k闚 przez personel szpitala oraz pacjent闚.
2) W ramach niniejszego zam闚ienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany b璠zie do:
a) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze郾ia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennik闚 budowy, monta簑 i rozbi鏎ki (Dz.U.2021.1686 z dnia 2021.09.14) oraz do ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p騧n. zm.) art. 45 b).
b) ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia rob鏒, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami
c) wygrodzenie miejsca realizacji rob鏒 w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y dost瘼 os鏏 trzecich,
d) zapewnienia zgodnych z przepisami prawa warunk闚 bhp i ppo.,
e) w przypadku korzystania z podwykonawc闚 koordynowania rob鏒 podwykonawc闚, ponosz帷 za nie pe軟 odpowiedzialno嗆,
f) zapewnienia prawid這wego prowadzenia dokumentacji budowy,
g) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porz康ku i dyscypliny pracy,
h) zagwarantowania przy realizacji zam闚ienia, aby wszystkie materia造 u篡te do wykonania przedmiotu umowy posiada造 dopuszczenie do obrotu oraz w豉軼iwe deklaracje zgodno軼i lub certyfikaty zgodno軼i z obowi您uj帷ymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty na 膨danie Zamawiaj帷ego dostarczy przy odbiorze ko鎍owym. Wyklucza si monta jakichkolwiek materia堯w i sprz皻u nie posiadaj帷ych wa積ych certyfikat闚,
i) przywr鏂enia nale篡tego stanu i porz康ku terenu budowy, a tak瞠 (w razie z korzystania) dr鏬, nieruchomo軼i, urz康ze, obiekt闚 itp., kt鏎e Wykonawca naruszy przy wykonywaniu przedmiotu zam闚ienia,
j) dostarczenia Zamawiaj帷emu, przed podpisaniem umowy, o鈍iadczenia o podj璚iu obowi您k闚 Kierownika budowy i Kierownika rob鏒 oraz uwierzytelnionych kopii za鈍iadcze w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego potwierdzaj帷ych wpis w/w os鏏 na list cz這nk闚 tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnie budowlanych,
k) dostarczenia Zamawiaj帷emu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.
l) dbania o porz康ek na terenie budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nale篡tym stanie i porz康ku oraz w stanie wolnym od przeszk鏚 komunikacyjnych,
m) zabezpieczenia instalacji urz康ze i obiekt闚 na terenie budowy i w jego bezpo鈔ednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob鏒,
n) dostarczania gwarancji producent闚 dla zamontowanych urz康ze i sprz皻u, w przypadku, gdy gwarancja producenta jest d逝窺za ni okres gwarancji i r瘯ojmi udzielony przez Wykonawc rob鏒,
o) przeprowadzenia pr鏏, pomiar闚, sprawdze i odbior闚 przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob鏒 budowlano – monta穎wych,
p) wykonania na w豉sny koszt odkrywki element闚 rob鏒 budz帷ych w徠pliwo嗆 w celu sprawdzenia jako軼i ich wykonania, je瞠li wykonanie tych rob鏒 nie zosta這 zg這szone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
r) przestrzegania jako wytwarzaj帷y odpady przepis闚 prawnych wynikaj帷ych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 鈔odowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 – tekst jednolity z p騧. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1648 z p騧. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowi您ek w pierwszej kolejno軼i poddania odpad闚 budowlanych odzyskowi, a je瞠li z przyczyn technologicznych jest on niemo磧iwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowi您any jest do przekazania powsta造ch odpad闚 do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowi您any jest udokumentowa Zamawiaj帷emu spos鏏 gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru ko鎍owego przedmiotu zam闚ienia.
3) Za豉twienie wszystkich formalno軼i i koszt闚 zwi您anych z wykonaniem przedmiotu zam闚ienia le篡 po stronie Wykonawcy rob鏒.
4) Wymagania dotycz帷e rob鏒 – wszystkie prace winny by zrealizowane zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, obowi您uj帷ymi normami, warunkami technicznymi i sztuk budowlan, przepisami bhp, ppo. z zalecaniami Inspektora Nadzoru Zamawiaj帷ego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a tak瞠 z pozosta造mi za陰cznikami.
5) W trakcie realizacji przedmiotu zam闚ienia Wykonawca bezzw這cznie ma obowi您ek informowania Zamawiaj帷ego o szczeg鏊nych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przysz造ch wydarzeniach lub okoliczno軼iach, kt鏎e mog niesprzyjaj帷o wp造n望 na realizacj umowy lub j op騧ni. W tym wypadku, lub je郵i Zamawiaj帷y stwierdzi, 瞠 harmonogram nie odpowiada mo磧iwemu do dotrzymania post瘼owi prac (zgodnego z przyj皻ym harmonogramem),
Wykonawca ma obowi您ek przedstawi nowy harmonogram uwzgl璠niaj帷y stan faktyczny zaanga穎wania prac i uzgodnione z Zamawiaj帷ym i Inspektorem Nadzoru nowe terminy wykonania i p豉tno軼i.
6) Zamawiaj帷y wymaga, aby roboty budowlane by造 wykonywane w spos鏏 powoduj帷y jak najmniejsze utrudnienia i uci捫liwo軼i w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a do zako鎍zenia i odbioru ostatecznego rob鏒. W celu bezkolizyjnego korzystania przez pracownik闚 obiektu b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia z wjazd闚 i doj嗆 do obiektu ewentualnie innych posesji, Wykonawca na minimum 3 dni przed rozpocz璚iem rob鏒, dor璚zy pismo zawiadamiaj帷e poszczeg鏊nych zainteresowanych (za potwierdzeniem przekazania informacji), o terminie i zakresie rob鏒 wykonywanych w tym czasie. Wymaga si aby Wykonawca, na ci庵ach jezdnych i pieszych, uk豉da w zakresie niezb璠nym dla danej sytuacji robocze pomosty, daszki zabezpieczaj帷e lub stosowa inne metody wykonania pozwalaj帷e na ruch pieszy i zapewniaj帷e doj軼ie do budynk闚. Wszelkie spory mog帷e wynikn望 z powsta貫j sytuacji b璠 rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli Zamawiaj帷ego, Wykonawcy i ewentualnych innych zainteresowanych. Do nieprzewidzianych, a wynikaj帷ych z wprowadzonego sposobu prowadzenia prac je郵i b璠zie taka potrzeba Wykonawca wykona, zatwierdzi i b璠zie aktualizowa organizacj ruchu na w豉sny koszt, kt鏎y nale篡 uj望 w wycenie rob鏒.
7) Obs逝ga geodezyjna wraz z inwentaryzacj powykonawcz (zgodn z wymogami zawartymi w STWiOR), opracowanie oraz uzgodnienie ewentualnej czasowej organizacji ruchu i koszty z tym zwi您ane le膨 po stronie Wykonawcy rob鏒.
8) Wykonawca zobowi您any jest do usuwania w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub powzi璚ia wiedzy przez Wykonawc o awarii na istniej帷ych urz康zeniach wodoci庵owych i elektrycznych wywo豉nych lub zwi您anych z pracami Wykonawcy w spos鏏 bezpo鈔edni lub po鈔edni, w tym w szczeg鏊no軼i nie zachowania szczeg鏊nej staranno軼i i ostro積o軼i w czasie prowadzenia rob鏒 w bezpo鈔ednim s御iedztwie istniej帷ych urz康ze wodoci庵owych i elektrycznych.
9) Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zast瘼czego usuni璚ia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku braku podj璚ia rob鏒 zwi您anych z usuwaniem awarii przez Wykonawc w ci庵u 3 godzin od powzi璚ia wiedzy o wyst徙ieniu awarii.
10) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udost瘼ni Zamawiaj帷emu wgl康 w materia造 budowlane, kt鏎e b璠 u篡te do wykonania przedmiotu zam闚ienia.
11) Materia造 z rozbi鏎ki, nie nadaj帷e si do ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu na w豉sny koszt.
.................. w zwi您ku z ograniczon ilo軼i znak闚 dalszy szczeg馧owy opis znajduje si w SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane wzakresie obiekt闚 szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Spos鏏 obliczenia punkt闚 dla kryterium cena:

Cena najni窺za otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punkt闚 dla oferty o wy窺zej cenie:
Cena najni窺za z ofert
--------------------------------- x 60 pkt = ilo嗆 punkt闚 dla oferty ocenianej
Cena wy窺za z oferty ocenianej o wy窺zej cenie

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres r瘯ojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O zam闚ienie mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1. nie podlegaj wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
2. nie podlegaj wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego. Zgodnie z tre軼i art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem niniejszego zam闚ienia na sum gwarancyjn min. 200 000,00 z.
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub
zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca spe軟ia minimalne
warunki umo磧iwiaj帷e realizacj zam闚ienia na odpowiednim poziomie jako軼i, poprzez:
- Wykaz rob鏒 budowlanych, oraz dowody po鈍iadczaj帷e, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie odpowiadaj帷ym swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia, polegaj帷e na budowie, rozbudowie lub przebudowie na kwot 300 000,00 z ka盥a z rob鏒 wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane ;

- Wykaz zawieraj帷y wskazanie osoby, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj:
Kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane uprawniaj帷e do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalno軼i konstrukcyjno budowlane, skierowanej przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowej, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 informacj o podstawie do dysponowania t osob ;
Kierownika rob鏒 sanitarnych, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze, okre郵one przepisami Prawa budowlanego, lub inne r闚nowa積e uprawnienia, wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub na terenie innego kraju, je瞠li zgodnie z prawem polskim uprawniaj one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie w/w specjalno軼i.

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej

1) Wizja lokalna winna by przeprowadzona przed up造wem terminu zadawania pyta.
2) Termin przeprowadzenia wizji po jego wcze郾iejszym uzgodnieniu – nie p騧niej ni 48 h od zg這szenia.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Zygmunt Borsuk - Kierownik Dzia逝 Obs逝gi Szpitala,
tel. 603332907; (74) 6489726.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego. Dokumenty do kt鏎ych przekazania zostanie wezwany Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p.:
1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Wykaz rob鏒 budowlanych, oraz dowody po鈍iadczaj帷e, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie odpowiadaj帷ym swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia, polegaj帷e na budowie, rozbudowie lub przebudowie na kwot 300 000,00 z ka盥a z rob鏒 wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz 瞠 roboty budowlane wskazane przez Wykonawc w wykazie zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i zawieraj帷e informacj o tym, czy zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone. Zgodnie z postanowieniami 9 ust. 1 pkt 1 Rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, dowodami tymi s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowi您any do przed這瞠nia dokument闚, kt鏎e dotyczy造by zam闚ie wykonanych na rzecz Zamawiaj帷ego.
2. Wykaz zawieraj帷y wskazanie osoby, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj:
Kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane uprawniaj帷e do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalno軼i konstrukcyjno budowlane, skierowanej przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowej, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 informacj o podstawie do dysponowania t osob – stanowi za陰cznik nr 8.
Kierownika rob鏒 sanitarnych, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze, okre郵one przepisami Prawa budowlanego, lub inne r闚nowa積e uprawnienia, wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub na terenie innego kraju, je瞠li zgodnie z prawem polskim uprawniaj one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie w/w specjalno軼i – stanowi za陰cznik nr 8.
3. Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn 200 000,00 z.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie 膨da przedstawienia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
Do oferty wsp鏊nej wykonawcy do陰czaj pe軟omocnictwo.
Je瞠li zosta豉 wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚 o鈍iadczenie, 瞠 nie podlegaj wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego oraz spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Dokumenty te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-29 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Oferta musi zawiera:
1. Wype軟iony wz鏎 oferty wraz z formularzem cenowym – za陰cznik nr 1 i 2 do SWZ.
2. O鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e przes豉nek wykluczenia art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego oraz o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - za陰cznik nr 4 do SWZ. Je瞠li Wykonawca w celu potwierdzenia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art.118 Pzp, zobowi您any jest do z這瞠nia wraz z ofert o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby (za陰cznik 4a) o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy – za陰cznik nr 4a (z這篡, je瞠li dotyczy).
3.O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉dane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ – z這篡 je瞠li dotyczy Konsorcjum lub Sp馧ki Cywilnej.
4.Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sk豉dane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ – z這篡 je瞠li dotyczy.
5.Tabela podwykonawcy – stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ.
6.O鈍iadczenie o dokonaniu wizji - stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.