eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrzyn › Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. "Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn"Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu
puławskiego- Gmina Żyrzyn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.5.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818814226

1.5.8.) Numer faksu: 818814226

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zyrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu
puławskiego- Gmina Żyrzyn”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9b6867a-f85a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030265/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232603/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.271.B.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 700000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków (śniadanie, obiad) oraz artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania podwieczorku przez uczestników projektu przy uwzględnieniu zgłaszanych diet dla uczestników, do punktów odbioru w Żerdzi: Dzienny Dom Pomocy w Żerdzi 91a,
24-103 Żyrzyn (zwany dalej DDP) w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn”.
2. Zadanie obejmuje dystrybucję posiłków uczestnikom o określonych porach, codziennie (średnio 21 dni w miesiącu), dla 30 osób (śniadanie, obiad) przysługujące w zależności od diety.
3. Wsad do kotła (koszt surowca) nie może być mniejszy niż 15,00 zł. brutto na osobodzień.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.: opis diet oraz wymagana minimalna gramatura posiłków i gotowych potraw stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5. Przewidywana maksymalna całkowita liczba posiłków w ramach projektu wynosi: 3150 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 30 osób x 21 dni x 5 miesięcy. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia ( patrz. Rozdział V SWZ) Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnego rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o 1850 posiłków, tj. do maksymalnie 5000 posiłków – prawo opcji. Prawo opcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonuje się na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany diet, jak również co do ilości posiłków
w zależności od potrzeb i ilości uczestników. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną liczbę całodziennego posiłku. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
7. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny całodziennego posiłku dla jednej osoby.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia posiłków oraz artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy w Żerdzi. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiłki muszą być dostarczane w atestowanych, jednorazowego użytku naczyniach, indywidualnie dla każdego uczestnika projektu (porcjowane), gwarantujących odpowiednio wysoką temperaturę posiłku, bez konieczności jego podgrzewania. Rozładunek posiłków powinien zostać wykonany przez pracownika Wykonawcy posiadającego sanepidowską książeczkę zdrowia. Każdorazowo przy przeliczaniu ilości dostarczonych posiłków powinien uczestniczyć upoważniony pracownik Wykonawcy.
9. Godziny dostaw posiłków oraz dostaw artykułów spożywczych:
Śniadania - godz. 7:30- 8:00
Obiady - godz. 12.30- 13:00
10. Propozycję tygodniowego jadłospisu z uwzględnieniem niezbędnych diet, Wykonawca będzie podawał z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem osobie wyznaczonej przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania obiadów urozmaiconych, te same potrawy nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni.
12. Zlecenie ilościowe - z podziałem na diety na dzień następny będzie przekazywane faxem lub telefonicznie, przez wyznaczonych pracowników DDP do godziny 1200 dnia poprzedniego.
13. W wyjątkowych sytuacjach osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będzie podawała uzupełniające zlecenia ilościowe (z podziałem na diety) o godzinie 700 rano na dzień bieżący.
14. Wszelkie naczynia, w których Wykonawca dostarcza posiłki, Zamawiający będzie oddawał Wykonawcy bez obowiązku ich mycia.
15. W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt we właściwym czasie do wyżywienia uczestników przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji potwierdzającej ilość dostarczanych posiłków oraz ilość artykułów spożywczych i odebrać potwierdzenie wystawione przez Zamawiającego (wykaz ilości dostarczonych posiłków).
17. Posiłki wykonane będą ze świeżych i naturalnych produktów, nie używając produktów gotowych.
18. Zamawiający ma prawo do kontrolowania gramatury ilości dostarczanych produktów zgodnie z wcześniej dostarczonym jadłospisem.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rodzaju posiłków
z zamówionymi dietami oraz wielkości porcji.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności oraz artykułów spożywczych
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych na podstawie Protokołu rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe
w terminie 2 h od momentu zwrotu.
21. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych, dotyczących produkcji posiłków w kuchni Wykonawcy.
22. W przypadku zakwestionowania prawidłowości świadczonych usług żywieniowych przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego, przez zewnętrzne służby sanitarne oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej - kara zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23. Zamawiający zastrzega możliwość okresowej kontroli, w zakresie zgodności dostarczanych posiłków z wymogami wagowymi (gramówka) oraz odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
1) zupy- 75°C
2) II danie- 65°C
3) gorące napoje 80°C,
4) sałatki, surówki nie wyższa niż 15°C.
24. Zamówienie obejmuje również zabezpieczenie odpowiedniej ilości i stanu technicznego naczyń transportowych oraz zapewnienie ciągłości w świadczeniu usług żywienia
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
25. Wykonawca zapewni dodatkowo codzienny dostęp do chleba – 2 szt./ o wadze1,5 kg, masła – 2 szt./ 200g oraz dżemu lub pasztetu – 2 szt./ każdy po 250 g. Koszt dodatkowych produktów należy uwzględnić w wycenie kosztów jednostkowych śniadania.
26. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności w Zakładzie produkującym żywność i wprowadzającym ją do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545)
27. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz. U. 2020 r.,
poz. 2021) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
28. Rozliczenie za dostarczone posiłki następować będzie w transzach miesięcznych. Podstawą zapłaty za wydane posiłki będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, określająca liczbę faktycznie dostarczonych posiłków.
29. W przypadku korzystania z podwykonawców, Zamawiający zastrzega obowiązek spełniania powyższych wymagać przez podwykonawcę zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68953,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73237,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68953,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Catermed Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Naprzód Service Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772164383

7.3.3) Ulica: ul. Traktorowa 126

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-204

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68953,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.